Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium december 2011

Het zevende symposium van de Waddenacademie vond op 8 en 9 december plaats. Het symposium bestond uit twee verschillende onderdelen.

Dag 1

Het programma op 8 december werd in samenwerking met de Raad voor de Wadden georganiseerd en stond in het teken van  de verschuiving van Wadden ‘government’ naar  Wadden’governance’.  Centraal stond de vraag of dit werkelijk een nieuwe manier van besturen is en zo ja, wat dit betekent voor  de doeltreffendheid van het Waddenbeleid. Welke gevolgen heeft deze verschuiving voor de organisatie van de betrokkenheid van burgers en de besluitvorming in de vele bestuurlijke gremia? Welke uitdagingen liggen er voor de Waddenregio?

In de ochtend gingen Margreeth de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden), John Jorritsma (voorzitter RCW),  Prof. Arthur Mol (hoogleraar milieubeleid WUR) en drs. Franke van der Molen (promovendus aan de RUG) nader op dit onderwerp in. Margreeth de Boer bood tevens het laatste advies van de Raad voor de Wadden, getiteld ‘De regio aan het roer’, over de gewenste aansturing van de uitvoering van het waddenbeleid, aan John Jorritsma aan.

De middag startte met een amusante column van dhr. Rimmer Mulder, voorheen hoofdredacteur Leeuwarder Courant, over de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van sturing van waddenbeleid. Daarna was er onder zijn leiding een interactieve discussie, waaraan het publiek actief deelnam.

Na de theepauze presenteerde dr. Luca van Duren de position paper over de slibhuishouding, waarna deze werd aangeboden aan de vertegenwoordigers van het Programma Rijke Waddenzee, RWS Noord Nederland en de Waddenacademie. Vervolgens was er de overdracht van het project Waddenarchieven van de Waddenacademie naar Tresoar waarna de dag werd afgesloten met het uitreiken van de Waddenacademieprijs 2011 voor het beste waddengerelateerde proefschrift in de afgelopen twee jaar aan dr. Jan Post.

Dag 2

Het programma op 9 december werd in samenwerking met de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland georganiseerd en vond plaats in restaurant De Piraat op Ameland. Ondanks het stormachtige weer was de zaal met 100 mensen helemaal vol. 

 Op verzoek van de Begeleidingscommissie organiseerde de Waddenacademie een  audit   in de vorm van een openbaar symposium, dat zich richtte op de resultaten van het bodemdalingonderzoek op Ameland over de periode 2005 tot 2010. De Waddenacademie had hiertoe een auditcommissie ingesteld onder voorzitterschap van dr. Hessel Speelman, bestuurslid van de Waddenacademie met de portefeuille Geowetenschap. De andere leden van de auditcommissie waren prof.dr. Peter Herman, prof.dr. Pavel Kabat, prof.dr. Jelte Rozema en prof.dr. Joost Tinbergen.  

De auditcommissie ontving op 4 november het onderzoeksrapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 2005 - 2010'. Tijdens het openbare symposium lichtten de onderzoekers hun bevindingen toe en gingen de auditors en de  aanwezigen met de onderzoekers in discussie. Het rapport van de auditcommissie wordt in januari 2012 verwacht en zal op de website van de Waddenacademie worden geplaatst.

Op zaterdag 10 december maakten 15 deelnemers aan het symposium van de gelegenheid gebruik om deel te nemen aan een excursie naar de gaswinningslocatie op Ameland-Oost onder leiding van Johan Krol van het Natuurcentrum Ameland.

Foto's:
8 en 9 december: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu)
10 december: Tim van Oijen, Nynke-Rixt Jukema, Erik van Dijk