Spring naar hoofd-inhoud

Verkennend onderzoek naar gebruik remote sensing bij bemonstering benthische macrofauna in de Waddenzee

In het kader van de Basismonitoring Wadden brengt het project SIBES (Synoptic Intertidal Benthic Survey) jaarlijks de sedimentkarakteristieken en de bodemdieren voor de hele Waddenzee letterlijk in kaart. Deze bron aan gegevens wordt ookgebruikt voor het volgen van effecten van menselijke activiteiten (zoals bodemdaling door gas- en zoutwinning) voor het leven op de wadplaten.

Cover rapport Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

Het Kernteam Basismonitoring Wadden verkent in welke mate en vorm het meetprogramma antwoorden kan geven op de beheervragen die in het kader van de Basismonitoring zijn geïnventariseerd. Gebleken is dat beheerders van het Waddengebied meer en meer behoefte hebben aan een meetprogramma dat ook de seizoendynamiek van de wadplaten in kaart brengt.

De vraag is of informatie uit aardobservaties, met een automatische herkenning van patronen op wadplaten met een hoge resolutie in tijd en ruimte, hierbij de helpende hand kan bieden. De Waddenacademie heeft de Universiteit Utrecht (J. De Vries MSC en Dr. Elisabeth A. Addink) en het Koninklijk NIOZ (Dr ir Henk W. Van der Veer) verzocht om deze vraag als pilot voor de Basismonitoring Wadden uit te voeren.

De eerste resultaten van deze pilot laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn om aardobservaties als beheerinstrument in te zetten. Zowel de patronen in de mediane korrelgrootte van het sediment als de biomassa van de Amerikaanse zwaardschede kon aan de hand van een combinatie van verschillende informatie uit satellietbeelden (zowel textuur als kleur) vrij nauwkeurig in beeld worden gebracht.

Download het rapport:
Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek (pdf 3,5 Mb)

Bekijk de volledige Publicatielijst van de Waddenacademie.