Proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van aan de Wadden gerelateerde proefschriften die een relatie hebben met het thema Geowetenschap . Als u op Lees meer klikt kunt u de pdf van dit proefschrift downloaden.

Sediment Pathways on Ebb-Tidal Deltas: New Tools and Techniques for Analysis

Auteur: Stuart Pearson
Datum: 8 maart 2022
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Om de kust duurzaam te beheren in het licht van zeespiegelstijging en klimaatverandering is het belangrijk om te weten hoe zand en slib zich verplaatsen aan onze kust. Pearson gebruikte een combinatie van veldmetingen en computersimulaties van de buitendelta van Ameland. Pearson ontwikkelde verschillende nieuwe methoden, waaronder morfodynamische karteringstechnieken, een sedimentsamenstellingsindex (SCI) afgeleid van optische en akoestische metingen, technieken voor sedimenttracing, het sedimentconnectiviteitsraamwerk en een Lagrangiaans sedimenttransportmodel (SedTRAILS). Deze nieuwe kennis over onze kusten kan worden gebruikt voor het beheer van deze complexe natuurlijke systemen. Lees meer.

Exploratory Modelling of Barrier Coast Dynamics

Door: Koen Reef
Datum: 3 maart 2022
Universiteit: Universiteit Twente

Barrièrekusten, zoals de Waddenzee, worden gekenmerkt door een schakeling van barrière-eilanden afgewisseld met zeegaten, die van het vaste land gescheiden worden door een getijdebekken. Om de functionaliteiten van barrierkusten te behouden en de natuurlijke dynamiek te beperken, worden barrièrekusten vaak beheerd en vinden menselijke ingrepen plaats. Ondanks het veelvuldig ingrijpen in deze systemen ontbreekt de noodzakelijke kennis om effectief lange-termijn beheer toe te passen. In zijn proefschrift ondersteunt Koen Reef de transitie van korte-termijn beheer naar lange-termijn door de kennis over lange-termijn evolutie van barrièrekusten te vergroten.  Lees meer.

Bedforms and their effect on sediment transport on ebb-tidal deltas

Auteur: Laura Brakenhoff
Datum: 26 november 2021
Universiteit: Universiteit Utrecht

Om de Waddenkust te beheren en te kunnen beschermen tegen zeespiegelstijging, is het belangrijk om te weten hoe het natuurlijke systeem werkt. Zeewaarts van de zeegaten tussen de Waddeneilanden liggen relatief ondiepe zandplaten, de buitendelta´s. Tussen deze zandplaten door lopen diepere geulen. Zowel op de buitendelta´s als in de geulen is de zeebodem niet vlak: er vormen zich ritmische patronen, ofwel bodemvormen. Bodemvormen bestaan op verschillende ruimtelijke schalen, van enkele centimeters hoog en lang tot meters hoog en honderden meters lang. Deze bodemvormen beïnvloeden de stroming en het zandtransport en worden andersom ook beïnvloed door de golven en stroming op de buitendelta. Lees meer.

Biogeomorphology of Salt Marshes

Understanding the decadal salt marsh dynamics for flood defense

Auteur: Pim Willemsen
Datum: 22 januari 2021
Uiversiteit: University of Twente

De bijdrage van kwelders aan kustbescherming door het afzwakken van golven is afhankelijk van de grootte van de kwelder en daarmee de ligging van de kwelderrand. Pim Willemsen onderzocht de de lange-termijn (50 jaar) variabiliteit van de locatie van de kwelderrand en de gerelateerde variabiliteit van de golfdempende capaciteit van kwelders. Lees meer.

Pioneering the edges

unravelling how bioturbation, seeds and sediment dynamics affect initial establishment of pioneer vegetation at the salt marsh edge

Auteur: Marin van Regteren
Datum: 9 oktober 2020
Universiteit: Wageningen University

Marin van Regteren onderzocht de ecologische en fysische processen die vestiging van pioniervegetatie aan de kwelderrand beïnvloeden. Om gezonde en veerkrachtige kwelders te stimuleren, zijn de juiste randvoorwaarden als beschikbaarheid van zaden en weinig sedimentdynamiek essentieel. Lees meer.

