Vijf toekenningen voor onderzoeksprogramma Building with nature

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen.

Building with Nature brengt verschillende natuur- en sociaalwetenschappelijke disciplines samen, waaronder hydrologie, hydrodynamica, klimatologie, morfologie, ecologie, geologie en fysica van de zee, bestuurskunde, bedrijfskunde, planologie, economie, milieukunde en technische wetenschappen. Het programma is sterk gericht op een multidisciplinaire aanpak. Die aanpak moet de wetenschappelijke vernieuwing versterken en het innovatief vermogen vergroten.

 

NWO logo

NWO ontving voor de call binnen dit programma 13 voorstellen, waarvan er nu 5 financiering ontvangen.  

Eén van de gehonoreerde projecten is het project Rebuilding the natural integrity of barrier islands van Prof.dr. P. Hoekstra (UU)
Private & publieke partners die deelnemen zijn: Waddenacademie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Deltares en het Bosschap. Het Deltaplan richt zich op de veiligheid van beschermde delen van de Waddeneilanden. De niet beschermde en tegelijk ook meest natuurlijke, dynamische en ecologisch waardevolle delen van de eilanden worden echter sterk bedreigd door klimaat- en bodemontwikkelingen. Dit project ontwikkelt kennis over 2 gevolgen: de afname van sedimentaanvoer naar het gebied achter de zeereep, waardoor de zeespiegelstijding niet wordt gecompenseerd, en de degradatie van het ecosysteem door de afname van sedimentaanvoer en zoutwaterinvloed.

De andere 4 projecten zijn:

Prof.dr.ir. S. Jonkman (TUD)
BE SAFE: Bio-Engineering for Safety using vegetated foreshores
Private & publieke partners: U Twente, Hogeschool Zeeland, HKV consultants, NIOZ, Deltares, Boskalis, Van Oord, Rijkswaterstaat, WWF, HKV consultants, It Fryske Gea, Ecoshape, Stowa, Staatsbosbeheer
Dit project richt zich op benutting van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, om overstromingrisico's te verlagen. De onderzoekers willen meer inzicht verkrijgen in de werking van vooroever systemen en de wijze waarop deze kunnen bijdragen aan hoogwaterbescherming. Het project integreert kennis op het gebied van ecologie, morfologie, waterbouwkunde en bestuurlijke implementatie. Door de samenwerking met Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en natuurorganisaties kunnen de onderzoeksresultaten direct in de praktijk geïmplementeerd worden.

Dr. T. Ysebaert (NIOZ)
EMERGO - Eco-morphological functioning and management of tidal flats
Private & publieke partners: TUD, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Deltares, Imares en Svasek Hydraulics
Intergetijdengebieden zoals de Ooster- en Westerschelde staan onder druk van menselijk ingrijpen. Dit project wil de effectiviteit evalueren van recente maatregelen die erosie moeten tegengaan, zoals de aanleg van oesterriffen, zandsuppleties en Klimaatbuffer Oesterdam.

Prof.dr. M. Wassen (UU)
Smart ecosystems: Regime shifts from mud systems to dynamic wetlands
Private & publieke partners: UvA, TUD, WUR-ALTERRA, Deltares, Boskalis, Van Oord, Royal Haskoning, Natuurmonumenten
In het MarkerWadden project wordt met klei als sediment gewerkt aan de totstandkoming van eilanden, die zich moeten gaan ontwikkelen tot interessante ecosystemen. Dit project levert veel kennis op over het werken met minder gebruikelijke bouwmaterialen, zoals modder, en faciliteert daarmee ook de internationale acceptatie van dit nieuwe ecosysteem concept.

Dr. K. Wijnberg (Universiteit Twente)
Co-designing Coasts using natural Channel-shoal dynamics (CoCoChannel)
Private & publieke partners: WUR-IMARES, Deltares, UNESCO-IHE, TUD, Nelson Mandela Metropolitan University, CSIR South Africa, Univ of California, Davis, Arcadis, Arens, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat
Door de getijdenwerking ontstaat kustafslag aan de zeezijde van de Waddeneilanden: de buitendelta, een gebied van geulen en ondieptes. Dit project onderzoekt of je dit probleem op natuurlijke wijze kunt verhelpen door baggeren en zandstorten, waardoor zandplaten op gewenste plekken aanlanden.

Meer informatie over NWO en het programma Building with nature.