Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie: De kennishuishouding van de Wadden

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Rapport Kennishuishouding Wadden verschenen

In het najaar van 2018 is de Waddenacademie geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie. In het kader van deze externe evaluatie heeft de Waddenacademie medio 2018 aan het onderzoekbureau Dialogic gevraagd om de stand van zaken in kaart te brengen met betrekking tot de kennishuishouding van het Waddengebied en daarbij ook expliciet te kijken naar de bijdrage van de Waddenacademie aan het versterken en verduurzamen van deze kennishuishouding.

Het onderzoek van Dialogic betreft een bibliometrisch onderzoek op basis van databases van wetenschappelijke publicaties naar de kennishuishouding van het Waddengebied en geeft inzicht in de omvang en aard van de publicaties die in de afgelopen 10 jaar zijn verschenen met betrekking tot een scala van voor het Waddengebied relevant onderzoek.

De eerste uitkomsten van het onderzoek van Dialogic verschenen eind 2018 en waren dermate interessant dat aan Dialogic het verzoek is gedaan het bibliometrisch onderzoek naar de kennishuishouding van het Waddengebied nader te verbreden en verder te verfijnen en ook in trilateraal perspectief te bezien. In de in mei 2018 verschenen Trilaterale Onderzoekagenda worden vier disciplinair gerelateerde themalijnen onderscheiden.

Uit de nadere bibliometrische analyse blijkt dat de gevonden publicaties voornamelijk gericht zijn op themalijnen ‘Klimaat, water sedimenten en ondergrond’ en ‘Ecologie, biodiversiviteit en ruimtelijke processen’. Het onderzoek binnen de themalijnen ‘Cultureel erfgoed, identiteit en historische inbedding’ en ‘Economie, samenleving en duurzame ontwikkeling’ dat zich richt op de Wadden is veelal in het Nederlands, Duits of Deens, en wordt niet goed afgedekt door wetenschappelijke databases. Het onderzoek is meer versnipperd over individuele onderzoekers dan bijvoorbeeld het ecologisch onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd.

Met de publicatie van dit rapport wordt voor de eerste maal systematisch inzicht gegeven in de omvang van het (trilaterale) Waddenonderzoek, ontwikkelingen hierbinnen en de mate waarin onderling wordt samengewerkt. Ook geeft het rapport inzicht in de rol die de Waddenacademie in de afgelopen tien jaar heeft gespeeld bij het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het meer specifiek Nederlandse Waddengebied en geeft het rapport suggesties voor activiteiten die de Waddenacademie kan ondernemen om de kennishuishouding in de toekomst verder te versterken.

Download het rapport:
De kennishuishouding van de Wadden; Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie (pdf 1,7 Mb)

Bekijk de volledige Publicatielijst van de Waddenacademie