Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). In het bestuurlijk platform E&E werken overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties met elkaar samen in het kader van het bereiken van een gezonde balans tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta.

De auteurs Katja Philippart en Martin Baptist overhandigen op 29 oktober de position paper aan gedeputeerde Henk Staghouwer en Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat.

Het beheer van het Eems estuarium valt zowel onder de Duitse als de Nederlandse regering, die beiden streven naar een goede waterkwaliteit en een goed leefgebied voor plant en dier, met ruimte voor menselijk medegebruik. Dit beheer is uitgewerkt in een aantal internationale, Europese, trilaterale en nationale richtlijnen, waaronder Natura2000 en de kaderrichtlijn Water. Onderdeel van deze richtlijnen vormt een vanuit de overheid opgezet monitoringnetwerk, waarbij onder andere gevolgd kan worden in hoeverre de gewenste ecologische en chemische toestand van de Waddenzee gerealiseerd is.

In het Eems-Dollard gebied is de afgelopen jaren een additioneel en intensief meetprogramma (ca. 13 MEuro in 5 jaar) uitgevoerd door GSP, NUON en RWE, als een vanuit het Bevoegd Gezag verplicht onderdeel voor diverse ontwikkelingsprojecten rond de Eemshaven, waaronder de bouw van twee elektriciteitscentrales. Hierbij werd onder meer gekeken naar de effectiviteit van natuurmaatregelen (zoals het uitkopen van garnalenvissers voor bodemdieren) en naar de op voorhand moeilijk in te schatten effecten van de bouwwerkzaamheden op zeezoogdieren.

Zowel bij het bedrijfsleven als de overheid en NGO’s ontstond de vraag in hoeverre het mogelijk zou zijn om de inzet rond langjarige meetprogramma’s te combineren tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium. Dit leidde tot het verzoek van E&E, PRW (Programma Rijke Waddenzee), GSP (Groningen Sea Ports) en de Provincie Groningen aan de Waddenacademie om hiervoor een blauwdruk te ontwikkelen. Meer recent is daar de vraag bij gekomen of een conceptuele aanpak van de monitoring in het Eems-Dollard gebied een bijdrage kan leveren aan een in het kader van de Samenwerkingsagenda van belang geachte adequate Basismonitoring van de Waddenzee. 

Lees hier de position paper Monitoring the Ems estuary; towards a bilateral integrated monitoring programme (pdf 3 Mb).
Lees ook  de beleidssamenvatting, inclusief een voorstel voor een innovatie- en transitietraject (met  een grove inschatting van de kosten) om stapsgewijs van de huidige situatie naar een geïntegreerd netwerk voor monitoring in het Eems estuarium te komen.