Spring naar hoofd-inhoud

Young Wadden Academy

De eerste vijf leden van de Young Wadden Academy zijn op 30 juni 2016, tijdens het 16e symposium van de Waddenacademie, officieel geïnstalleerd door Prof. dr. Pavel Kabat, lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. Op 13 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht Melanie Bakema benoemd als zesde lid.

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied richtte de Waddenacademie de Young Wadden Academy op. Deze Young Wadden Academy zal in eerste instantie bestaan uit vijf, en later uit tien jonge wetenschappers die zich wetenschappelijk hebben bewezen en geïnteresseerd zijn in wetenschap in het algemeen en het Waddengebied in het bijzonder. Zij zullen jaarlijks een conferentie organiseren over de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot de wadden. Daarnaast kan de Young Wadden Academy zelfstandig adviezen en standpunten over waddenonderzoek naar buiten brengen.

De Young Wadden Academy is een volgende stap in het streven van de Waddenacademie om de waddenwetenschap te verjongen. Vele tientalen jonge onderzoekers, variërend van ecologen, economen, bestuurskundigen, historici, geofysici etc. houden zich dankzij deze inspanning bezig met waddenonderzoek. Samenwerking tussen de disciplines is nu van groot belang, meent de Waddenacademie. Nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten het in stand houden en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee stimuleren en waarborgen.

De leden zijn, in alfabetische volgorde:

Dr. Melanie Bakema, Veiligheidsregio Groningen

Melanie heeft in maart 2019 haar PhD behaald aan de Universiteit Groningen waarin ze onderzoek deed naar kansen om de samenleving veerkrachtiger en duurzamer te maken na rampen. Melanie werkt op dit moment bij de Veiligheidsregio Groningen, die haar de mogelijkheid geeft om haar expertise ook in te brengen in de Young Wadden Academie.

Linkedin profiel Melanie Bakema

Dr. Bas Borsje, Universiteit Twente

Bas bezit een MSc in Civiele Techniek (cum laude), een PhD op het grensvlak van ecologie en sediment transport (cum laude) en ontving een VENI beurs voor het ontwerpen van natuurvriendelijke vooroevers als innovatieve kustverdedigingsmaatregel. Bas combineert een positie als Assistant-Professor aan de Universiteit Twente, onderzoeker bij Deltares en expert bij Boskalis. Op dit moment is hij  betrokken bij innovatieve dijkversterkingsprojecten langs de Friese kust (POV Wadden) en geplande mega-suppleties op de buitendelta van de Waddeneilanden (Kustgenese2). Binnen deze projecten werkt hij als expert op het gebied van water en klimaat nauw samen met ecologen, beleidsmakers, fysisch geografen en tientallen gebruikers, beheerders en belangengroepen.

Profiel van Bas Borsje op website Universiteit Twente

Dr. Stefan Hartman, Stenden Hogeschool

Stefan is recent gepromoveerd als planoloog. De rode lijn in zijn onderzoek is het omgaan met het spanningsveld tussen het behoud en de ontwikkeling van de leefomgeving en het zoeken naar balans en synergie. Theoretisch ligt zijn interesse bij het versterken van adaptief vermogen en veerkracht van sociaalecologische systemen. Als senior onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) is Stefan betrokken als projectleider, dan wel onderzoeker bij verschillende projecten in het Waddengebied en bij onderzoeken die van belang zijn voor het Waddengebied. Ook in zijn functie van senior docent bij de School of Leisure & Tourism van Stenden Hogeschool legt hij de koppeling met het Waddengebied bijvoorbeeld via studentenprojecten, afstudeeronderzoeken en via onderzoeksopdrachten in het masterprogramma International Leisure & Tourism Studies.

Profiel van Stefan Hartman op website Stenden-ETFI

Dr. Nora Mehnen, Universiteit Oldenburg

Nora promoveerde in 2013 als cultureel geograaf aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2013 tot 2015 werkte ze als postdoc bij de RUG waar ze participeerde in het WaLTER project, met name ten aanzien van de socio-economische aspecten van het trilaterale waddengebied. Op dit moment werkt Nora aan de Universiteit van Oldenburg, waar ze net begonnen is met een driejaarlijks project over krimp in vier toeristische gemeenten in het Duitse waddengebied. Haar interesse ligt ook bij beschermde gebieden en regionale ontwikkeling. Dankzij haar Duitse achtergrond is zij bij uitstek geschikt om bij de trilaterale ambities van de Young Wadden Academy het voortouw te nemen.

Contactgegevens Nora Mehnen