Spring naar hoofd-inhoud

Vacature portefeuillehouder Economie Waddenacademie

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en fungeert als aanjager ten aanzien van de vierde doelstelling van het Waddenfonds ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied’. De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds.

De inhoudelijke sturing van de Waddenacademie geschiedt door vijf portefeuillehouders, die elk een  dienstverband van 0,2 fte bij de Stichting Waddenacademie hebben en gezamenlijk het bestuur en de directie van de Waddenacademie vormen. Ten behoeve van activiteiten voor speciale projecten kan een aanstelling op tijdelijke basis worden uitgebreid tot een maximum van 0,4 fte.  

De portefeuillehouders worden ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van drs. Ed Nijpels.

De Waddenacademie heeft een vacature voor de portefeuille Economie. Voor het succesvol uitoefenen van de functie wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij beschikt over:

  • Een afgeronde promotie;
  • Een excellente, aantoonbare actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van economie (blijkend uit onder meer recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften), mede met het oog op voor het Waddengebied belangrijke thema’s als toerisme, landbouw, havens en energie;
  • een uitgebreid wetenschappelijk, maatschappelijk en beleid gerelateerd netwerk dat relevant is voor het bereiken van de doelstellingen van de Waddenacademie;
  • bewezen belangstelling voor en ervaring in interdisciplinair werken en affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken;
  • begrip van bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen om daarmee als een verbindende schakel tussen de verschillende partijen in het gebied te kunnen fungeren;
  • een stimulerende, enthousiasmerende en verbindende persoonlijkheid.

Aanstelling en salaris:

Honorering van deze functie vindt plaats op het niveau van maximaal hoogleraar H1, conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar.

De benoeming gaat in per 1 januari 2021.

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie, tel. 0610982523.

Sollicitaties:

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de  functie van portefeuillehouder Economie voor 1 juli 2020  kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie, klaas.deen@waddenacademie.nl onder vermelding van 'vacature portefeuillehouder Economie Waddenacademie'.