Washover inundation and barrier island accretion

Auteur: Daan Wesselman
Datum: 8 april 2020
Universiteit: Universiteit Utrecht

Hoe kunnen overstromingen onze Waddeneilanden redden van zeespiegelstijging? Dat is de centrale vraag tijdens het promotieonderzoek van Daan Wesselman. Stormen en hoge waterstanden worden meestal geassocieerd met schade aan stranden, duinen of dijken, maar bij de onbewoonde delen van de Waddeneilanden kan het ook juist bijdragen aan een betere toekomst: Tijdens een overstroming kan zand achterblijven op het eiland, waardoor het op de lange termijn mee kan groeien met zeespiegelstijging. Dit proces is al eeuwenlang gaande, maar is de laatste 50 jaar onderbroken door de aanleg van kunstmatige, hoge duinen. Lees meer.

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Auteur: Anita Engelstad
Datum: 25 oktober 2019
Universiteit: Universiteit Utrecht

In dit proefschrift zijn de hydrodynamische en zandtransportprocessen onderzocht die optreden tijdens (gedeeltelijke) inundatie van een Waddeneiland. In het kader van het onderzoek zijn een reeks van gedetailleerde veldmetingen uitgevoerd op oostpunt van het eiland Schiermonnikoog. De mate waarin de geometrie van een eiland in combinatie met de hydrodynamische processen van invloed is op de zandtransporten, is vervolgens nader onderzocht met een numeriek model. Lees meer.

 

Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Auteur: Filipe Galiforni Silva
Datum: 25 april 2019
Universiteit: University of Twente

Duinen, zeegaten en stranden behoren tot de meest dynamische omgevingen in de geomorfologie, veroorzaakt door de invloed van verschillende processen zoals golven, wind en stromingen in een relatief klein gebied. In de buurt van zeegaten kunnen strand-duinsystemen beïnvloed worden door specifieke processen die de kenmerken van het strand en daarmee de duinen veranderen. Galiforni Silva onderzocht hoe veranderingen in de zeegaten de ontwikkeling van het duin beïnvloeden. Lees meer.

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Auteur: Vincent Vuik
Datum: 27 maart 2019
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Dit proefschrift onderzoekt de werking en betrouwbaarheid van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Begroeide voorlanden, zoals schorren, kwelders, rietvelden en mangrovebossen zorgen voor een aanzienlijk lagere golfaanval op de achterliggende dijk. Deze hoeft daarom minder hoog en minder sterk te zijn. Lees meer.

The use of remote sensing to reveal landscape-scale ecosystem engineering by shellfish reefs

Auteur: Sil Nieuwhof
Datum: 19 april 2018
Universiteit: Universiteit Twente

Mosselen (Mytilus edulis) en Japanse oesters (Crassostrea gigas) zijn tweekleppige schelpdieren die voorkomen in droogvallende kustgebieden met een gematigd klimaat. Normaliter vestigen deze schelpdieren zich op hard
substraat zoals rotsen en dijkverstevigingen, maar bij gebrek hieraan kunnen ze ook banken vormen op zachte zandbodems. In dit proefschrift worden remote sensing technieken gebruikt om de schelpdierbedden te karteren. Lees meer.

Dunes, above and beyond; The interactions between ecological and geomorphological processes during early dune development

Auteur: Marinka van Puijenbroek
Datum: 8 december 2017
Universiteit: Universiteit Wageningen

Kustduinen beschermen het achterland tegen hoogwater. Spontane vorming van nieuwe duinen kan de kustverdediging verder versterken tegen zeespiegelstijging. Dit proefschrift onderzocht de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden. Lees meer.

Morphodynamics of ebb-tidal areas

Door: Wim Ridderinkhof
Datum: 8 juni 2016
Universiteit: Universiteit Utrecht

Buitendelta’s zijn zandlichamen die zich zeewaarts van zeegaten bevinden. De morfologie van buitendelta’s is dynamisch, dat wil zeggen dat hun vorm continu aan verandering onderhevig is. Met behulp van een modelstudie toonde Ridderinkhof aan dat deze zandplaten groeien en migreren door golf-gedreven sedimenttransport. Getijdestromingen remmen de migratie van zandplaten.Lees meer.

Hydrodynamic processes and the stability of intertidal mussel beds in the Dutch Wadden Sea

Auteur: Jasper Donker
Datum: 20 mei 2015
Universiteit: Universiteit Utrecht

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven. Promovendus Jasper Donker onderzocht hoe dat zit de Nederlandse Waddenzee.Lees meer.

