Spring naar hoofd-inhoud

Waddenacademie brengt juridisch advies uit inzake Natura 2000 en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard)

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de volgende centrale vraag: "In hoeverre biedt de wetgeving in brede zin de minister de mogelijkheid een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee te weigeren?"

Luchtfoto van dijk en wad nabij Ternaard. Foto: Beeldbank RWS-Joop van Houdt

Luchtfoto van dijk en wad nabij Ternaard. Foto: Beeldbank RWS-Joop van Houdt

De Waddenacademie heeft bovenstaande vraag beantwoord op basis van het geldende natuurbeschermingsrecht, waarbij de aandacht is toegespitst op het geldende EU-recht voor gebiedenbescherming - het Natura 2000-regime - zoals verankerd in artikel 6 van de Habitatrichtlijn en zoals gecomplementeerd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Concreet gaat het daarbij om het al of niet bestaan van de mogelijkheid voor de minister van LNV om een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor project gaswinning Ternaard te weigeren.
 
De Waddenacademie concludeert dat de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming en de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling onvoldoende overtuigend aantonen dat redelijke wetenschappelijke twijfel over het ontstaan van nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken en doelen van de Waddenzee ontbreekt. Het Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning wordt verleend.

Lees hier het volledige advies van de Waddenacademie: Juridisch advies inzake Natura 2000 en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard) (pdf 0,6 Mb)