Spring naar hoofd-inhoud

Proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van aan de Wadden gerelateerde proefschriften voor het thema Economie. Als u op Lees meer klikt kunt u de pdf van dit proefschrift downloaden.

Sustainable entrepreneurship in protected areas:

drivers, challenges, strategies and opportunities

Auteur: Hellen Dawo
Datum: 19 april 2023
Universiteit: Universiteit Groningen

Hellen Dawo onderzocht hoe duurzaam ondernemen wordt bedreven in beschermde gebieden, waaronder de Waddenzee. Zij zijn vaak een rijke bron van natuur en cultureel erfgoed. Tegelijk vinden er in of nabij deze gebieden nogal eens economische en sociale activiteiten plaats, zoals visserij, landbouw, mijnbouw en toerisme. Dawo gaat in op de kansen en problemen waarmee duurzame ondernemers in deze gebieden te maken hebben. Lees meer.

Advances in Reverse Electrodialysis for Renewable Energy Generation

Auteur: Catarina Simões
Datum: 10 maart 2023
Universiteit: University of Twente

Catarina Simões deed onderzoek bij de afdeling Duurzame Procestechnologie aan de Universiteit Twente en Wetsus naar de vooruitgang op het gebied van omgekeerde elektrodialyse voor de opwekking van hernieuwbare energie. Hierbij maakte ze gebruik van natuurlijke wateren op de pilotlocatie bij de Afsluitdijk, Nederland.  Lees meer.

Subjective well-being in a spatial context

Auteur: Richard Rijnks
Datum: 8 oktober 2020
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

De sociaaleconomische positie van een persoon binnen een buurt is een bepalende factor voor zijn of haar geluk. Over het geheel genomen is er weinig bewijs voor een verband tussen de bereikbaarheid van voorzieningen en welbevinden. De resultaten van Rijnks, gebaseerd op data van Lifelines, bieden een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een neerwaartse spiraal van het inwonertal na het verdwijnen van voorzieningen. Lees meer.

Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making. A research into the strategies of boundary work, illustrated by case-studies in the Wadden Sea

Auteur: Wanda van Enst
Datum: 24 januari 2018
Universiteit: Universiteit Utrecht

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties tussen kennis en beleid verbetert. Lees meer.

Synergetic-tourism landscape interactions: policy, public discourse and partnerships

Auteur: Jasper Heslinga
Datum: 11 januari 2018
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Toerisme en landschapsbescherming kunnen hand in hand gaan, maar dat vergt een lange adem
Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden, maar kan onder de juiste condities ook bijdragen aan de bescherming daarvan. Jasper Heslinga onderzocht de balans tussen toerisme en natuurbescherming op Terschelling, in een zoektocht naar win-winsituaties en synergie. Lees meer.

Perspectives on proximity tourism in Fryslân

Auteur: Jelmer Jeuring
Datum:  6 juni 2017
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Voor toerisme in Friesland valt dichtbij huis nog veel te ontdekken
De provincie Fryslân wordt vooral gepositioneerd als toeristische trekpleister voor mensen die ergens anders vandaan komen. Dat is een gemiste kans, concludeert Jelmer Jeuring. Lees meer.

Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance

Door: Franke van der Molen
Datum: 13 januari 2017
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met benutting van het gebied voor bijvoorbeeld visserij, recreatie en kustverdediging. Promovendus Franke van der Molen onderzocht hoe betrokken partijen, ondanks botsende belangen, toch succesvol conflicten oplossen. Lees meer.

Rethinking the economic valuation of natural land

Auteur: Michiel Daams
Datum: 24 maart 2016
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Waarde van natuur voor woningkopers veel groter dan gedacht
Algemeen wordt aangenomen dat huizen een paar procent meer waard zijn als er binnen een straal van 500 meter tot een kilometer toegang is tot natuur, en dat vooral uitzicht op natuur tot hogere woningprijzen leidt. Een deel van het onderzoek gaat over de aantrekkelijkheid van het waddengebied.
Lees meer.

Leisuring landscapes; On emergence, transitions and adaptation

Auteur: Stefan Hartman
Datum: 7 januari 2016
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Ontwikkeling vrijetijdseconomie in de Wadden geremd door strakke ruimtelijke planning
De vrijetijdseconomie in het Waddengebied is vooral ontstaan ondanks, en niet dankzij, een sterk planologisch regime. Stefan Hartman concludeert dat de verandering in de Waddenregio van een overwegend landbouwgebied naar een vrijetijdslandschap wordt geremd door een sterk beperkend planningsregime.
Lees meer.

Interactive Knowledge development in coastal projects

Auteur: Chris Seijger
Datum: 17 december 2014
Universiteit: Universiteit Twente

Om kustgebieden duurzaam en toekomstbestendig te houden of maken is interactieve kennisontwikkeling met alle betrokkenen hard nodig. Wetenschappelijke kennis alleen is nooit voldoende want dan sluit de oplossing niet aan bij de wensen van beleidsmakers en andere maatschappelijke partijen. Interactief kennis ontwikkelen zorgt voor een beter passende oplossing. Chris Seijger onderzocht hoe de kennisontwikkeling  in drie kustprojecten verliep.  Lees meer.

Energy generation from mixing salt water and fresh water: Smart flow strategies for reverse electrodialysis

Auteur: David Vermaas
Datum: 17 januari 2014
Universiteit: Universiteit Twente

RED (Reverse Electrodialysis) is een technologie waarbij elektrische energie wordt opgewekt door het mengen van bv. rivierwater en zeewater. David Vermaas, die op 17 januari cum laude promoveerde, hield zich bezig met de verbetering van deze technologie. Hij optimaliseerde de manier waarop het water langs de membranen stroomt en bedacht een aantal manieren om vervuiling van de membranen te verminderen. Lees meer.

