WaLTER update november 2014

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een blauwdruk voor basismonitoring ten behoeve van belangrijke thema’s in het waddengebied en een dataportaal voor waddendata.

Walter update

WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen van de provincies Noord-Holland en Fryslân en loopt tot medio 2015.

In de WaLTER update van november 2014  is er o.a. aandacht voor:

- Nieuw op de WaLTER website: InterTides
InterTides is een module waarmee de droogvalduur van droogvallende delen van het waddengebied berekend kan worden. InterTides kan een droogvalduurkaart berekenen voor (een deel van) het Nederlandse waddengebied. Ook kunnen ook filmpjes worden gemaakt van het onderstromen en droogvallen van het gebied en kan voor specifieke punten een histogram van de droogvaltijd en van de hoogwaterstand e.d. worden gemaakt. Kaarten, grafieken en tabellen zijn alle te downloaden.

- Data uitwisseling opgezet met Waarneming.nl
In het noordelijke deel van het Duitse wad, zijn veel dode en zieke zeehonden gevonden. De dieren zijn getroffen door hetzelfde griepvirus dat eerder dit jaar toesloeg in de nabijheid van het Deense Oostzee-eiland Anholt. Om op tijd te signaleren of dit virus ook in Nederland gaat toeslaan, is een data uitwisseling met Waarneming.nl opgezet. Via de WaLTER tool Wad-Nu wordt inzichtelijk gemaakt waar er in het waddengebied  dode of zieke zeehonden zijn gevonden.

- Een korte terugblik op de klankbordbijeenkomst van 23 oktober jl. in het Fries Museum te Leeuwarden

Bekijk de  WaLTER Update november 2014.