Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober 2015 werd gepresenteerd.

Flyer symposium Wadden op de kaart

De opzet van de Internationale Waddenbibliotheek, waarvan Tresoar het coördinerend centrum zal vormen, past uitstekend bij de doelstelling van de beide initiatiefnemers, de Waddenacademie en Tresoar.

Om te beginnen bij de Waddenacademie, de wetenschappelijke netwerkorganisatie die als doel heeft de totstandkoming van een duurzame kennishuishouding met betrekking tot het Waddengebied. Op zijn beurt verzamelt en ordent het Fries historisch en cultureel centrum Tresoar als rechtsopvolger van de Provinsjale Bibliotheek van Fryslân al sinds 1852 al het geschrevene met betrekking tot de Friese gebieden, die een groot deel van  de internationale Waddenkust bestrijken, van West-Friesland in Noord-Holland tot en met Noord-Friesland in Sleeswijk-Holstein.

De Internationale Waddenbibliotheek is nadrukkelijk bedoeld als digitaal platform, dat toegang verschaft tot en inzicht geeft in de verspreid aanwezige bronnen met betrekking tot het Waddengebied. Deze bronnen kunnen bestaan uit (recente) gedigitaliseerde kennis, maar ook is het van belang om oude en verouderde databestanden, in de vorm van boeken, artikelen, kaarten, beeld en geluid, digitaal toegankelijk te maken.

Zoals het woord platform suggereert zullen mensen, instellingen en inhoud (databestanden) met elkaar worden verbonden en virtueel bij elkaar worden gebracht. Waddenacademie en Tresoar streven ernaar om dit verbindende netwerk van mensen en inhoud met het Waddengebied verder uit te rollen tot een Wadden Sea of Wetlands Discovery Group in de trant van de reeds bestaande Art Discovery Group op het gebied van kunst binnen het zogeheten OCLC (Online Computer Library Center), de organisatie die wereldwijd WorldCat, de grootste publiek toegankelijke online catalogus, beheert.

De Internationale waddenbibliotheek werd gelanceerd tijdens het symposium Wadden op de Kaart op 15 oktober. Bekijk het  verslag van dit symposium op de website van Tresoar.

De Leeuwarder Courant besteedde op 15 oktober ook aandacht aan Wadden op de kaart (pdf 0,6 Mb).

Voor meer informatie:
Dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie Waddenacademie, meindert.schroor@waddenacademie.nl, 058-2672072

Drs. Luc de Vries, afdelingshoofd Informatiediensten Tresoar, luc.devries@tresoar.nl, 058-7890789