Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie Het Waddengebied en stikstofdepositie

Hoe relevant is de stikstofproblematiek voor het Waddengebied? Is er actie nodig, en zo ja, door wie? Om deze vragen te beantwoorden heeft de Waddenacademie het RIVM gevraagd om de neerslag (depositie) van stikstofverbindingen in het Waddengebied in kaart te brengen en duidelijkheid te geven over de belangrijkste bronnen.

Publicatie: Het Waddengebied en stikstofdepositie

Deze analyse van het RIVM is in de bijlagen van de publicatie "Het Waddengebied en stikstofdepositie" integraal en ongewijzigd opgenomen. Kees Bastmeijer,  portefeuillehouder Natuur en Recht van de Waddenacademie, heeft in deze publicatie de consequenties van de meetgegevens geduid en in de bredere maatschappelijke en juridische context geplaatst. Daarbij ligt het accent op het Europese natuurbeschermingsrecht (EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), al is de stikstofproblematiek ook zeer relevant voor de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water.

Download de publicatie: Het Waddengebied en stikstofdepositie (pdf 1,3 Mb)

Bekijk ook het overzicht van publicaties van de Waddenacademie