Waddenzee blijft zwakke schakel in internationale Flyway

Een nieuwe analyse van een grootschalige telling in 33 landen in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee laat zien dat een groot aantal vogelsoorten die gebruik maken van de Waddenzee er niet goed voor staan. Ondanks de beschermde status en het werelderfgoed-predicaat van UNESCO gaat het nog steeds slecht met veel soorten broedvogels. Een aantal doortrekkende en overwinterende vogels, zoals Kanoet, Drieteenstrandloper en Pijlstaart, staat er echter iets beter voor.

Cover rapport East Atlantic Flyway assessment 2017

Grootschalige telling Oost-Atlantische Flyway

In januari 2017 zijn de watervogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute voor de tweede keer op grootschalige wijze geteld. In 11 Europese en 22 Afrikaanse landen hebben in totaal 1500 mensen (veelal vrijwillig) meegewerkt aan het tellen van de vogels. Uit het rapport East Atlantic Flyway assessment 2017 blijkt dat trends voor de getelde populaties watervogels langs de Oost-Atlantische trekroute als geheel er best goed voor staan. Twee derde van de 95 getelde populaties vertonen een toename of zijn gelijk gebleven. Eén groep vogels valt in negatieve zin op: de vogels die gebruik maken van wadplaten in het intergetijdengebied, bodemdieren eten en broeden in het arctisch gebied doen het slechter dan andere populaties. Met name door de klimaatverandering constateren we voor de populaties steltlopers (kustvogels) die in het Siberisch-Arctisch gebied broeden ongunstige trends.

Situatie Waddenzee slechter voor broedvogels dan op Flyway-schaal

Uit de eerste grootschalige telling in 2014 kwam naar voren dat de Waddenzee een zwakke schakel was voor zowel migrerende als broedende vogels. Dit duidde er op dat de omstandigheden voor vogels in de Waddenzee slechter waren dan elders langs de trekroute. Dit heeft onder andere geleid tot het opstellen van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de situatie voor vogels die de Waddenzee gebruiken om te broeden nog niet is verbeterd; gemiddeld genomen zijn de lokale trends van broedvogels in de Waddenzee negatiever dan op Flyway-schaal. De functie van de Waddenzee als broedgebied blijft daarmee een zwakke schakel en rechtvaardigt het nemen van beheermaatregelen in het Waddengebied om deze trend te keren.

Lees het volledige bericht en de onderliggende rapporten op de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.