Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Cover quick scan "Toerisme en recreatie op de Waddeneilanden. Verkenning van verdringingseffecten"

Deze quick scan die met name in gaat op de ontwikkelingen in de recreatieve sector (veruit de belangrijkste werkgever op de eilanden) en de…

Lees meer
Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout

In opdracht van de Waddenacademie hebben Gualbert Oude Essink en Vince Kaandorp (Deltares) een overzicht opgesteld van de huidige kennisbasis ten…

Lees meer
Cover factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied

Deze factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen in het oppervlaktewater waarvan de toegestane concentraties worden overschreden in het…

Lees meer
Cover rapport The cultural and recreational values of Natural Capital in the Wadden Sea – An analysis of social media to assess the importance of natural land- and seascapes for recreation and tourism

An analysis of social media to assess the importance of natural land- and seascapes for recreation and tourism

Lees meer
Cover Quickscan Assessing the interaction between nature and tourism through social media - Natural capital on Terschelling
Cover Factsheet de Kanoet

De Waddenzee is van uitzonderlijk belang voor (trek)vogels. Niet alleen biedt de Waddenzee een enorme voedselrijkdom, ook ontbreken op sommige…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenacademie 2021

In het jaarverslag 2021 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2021. Het…

Lees meer
Omslag Factsheet Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied

Deze factsheet vat de belangrijkste veranderingen in het klimaat in Nederland kort samen en geeft de feiten trends en ontwikkelingen die relevant zijn…

Lees meer
Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA…

Lees meer
Cover report 2021-03 Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in the Wadden Sea

Een beter inzicht in de totale waarde van de natuur van het Waddengebied kan ons helpen om tal van complexe uitdagingen aan te gaan waar het…

Lees meer
Cover Journey – The Trilateral Wadden Sea Cooperation 1987-2014 a personal account

Jens Enemark was van 1987 tot 2014 secretaris van de Trilaterale Waddenzee samenwerking (TSWC) en hoofd van het uitvoerend bureau CWSS (Common Wadden…

Lees meer
Cover Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments

Het boek Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments bevat meer dan 30 artikelen geschreven door sprekers op de SalFar conferentie:…

Lees meer
Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenacademie 2020

In het jaarverslag 2020 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2020. Het…

Lees meer
Rapport Where Mud Matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer
Cover Klimaatverandering en ecologie

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen…

Lees meer
Cover aanzet tot kennisagenda Wadden

De Waddenacademie wil met deze notitie de aanzet geven om te komen tot een integrale kennisagenda voor het Waddengebied. Aan de hand van de grote…

Lees meer
Cover Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenacademie 2019

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Wadden

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer