Waddenacademie brengt advies uit over zilte teelten

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

Op 13 maart organiseerde de Waddenacademie samen met Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Poster, Beeld: Harry Cock.

De feitelijke adviesaanvraag luidde als volgt: ‘Naast het veiligstellen van de beschikbaarheid van zoet water is ook het benutten van zilte teelten van belang. Op het punt van zilte teelten lopen de meningen nog sterk uiteen. Een goede analyse van de stand van zaken en de perspectieven in economische en ecologische zin is dringend gewenst.’

In het advies wordt geconstateerd dat verzilting een gegeven is en dat het nu zaak is om verzilting als uitgangspunt te nemen voor de verkenning van mogelijkheden hoe Nederland, en in het bijzonder het Waddengebied, zich hierop kan voorbereiden. Ook moet worden onderzocht hoe mogelijke kansen op het gebied van zilte teelten tijdig kunnen worden benut, in eigen land maar ook op de wereldmarkt. In het advies worden hiertoe enkele concrete aanbevelingen gedaan.

Lees het advies over zilte teelten (pdf 0,5 Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 56 kb).