Links

Bodemdata.nl
Deze website bevat actuele informatie over bodem, terreinvormen en grondwaterspiegel in Nederland, verzameld door Wageningen Environmental Research in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland. Bodemprofielen, basiskaarten over bodem, geomorfologie, grondwaterkarakteristieken en themakaarten van bodem en terreinvormen in Nederland

Geschiedenisnetwerk voor Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland
Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen en organisa­ties dichter bij elkaar gebracht.

Stichting Verdronken Geschiedenis
Het doel van de stichting is (1) Het bevorderen van multidisciplinair onderzoek betreffende de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis (geomorfologie, ecologie), de menselijke bewoning en gebruik, en van de cultuurhistorie van het trilaterale Waddenzeegebied; (2) Het toegankelijk maken en presenteren van de verkregen onderzoeksresultaten voor zowel beleidsmakers, wetenschappers als een breed publiek, en hierdoor bijdragen aan de waardering en de bescherming van het Waddenzeegebied in al zijn facetten.

www.landschapsgeschiedenis.nl
Op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen vindt u de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst wetten en regels in om het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Monitor voor het landschap
In de de Monitor Landschap worden de veranderingen van het Nederlandse landschap buiten de bebouwde kommen getoond aan de hand van zes indicatoren: Bebouwing, Landgebruik, Openheid, Opgaand groen, Historische, lijnelementen, Reliëf. Voor ieder van deze zes indicatoren toont de Monitor een landsdekkend (excl. bebouwde kommen) beeld van ontwikkelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzaam beschikbare bronnen. De Monitor Landschap is gestart met de gegevens per 1 januari 2019 (nulmeting) en zal jaarlijks worden bijgewerkt met nieuwe gegevens. De resultaten zijn beschikbaar als open data en voor iedereen vrij te (her-)gebruiken.

www.leestekensvanhetlandschap.nl
De website leestekens van het landschap geeft informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in Nederland. De website is een hulpmiddel om het landschap in de eigen leefomgeving te leren lezen en begrijpen. Iedereen die kennis heeft over landschapselementen kan bijdragen om de lijst compleet te maken door het aanmaken van een account op de website.

Fries Erfgoed Hub
RedBot geeft informatie over digitaal Fries erfgoed. Een groot deel van het Fries cultureel erfgoed wordt digitaal toegankelijk gemaakt. Vanaf 2018 - en soms al eerder - kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s.

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld, afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven. Ga direct naar het thema Landschap en Cultureel erfgoed.

Amelanderhistorie.nl
Op deze website staan veel (cultuur)historische artikelen, boeken, oude foto’s en genealogische gegevens van het eiland Ameland.

Waddenzee Werelderfgoed
Deze website bevat informatie over de voordracht van de Waddenzee als werelderfgoed. De website geeft onder meer informatie over wat een werelderfgoed is, hoe de aanmeldingprocedure verloopt en waarom Duitsland en Nederland de Waddenzee willen voordragen. De website geeft niet alleen informatie, maar biedt de bezoeker ook de gelegenheid om zijn of haar visie of vragen in te brengen.

HISGIS
HISGIS staat voor HIStorisch Geografisch Informatiesysteem. Kaarten op het scherm zijn gekoppeld met achterliggende informatie. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832).
HISGIS is bedoeld voor ieder met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit. Voor serieuze wetenschappelijke studies wordt op aanvraag toegang verleend tot de basisdata en de vectorbestanden.

Terpenonderzoek
De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doel het bevorderen van het archeologisch onderzoek naar de activiteiten van de bewoners van de kwelders langs de Waddenzee.

Project Soundbites
Op deze website kunt u enkele honderden uren geluidsmateriaal vinden, zoals deze in de afgelopen decennia zijn verzameld door onderzoekers van het Meertens Instituut (KNAW).  Het leeuwendeel van de geluidsbestanden zijn dialectopnamen uit Nederland. Sinds de jaren vijftig maakten onderzoekers van het instituut in heel het land opnamen waarbij de dialectsprekers min of meer vrijuit spraken over onderwerpen naar eigen keuze. Het streven was hierbij om een landelijke dekking te krijgen, en zo geeft de website als geheel inzicht in de gesproken dialecten van het Nederlands rond het midden van de vorige eeuw. U kunt via een kaart of via provincies zoeken naar opnamen uit het waddengebied.

De verhalen van Groningen.nl
In samenwerking met de provincie hebben een aantal samenwerkende erfgoedorganisaties het initiatief genomen verhalen over het Groninger cultureel erfgoed te bundelen in deze website. De initiatiefnemers zijn het Huis van de Groninger Cultuur, RHC Groninger Archieven, het Museumhuis, Libau, de Provinciaal Archeoloog, Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Groninger Landschap, Biblionet en het Groninger Forum.

Friesland op de Kaart
Deze website laat het resultaat zien van Friesland op de Kaart, een gezamenlijk project van Tresoar en DeeEnAa. U vindt hier een grote hoeveelheid kaarten uit de collectie van Tresoar. De website biedt twee ’zoekingangen’: plaats en type.