Waddenbeheer moet focussen op kwesties

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lucien Hanssen, directeur van Deining Maatschappelijke Communicatie & Governance, hij was als onderzoeker verbonden aan het WaLTER-project.

Kwelders nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie.

Besturen en beheren van de wadden is geen sine cure. In het waddengebied spelen veel en verschillende belangen, die ook nog eens tegenstrijdig kunnen zijn. Besturen kan dan verworden tot het kneden van tegenstrijdigheden in een vaag algemeen belang met als resultaat ongewenste besluiten.

Om de daadkracht in de wadden te vergroten is inmiddels fors gesneden in het aantal bestuurs- en adviesorganen. Het heeft geleid tot de komst van het nieuwe Regiecollege Wadden (RCW), met als belangrijkste taak een betere afstemming over beleid, beheer en investeringen in het gebied. Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Dat is niet erg: beleid en goede bedoelingen zijn er al genoeg. Voor de nodige reflectie is het beter dat er een orgaan is dat integraal, vanuit ecologie en economie, kan kijken naar de langere termijn en het grotere geheel.

Is het beheer met minder bestuurders en adviseurs erop vooruit gegaan? De indruk bestaat dat de samenhang tussen beleid en beheer in de wadden nog steeds kan worden versterkt. Dit beeld wordt ook bevestigd in het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting. Doordat er veel beheerders actief zijn, is de afstemming en uitwisseling van informatie niet altijd effectief en wordt er niet doelmatig gewerkt.

De bevoegde minister heeft het RCW en de Beheerraad daarom vorig jaar gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor verbetering van het beheer. Het plan is klaar en bekend als 'Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee'. De Samenwerkingsagenda heeft de ambitie om in 2018 te werken als één beheerder met één integraal beheersplan en één begroting.

Lees het volledige artikel Waddenbeheer moet focussen op kwesties op de website van het Friesch Dagblad.