Spring naar hoofd-inhoud

Ontstaansgeschiedenis

In 2004 verscheen het rapport Ruimte voor de Wadden van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer). In dit rapport werd vastgesteld dat veel kennis over het waddengebied versnipperd aanwezig of slecht ontsloten is en daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor beleid en bestuur. Ook stelde de commissie vast dat er te weinig coördinatie en integratie van kennis en onderzoek is en dat er onvoldoende afstemming is tussen de vraag naar kennis, het aanbod van kennis en de programmering van kennisontwikkeling. Tot slot stelde de Commissie Meijer vast dat er lacunes bestaan op het gebied van monitoring op ecologisch terrein en dat er gebrek is aan (gedeelde) kennis rond de samenhang tussen de Waddenzee als natuurgebied en de sociaaleconomische positie van de bewoners in het waddengebied en de belevingswaarde van de Waddenzee. Om al deze redenen pleitte de Commissie Meijer voor het instellen van een onafhankelijke Waddenacademie.

Het toenmalige kabinet besloot om het advies van de Commissie Meijer over te nemen. In de periode tussen eind oktober 2005 en de formele start van de Waddenacademie op 30 juli 2008 werd onder leiding van Ed Nijpels, de voormalige Commissaris van de Koningin in Fryslân, intensief overleg gevoerd met alle bij het waddengebied betrokken partijen over de meest effectieve organisatievorm. In deze gesprekken zijn verschillende varianten de revue gepasseerd en is uiteindelijk gekozen voor een kleine, compacte en gebiedsgerichte kennisorganisatie die tot en met 30 juni 2014 als afzonderlijke entiteit bij de KNAW was ingebed. Eerste Bestuursvoorzitter en en oprichtende directeur van de KNAW - Waddenacademie was Professor Pavel Kabat ( 2008 - 2012). Vanaf 1 juli 2014 is de Waddenacademie een stichting.

Achtergronddocumenten:

Ruimte voor de Wadden. Eindrapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, de Commissie Meijer (april 2004).

Werken aan Wadden-weten, welke rol kan een Waddenacademie spelen? (juli 2005). Advies van de Raad voor de Wadden aan minister Dekker van VROM.

Uitvoeringsplan Waddenacademie (december 2005)

Ondernemingsplan Waddenacademie (mei 2007)

Overig:

Persbericht "Waddenacademie klaar voor de start" van de Provincie Fryslân (december 2005)

Het  Persbericht van de KNAW over de formele start van de Waddenacademie (juli 2008)

In Waddenacademie in de media (pdf 1,8 Mb) en in het  Nieuws Archief vindt u nieuwsberichten over het ontstaan en de start van de Waddenacademie.