Waddenacademie pleit voor verbinden E-pact en Integraal Management Plan Eems Dollard

Het onlangs gepresenteerde E-Pact bevat afspraken tussen zes natuur- en milieuorganisaties (NMO's), RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports (GSP), die moeten leiden tot een duurzame economische ontwikkeling van de Eems-regio.

De Waddenacademie onderschrijft de noodzaak van een duurzame economische ontwikkeling van de Eemsregio en vindt dat maatregelen inzake het Eems-Dollard gebied in samenhang en op de relevante schaal dienen te worden genomen.
In de brief die de Waddenacademie op 17 maart stuurde aan de voorzitter van het E-pact, commissaris van de Koningin in Groningen, de heer van den Berg, brengt de Waddenacademie het Integraal Management Plan Eems Dollard (IMP) onder de aandacht. Het IMP wordt  momenteel onder auspiciën van het Ministerie van EL&I in nauwe samenwerking met Duitsland ontwikkeld. Medio april zal de Waddenacademie formeel worden verzocht om de wetenschappelijke audit van het IMP te verzorgen. De Waddenacademie hoopt dat beide trajecten aan elkaar verbonden kunnen worden.

Lees hier de brief (pdf 64 kB).