Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe publicatie: Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone in het licht van een mogelijke extreme zeespiegelstijging op de lange termijn.

Cover rapport Weerbare Waddenkust

In de Waddenkustzone komen veel processen en belangen samen. Een op de toekomst gericht duurzaam beheer vormt daarom een enorme uitdaging. Nieuwe klimaatscenario’s waarschuwen voor snellere zeespiegelstijging dan verwacht, extreem droge zomers benadrukken de kwetsbaarheid voor droogte en CO2 emissies en nieuwe stikstofnormen vragen om aanpassingen in de landbouwpraktijk en waterbeheer. Uit recente studies wordt geconcludeerd dat de voorziene versnelling in zeespiegelstijging belangrijke effecten zal hebben op de toekomstige morfologische ontwikkeling van de Waddenzee, en daarmee op de waterveiligheid van de Waddenkust, de ecologische waarden van de Waddenzee, maar ook op de socio-economische gebruiksfuncties in de Waddenkustzone.

Dit rapport betreft een verkennende studie in opdracht van de Waddenacademie naar nieuwe en inclusieve (en mogelijk vergaande) waterveiligheidsconcepten voor een brede Waddenkustzone (1-10 km) (en in het bijzonder voor Fryslân).

In deze verkenning, getiteld Weerbare Waddenkust, geven de onderzoekers, verbonden aan Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, NIOZ, Deltares en Schelfhout Advies, een aanzet tot een handelingsperspectief op lange termijn. Daarin vormen toekomstscenario’s op basis van een overslagbestendig kustlandschap de hoofdmoot en wordt ingezet op het zoveel mogelijk de ruimte geven en benutten van het in de Waddenzee aanwezige sediment. Een zeer perspectiefvol en veilig concept is daarbij het idee van een dubbele dijk. Het heeft op zijn beurt echter verregaande consequenties voor de inrichting van het kustlandschap zowel in geografisch opzicht als qua landgebruik en de sociaaleconomische eigenschappen. Een wenkend perspectief daarbij is dat ons kustlandschap in de voorbije eeuwen zowel door de natuur als door ingrijpen van de mens voortdurend aan veranderingen onderhevig is geweest.

Download het rapport: Weerbare Waddenkust (pdf 4 Mb)