Migration to less popular rural areas : the characteristics, motivations and search process of migrants

Auteur: Rixt Bijker
Datum: 17 januari 2013
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Het dominante beeld van migratie naar het platteland is dat van de welvarende stedeling op zoek naar een nieuw leven in een idyllische plattelandsomgeving. Recentelijk wordt in de wetenschappelijke literatuur dit bestaande beeld kritisch bekeken. Dit proefschrift sluit hierbij aan door migratie naar minder populaire plattelandsgebieden in Noord-Nederland te onderzoeken. Lees meer.

Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

Auteur: Viktor Venhorst
Datum: 1 maart 2012
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Geen 'brain drain' uit studentensteden
Afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen kunnen gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van de betreffende regio’s. Daarom is er veel aandacht van beleidsmakers voor de locatiekeuze van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. Het proefschrift van Viktor Venhorst gaat in op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Lees meer.

The Institutional Survival Path. A Case Study on Mechanical Cockle Fishery and Gas Extraction in the Dutch Wadden Sea

Auteur: Kim van Nieuwaal
Promotiedatum 10 november 2011
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Effecten van overheidsinterventie kunnen niet van tevoren worden bepaald maar krijgen vorm in een interactieproces. Zowel overheid als bedrijfsleven kunnen dit inzicht aangrijpen om hun doelstellingen in dat proces te verwezenlijken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Kim van Nieuwaal. Lees meer.

Sustainable Exploitation of Saline Resources ecology, ecophysiology and cultivation of potential halophyte crops

Auteur: Arjen de Vos
Datum: 20 april 2011
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Van zoute kwel naar zilte bron
Door het telen van zouttolerante gewassen kan verzilting ook als een kans voor duurzame zilte landbouw worden opgevat, in plaats van als een probleem dat bestreden moet worden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Arjen de Vos. Bodemverzilting vormt een serieuze bedreiging voor landbouwgronden. Ongeveer een kwart van Nederland is gevoelig voor verzilting en het is al nodig om deze gebieden door te spoelen met (kostbaar) zoet water om de verzilting tegen te gaan. Lees meer.

Reverse Electro-dialysis - Design and optimization by modeling and experimentation

Auteur: Joost Veerman
Datum: 1 oktober 2010
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

De grens tussen zoet en zout water kan in tien procent van onze elektriciteitsbehoefte voorzien. Het opwekken van deze 'blauwe' energie werkt echter nog niet optimaal. Verkorting van waterstromen en het aanpassen van de stroomrichting van het zoete en zoute water kan de elektrische opstellingen efficiënter maken. Chemicus Joost Veerman promoveert 1 oktober 2010 op onderzoek naar de optimalisatie van deze duurzame energieopwekking. Een verschil in zoutgehalte kan energie opleveren, zogenaamde blauwe energie. Veerman onderzocht de optimalisatiemogelijkheden van reverse electrodialysis (RED), een systeem waarbij zout en zoet water tussen stapels ionenwisselende membranen stroomt. Lees meer.

Flood Preparedness; thoughts feelings and intentions of the Dutch public

Auteur: Teun Terpstra
Datum: 15 januari 2010
Universiteit: Universiteit Twente

De kans op een overstroming in Nederland is niet groot, máár als er een plaatsvindt, weet de Nederlandse burger niet wat hij moet doen. Dat komt naar voren uit onderzoek van communicatiewetenschapper Teun Terpstra. 'De overheid benadrukt te veel dat we veilig zijn en communiceert te weinig over de mogelijke gevolgen van overstromingen, en over wat we moeten doen als het toch fout gaat.' Lees meer.

Project evaluation, sustainability and accountability

auteur: Frans Sijtsma
Datum: 19 oktober 2006
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Evaluaties duurzaamheidsprojecten moeten en kunnen scherper
Irrelevante vragen, teveel criteria en te beperkte gezichtspunten. Volgens onderzoeker Frans Sijtsma gaat er veel mis bij de evaluatie van grote duurzaamheids­projecten. "Het is onmogelijk om het helemaal goed te doen, maar het moet scherper. En het kan scherper." Lees meer.

Preserving the heritage of humanity? Obtaining world heritage status and the impact of listing

Auteur: Bart van der Aa
Datum: 26 mei 2005
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Werelderfgoed in gevaar - Verdrag biedt geen garantie voor bescherming
UNESCO's lijst van werelderfgoed zou de 'meest waardevolle' monumenten en natuurlijke gebieden van de wereld moeten omvatten. En het werelderfgoedverdrag zou dit belangrijkste erfgoed moeten beschermen. Of ze dat ook doen, is nog maar de vraag. Promovendus Bart van der Aa deed in zes landen onderzoek naar 67 werelderfgoedsites. Zijn conclusie: 'De UNESCO mag wel vaker de tanden laten zien. Maar dat kan pas als de lijst daadwerkelijk wordt gebaseerd op kwaliteit.' Lees meer

POLITIEK DOOR DE STATEN: Doel- of waarderationeel handelen in het besloten overleg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur

Auteur: Gerbrig Tromp
Promotiedatum: 17 december 2001
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

In deze studie wordt een beeld geschetst van het politiek handelen in de provinciale politiek, op verschillende manieren, op verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen. Dat gebeurt aan de hand van twee empirische onderzoeken en een theoretisch onderzoek, die ieder een eigen probleemstelling kennen. Het eerste onderzoek is een empirisch onderzoek naar het functioneren van een geïnstitutionaliseerd bestuurlijk overleg voor het Nederlandse Waddengebied in de periode 1987 - 1993. Lees meer

Meer proefschriften

Ga naar het overzicht van alle waddengerelateerde proefschriften