Waddenacademie organiseert twee bijeenkomsten voor projectvoorstellen met kennis/onderzoekscomponent

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het projectvoorstel met de Waddenacademie in overleg te treden.

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het projectvoorstel met de Waddenacademie in overleg te treden. Hiertoe zijn twee bijeenkomsten gepland, en wel op donderdag 8 april van 14.00 uur tot 17 uur en op dinsdag 13 april van 17.00 uur tot 21.00.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in het Huis voor de Wadden, Ruiterskwartier 121a te Leeuwarden. Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om uw projectvoorstel vooraf met de Waddenacademie te bespreken? Meld u dan aan bij bestuurssecretaris Klaas Deen, tel. 058 - 2339031, e-mail klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl
 
Achtergrond:
Op bladzijde 11 van het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010 - 2014 valt het volgende citaat te lezen:

'Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied is de vierde doelstelling van het Waddenfonds. Deze doelstelling is integraal onderdeel van de vier in het Uitvoeringsplan 2010-2014 onderscheiden thema's. Projecten met een kenniscomponent, onderzoekscomponent en/of monitoringscomponent dienen te passen in één of meerdere programma?s van de vier thema's. Projecten moeten altijd meer zijn dan alleen onderzoek (conform de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds). Dit betekent: toegepast onderzoek en kennisvragen gericht op het realiseren van doelen van programma's en projecten.

De Waddenacademie heeft in de in mei 2009 verschenen integrale kennisagenda 'Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden' de kennisleemtes binnen deze thema's geïdentificeerd. De projecten die binnen de onderscheiden programma's in het Uitvoeringsplan 2010-2014 bij het Waddenfonds worden ingediend moeten wat het kennis- en onderzoeksdeel betreft tevens aansluiten bij de in de integrale kennisagenda geformuleerde kennisleemtes en prioriteiten. Het verdient aanbeveling hiervoor contact op te nemen met de Waddenacademie.'