Spring naar hoofd-inhoud

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenkust

Lezing Piet Hoekstra op 14 oktober bij Stichting Natuurherstel Baai Dellewal

 

Piet Hoekstra op 14 oktober bij Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Foto: Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Piet Hoekstra op 14 oktober bij Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Foto: Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Verdrinken, verplaatsen of versterken? Onder deze prikkelende titel hield Piet Hoekstra, portefeuillehouder geowetenschappen en klimaat bij de Waddenacademie, een lezing op Terschelling over klimaatverandering, zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenkust.

Hoekstra was te gast bij de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal die zich al meer dan tien jaar inzet voor behoud en herstel van natuur, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit van de enige natuurlijke baai in Nederland. Oprukkende bebouwing en verlies van natuurwaarden zijn volgens de stichting permanente bedreigingen in deze unieke baai waar bos, duin, kwelder en Waddenzee elkaar ontmoeten.

Tijdens de jaarbijeenkomst van de stichting ging Hoekstra in op de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Via een historisch geomorfologisch overzicht met veranderende kustlijnen kwam hij uit in het heden waarin de natuurlijke dynamiek is veranderd door bedijkingen en landaanwinningen. Daarnaast zorgt klimaatverandering niet alleen voor een stijging van de zeespiegel, maar beïnvloedt bijvoorbeeld ook de wind, getijden, stromingen en zoutgehalte en temperatuur van het zeewater. Langs de kust treedt verzilting van de bodem en het grondwater op. Warmer, natter en zouter zijn sleutelwoorden in de huidige dynamiek. Tot nog toe houdt de afzetting van zand en slib op het wad de zeespiegelstijging bij. Dat zal waarschijnlijk niet zo blijven.

Aan de hand van de plannen voor de Boschplaat, die het oostelijk deel van het huidige Terschelling vormt, liet Hoekstra zien hoe je ook in kunt spelen op de dynamiek in het gebied. Ook bij een veranderend klimaat zijn er adaptieve maatregelen te nemen voor de ontwikkeling van een waardevol en dynamisch natuurgebied. Na de lezing werden veel vragen gesteld. De vraag of we nog decennia of eeuwen kunnen blijven wonen op de Waddeneilanden leidde tot interessante discussies en vraagt om een lange termijn visie voor het Waddengebied.

Bekijk de presentatie van Piet Hoekstra: Klimaatverandering, zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenkust; Verdrinken, verplaatsen of versterken (pdf 7,85 Mb)