Spring naar hoofd-inhoud

Rapport over inventarisatie kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

De Waddenzee bestaat uit een dynamisch geheel van geulen, platen, slikken en kwelders. Onder invloed van wind, getij en golven is het gebied voortdurend aan veranderingen onderhevig doordat geulen en platen zich verplaatsen, de breedte en diepte van geulen verandert en ook het oppervlak en de hoogte van de wadplaten in de loop der tijd wijzigen.

Coverbeeld rapport 2023-03 Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

Deze natuurlijke dynamiek kent echter ook een keerzijde. De geulen in de Waddenzee vormen een belangrijke verbindingsschakel voor menselijk verkeer tussen vasteland en eilanden en tussen de havens en de Noordzee. De geuldynamiek vormt regelmatig een bedreiging voor de bereikbaarheid van havens en eilanden en de bevaarbaarheid van belangrijke scheepvaartroutes. Op tal van plaatsen in het gebied wordt op dit moment dan ook (intensief) gebaggerd om de bereikbaarheid en bevaarbaarheid te kunnen garanderen waarbij de baggerspecie vervolgens vaak op een andere locatie in de Waddenzee wordt verspreid. Het intensieve karakter van deze bagger- en verspreidingsactiviteiten heeft ook belangrijke gevolgen voor de natuur in het gebied.

Op verzoek van de Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) heeft de Waddenacademie een inventarisatie gemaakt van de kennisvragen op het gebied van het baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee. Deze inventarisatie vormt onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-2026 (UP) actie UP23 “Ecosysteem-gericht baggeren”.  Het doel van UP23 is om te streven naar een slimmere aanpak waarbij minder (of zelfs niet) wordt gebaggerd en de gevolgen van het baggeren en het verspreiden van baggerspecie wordt gereduceerd, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de havens en eilanden.

Het huidige rapport betreft fase 1 van het project. In de volgende fase (2) wordt vervolgens een inventarisatie gemaakt van de bestaande kennis en inzichten om zodoende via een proces van trechtering te komen tot een identificatie van kennisleemtes (fase 3) op het gebied van baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee.

Download het rapport: Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee, Verkenning in het kader van uitvoeringsprogramma UP23 “Ecosysteemgericht baggeren in de Waddenzee”. Fase 1 (pdf 3 Mb).

Bekijk al onze publicaties in de publicatielijst.