Waddenzee Broedvogels bedreigd

Uit lange termijn trends van broedvogeltellingen blijkt dat de aantallen van tweederde van alle internationaal gemonitorde soorten in het Waddengebied afnemen. De trends van de afgelopen 10 jaar tonen zelfs aan dat de achteruitgang van sommige soorten, zoals scholeksters, kluten en Noordse Stern in een versnelling is geraakt.

Noordse Stern. Foto Luc Hoogenstein via freenateureimages.eu

Zeldzame  broedvogels, zoals kemphaan, bonte strandlopers en watersnip staan op de rand van verdwijnen uit het Waddengebied. Als de huidige negatieve trends doorzetten, dreigen meer broedvogels, zoals de blauwe kiekendief, te verdwijnen uit het Waddengebied.

Op 18 april jongstleden kwamen broedvogeldeskundigen en natuurbeschermers van de drie Waddenzee landen Denemarken, Nederland en Duitsland bij elkaar voor de internationale workshop "Breeding Birds in Trouble". Doel van de bijeenkomst was om de meest dringende problemen te identificeren, om oorzaken, gevolgen en oplossingen te bespreken en een actieplan te ontwikkelen. Het actieplan moet een praktische leidraad bieden voor een passend beheer van de bedreigde broedvogelsoorten en hun leefgebieden.

De workshopdeelnemers concludeerden dat een laag broedsucces bij veel soorten een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang is. De redenen hiervoor zijn veelvuldig. Veel broedvogels worden geconfronteerd met predatoren en een toenemend aantal overstromingen van hun broedgebieden. Dit valt vaak samen met een afnemend voedselaanbod en diverse verstoringen en veranderingen binnen hun leefgebieden. De deskundigen zien als meest veelbelovende en concrete maatregelen om de negatieve trends te keren: het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in graslanden en kwelders, het verminderen van de negatieve impact van roofdieren/predatoren op de Waddeneilanden en de beperking van verstoringen in belangrijke broedgebieden.

Concrete aanbevelingen en een actieplan, ontwikkeld door de workshopdeelnemers zullen tijdens de 12e trilaterale Waddenzee-regeringsconferentie in februari 2014 gepresenteerd worden.De workshop is een initiatief van de trilaterale broedvogel werkgroep in het kader van de Trilaterale Waddenzee samenwerking.

Meer informatie op de website van het Common Wadden Sea Secretariat.