Spring naar hoofd-inhoud

Grote subsidie voor onderzoek naar zandsuppleties voor een klimaatbestendige kust

Een NWA-ORC onderzoekssubsidie van 5 miljoen euro gaat naar het project SOURCE: Sand nOURisment strategies for sustainable Coastal Ecosystems Dit 6-jaar durende project biedt kennis & tools voor zandsuppletie-strategieën om de kust te laten meegroeien met de zeespiegelstijging.

Zandsuppletie op het strand van Ameland. Foto: beelddbank RWS

Zandsuppletie op het strand van Ameland. Foto: beelddbank RWS

Project image project Source. Bron: UTwente

Beeld van het project Source. Bron: UTwente

Versnelde zeespiegelstijging (ZSS) bedreigt kustgebieden wereldwijd. Hierdoor worden stranden smaller, en neemt de kusterosie toe. Tegelijkertijd ontstaat door sociaaleconomische ontwikkelingen meer en meer druk op het ruimtegebruik in de kustzone. Zonder adaptief beheer komen hierdoor kustgebieden in de knel. Dit bedreigt deze gebieden en stelt de kustgemeenschap bloot aan de kans van overstroming.

De natuurlijke ontwikkeling van het kust-ecosysteem, tezamen met menselijke ingrepen, zijn cruciaal voor de toekomst van onze zandige kusten. Zandsuppleties (het kunstmatig toevoegen van zand om het strand op te hogen) zijn in potentie een belangrijke ingreep om de kust duurzaam te laten meegroeien met de ZSS om het laagliggende achterland te beschermen tegen overstromingen.

Zorgvuldig geplande zandsuppleties leiden tot de vereiste en gewenste veerkrachtige en dynamische multifunctionele kustlandschappen van de toekomst. Echter, het ontbreekt momenteel aan de kennis, tools en samenwerking om dit te realiseren. Daarom is de belangrijkste onderzoeksvraag van het SOURCE project: Hoe kunnen we multifunctionele zandsuppletie-strategieën – die leiden tot een veerkrachtige en dynamische kust met grote sociaal-maatschappelijk en natuurlijk waarden – co-creëren?

Het consortium dat het project gaat uitvoeren bestaat uit University of Twente, Deltares, Utrecht University, Delft University of Technology, Wageningen University, Wageningen Marine Research, HZ University of Applied Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam.

De Waddenacademie is betrokken als partner in het project.

Lees het volledige persbericht op de website van de Universiteit Twente.