Long-term process-based morphological modeling of large tidal basins

Auteur: Ali Dastgheib
Datum: 12 november 2012
Universiteit: TU Delft

In deze studie tracht Ali Gastheib het hiaat in kennis op te vullen over de tijdschaal (> decaden en < eeuwen). Deze tijdschaal is van belang voor een duurzaam beheer van de kustzone. De Nederlandse Waddenzee dient als case studie om de vraag te beantwoorden of proces gebaseerde modellen betrouwbare lange termijn ontwikkelingen kunnen reproduceren. Lees meer

Macrophytes in Estuarine Gradients

Auteur: Jasper Dijkstra
Datum: 6 maart 2012
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Waterplanten -ook wel aquatische macrofyten genoemd- spelen zowel in ecologisch als in waterbouwkundig opzicht een belangrijke rol in natte ecosystemen. Een veld waterplanten levert verschillende ecosysteem diensten: fysieke oeverbescherming, verbetering van de waterkwaliteit en huisvesting van vele andere organismen. Echter, zeegrasvelden, schorren en mangrovebossen nemen af onder druk van menselijke invloeden, ondanks kostbare inspanningen voor bescherming en herstel. Lees meer.
 

Spatial patterns in phototrophic biofilms. The role of physical and biological interactions

Auteur: Ellen Weerman
Promotiedatum: 11 mei 2011
Universiteit: Radboud Universtiteit Nijmegen

Golvende getijdenplaten mooi maar ook nuttig
We denken bij landschappen vaak aan bergen en beken, waar de geologie bepaalt welke planten op welke plek kunnen groeien. Maar het kan ook andersom gebeuren: dat planten de ingenieurs zijn van een ecosysteem en door interacties met de omgeving het landschap juist vormgeven. Lees meer.

Dense Water and Fluid Sand: Optical properties and methods for remote sensing of the extremely turbid Wadden Sea

Auteur: Annelies Hommersom
Datum: 28 juni 2010
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Waterkwaliteit in extreem troebele Waddenzee eindelijk goed in kaart te brengen. Het monitoren van waterkwaliteit in de Waddenzee en andere extreem troebele gebieden met optische remote sensing (via satellietbeelden) is veelbelovend. Hiermee kunnen we - bij onbewolkt weer- een paar keer per week een overzichtskaart van de waterkwaliteit in het hele gebied maken en zo gemakkelijk veranderingen opmerken. Dit concludeert Annelies Hommersom in haar onderzoek waarop ze 28 juni promoveerde aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Lees meer.

Salt-marsh sediment: natural gamma-radioactivity and spatial patterns

Auteur: Alma de Groot
Promotiedatum: 23 oktober 2009
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Kwelders, begroeide gebieden die periodiek door de zee worden overspoeld, staan in de belangstelling vanwege hun bijdrage aan kustbescherming en biodiversiteit. Om deze dynamische gebieden goed te kunnen beheren is inzicht nodig in de opslibbing en ontwikkeling van kwelders op lange termijn. Lees meer

An approach to medium-term coastal morphological modelling

Auteur: Giles Lesser
Datum: 4 juni 2009
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en validatie van een nieuw driedimensionaal sediment transport en morfologisch numeriek model geschikt voor kustgebieden. Het proefschrift behandelt de modellering van zowel gesuspendeerd als bodemtransport van niet-cohesief sediment, en beschrijft de implementatie van een bodemveranderingsschema dat gebruik maakt van nieuwe methodes voor het modelleren van morfologische versnelling en (rivier)bank erosie. Lees meer

Ferry-observed variability of currents and bedforms in the Marsdiep inlet

Auteur: Maarten Buijsman
Promotiedatum: 10 oktober 2007
Universiteit: Universiteit Utrecht

Dit proefschrift beschrijft analyses van stroomsnelheden en bodemstructuren in het Marsdiep, het zeegat tussen Den Helder en Texel in de westelijke Waddenzee. De metingen zijn van begin 1998 tot eind 2005 gedaan met een 'acoustic Doppler current profiler' (ACDP) die onder de veerboot 'Schulpengat' werd gemonteerd.  Lees meer