Waddenacademie brengt audit over trekvissen uit

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Op 8 maart heeft dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie, de uitkomsten van de audit aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds.

Klaas Kielstra  ontvangt het rapport uit handen van Katja Phillippart

Aanleiding voor de audit was dat het Waddenfonds in het recente verleden al diverse projecten  voor vismigratie heeft gesubsidieerd. Om tot een goede afweging te kunnen komen waar het zinvol is om als Waddenfonds bij te dragen aan vismigratieprojecten wilde het Waddenfonds graag meer inzicht op een aantal terreinen, zoals:

1.  In hoeverre zijn langjarige ontwikkelingen in bestanden van trekvissen in de Waddenzee beïnvloed door het opwerpen van barrières en het creëren van passages voor trekvissen langs de waddenkust?
2.  Wat is de ruimtelijke verdeling van trekvissen in de Waddenzee, en wat betekent dit voor de meest zinvolle en kansrijke locaties voor additionele vismigratieprojecten?
3.  Wat is het lot van trekvissen in de Waddenzee, en in hoeverre wordt dit beïnvloed door maatregelen (geleidelijke zoet-zoutovergangen, visvriendelijk sluisbeheer, visserij)?
4.  Wat zijn de kosten en baten van verschillende maatregelen t.b.v. verbeteringen in de bestanden van trekvissen in de Waddenzee?

Enkele belangrijke conclusies die op basis van de audit kunnen worden getrokken zijn dat de meest veelbelovende mogelijke maatregelen om de lokale visbestanden en andere natuurlijke waarden van deze regio te versterken onder meer een vermindering van de visserijinspanning, het aanbieden van geschikte leefgebieden (zoals brakwater zones) en het faciliteren van vismigratie omvatten.

Vermindering van de garnalenvisserij in de Waddenzee zal tot verminderde bijvangst van trekvissen leiden, de reductie van de visserijactiviteiten in het IJsselmeer tot bevordering van lokale visbestanden alsmede een verhoogde toevoer van trekvissen naar Waddenzee.

Bestaande geleidelijke overgangen tussen zoet en zout moeten worden beschermd en, waar nodig, verbeterd. Daarnaast lijken verschillende gebieden geschikt voor ontwikkeling tot grote brakwater zones, maar de werkelijke geschiktheid moet nog worden onderzocht door middel van haalbaarheidsstudies.

Potentiële maatregelen voor het faciliteren van vismigratie tussen zout en zoet omvatten visvriendelijk spuibeheer en vispassages. Door gebrek aan gegevens kan de aantrekkingskracht en efficiëntie van mogelijke ontwerpen voor vispassages echter niet worden gekwantificeerd. Het opzetten van een testfaciliteit bij Kornwerderzand en een geïntegreerd meetprogramma voor trekvissen in het hele waddengebied zal niet alleen leiden tot efficiëntere en effectievere investeringen in vispassages in de Waddenzee, maar kan ook van internationaal belang zijn.

Download het rapport An explanatory study into effective measures to strengthen diadromous fish stocks  in the Wadden Sea (pdf 5,3 Mb).

Lees ook de Nederlandstalige bestuurlijke samenvatting.

Voor meer informatie:
Dr. ir. Katja Philippart  katja.philippart@waddenacademie.nl, tel:0222 - 36 95 63