Spring naar hoofd-inhoud

Het Waddengebied en stikstofdepositie

Cover publicatie Het Waddengebied en stikstofdepositie

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht van de Waddenacademie, heeft in deze publicatie de consequenties van de RIVM analyse over stikstof en de Wadden geduid en in de bredere maatschappelijke en juridische context geplaatst. Daarbij ligt het accent op het Europese natuurbeschermingsrecht (EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), al is de stikstofproblematiek ook zeer relevant voor de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water. De analyse van het RIVM is in de bijlagen van de publicatie opgenomen.

Auteur: Kees Bastmeijer

Position paper 2020-04

Download file

Het Waddengebied en stikstofdepositie (pdf 1,3 Mb).