Spring naar hoofd-inhoud

Rapport over ecologische gevolgen containerramp MSC Zoe openbaar

In januari 2019 verloor de MSC Zoe tijdens een storm containers met lading boven de Waddeneilanden. In juni 2019 bracht de Waddenacademie een onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners uit. Op basis van dit advies van de Waddenacademie heeft Rijkswaterstaat diverse partijen ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ecologische gevolgen van dit incident (ecologisch spoor) en eventuele schade in de zin van artikel 17.2 van de Wet Milieubeheer (juridisch spoor).

 

Eén van de aangespoelde container van de MSC Zoe. Foto Frank Kruk

De Waddenacademie kreeg de opdracht om de wetenschappelijke kwaliteit van beide sporen te toetsen en heeft daartoe een begeleidingscommissie ingesteld. Het ecologisch spoor is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).

Op 26 mei 2021 is het rapport met de resultaten van het ecologisch spoor openbaar gemaakt samen met een voortgangsbrief van Minister Van Nieuwenhuizen (IenW).

De onderzoekers van NIOZ en WMR hebben een grote hoeveelheid monsters en verschillende onderzoekstechnieken gebruikt, maar ze konden geen ecologische gevolgen van de containerramp aantonen. Zij bespreken in het rapport ook de beperkingen van hun onderzoek. Zo konden zij bijvoorbeeld de mogelijke lange termijn effecten op het ecosysteem niet onderzoeken met de gebruikte methodes. Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu een bestaand probleem is dat niet alleen door de MSC Zoe is veroorzaakt. De onderzoekers adviseren om in de toekomst microplastics beter te monitoren in het Waddengebied. Het rapport over het juridisch spoor wordt op korte termijn verwacht.

Expertworkshop plastics

Op 1 juni 2021 organiseerde de Waddenacademie een expert workshop over plastics. De aandacht van de expertmeeting richtte zich op plasticvervuiling in het Nederlandse deel van het Waddengebied (de Waddenzee en Noordzeekustzone, inclusief de randen zoals stranden en duinen van de eilanden en de kwelders) in algemene zin en met bijzondere aandacht voor de ervaringen met de MSC Zoe. Daarbij werden lessen uit andere gebieden (Duitse en Deense Waddengebied, maar ook andere gebieden binnen en buiten Nederland) betrokken.

Lees hier het verslag van de expertmeeting Plastics in het Waddengebied.

Download:


Philippart, K., L. Hanssen & J. van Dijk (2019) Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners. Position Paper 2019-01. Waddenacademie, Leeuwarden.

Foekema, E., van der Molen, J., Asjes, A., Bijleveld, A., Brasseur, S., Camphuysen, K., van Franeker, J.A., Holthuijsen, S., Kentie, R., Kühn, S., Leopold, M., Kleine Schaars, L., Lok, T., Niemann, H., Schop, J. (2021). Ecologische effecten van het ongeluk met de MSC Zoe op het Nederlandse Waddengebied, met focus op microplastics. NIOZ Rapport 2021-03. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, ‘t Horntje, Texel, The Netherlands. 99pp. DOI: 10.25850/nioz/7b.b.mb

Voortgangsbrief Minister

Van der Molen, J., S. van Leeuwen, L. Govers, T. van der Heide & H. Olff
Potential Micro-Plastics Dispersal and Accumulation in the North Sea, With Application to the MSC Zoe Incident. Frontiers in Marine Science 04 June 2021