Bedforms and their effect on sediment transport on ebb-tidal deltas

Auteur: Laura Brakenhoff
Datum: 26 november 2021
Universiteit: Universiteit Utrecht

Om de Waddenkust te beheren en te kunnen beschermen tegen zeespiegelstijging, is het belangrijk om te weten hoe het natuurlijke systeem werkt. Zeewaarts van de zeegaten tussen de Waddeneilanden liggen relatief ondiepe zandplaten, de buitendelta´s. Tussen deze zandplaten door lopen diepere geulen. Zowel op de buitendelta´s als in de geulen is de zeebodem niet vlak: er vormen zich ritmische patronen, ofwel bodemvormen. Bodemvormen bestaan op verschillende ruimtelijke schalen, van enkele centimeters hoog en lang tot meters hoog en honderden meters lang. Deze bodemvormen beïnvloeden de stroming en het zandtransport en worden andersom ook beïnvloed door de golven en stroming op de buitendelta.

In deze thesis zijn bodemvormen en hun gedrag op 3 ruimtelijke schalen onderzocht en beschreven. Vervolgens zijn de kenmerken van de bodemvormen vergeleken met bestaande bodemvorm-voorspellers. Deze voorspellers worden vaak gebruikt in numerieke modellen waarmee het gedrag van de kust wordt voorspeld. Zo’n model is ook in deze thesis getest, waarbij in meer detail is onderzocht hoe de manier waarop bodemvormen in het model worden berekend, invloed heeft op het voorspelde zandtransport.

De inzichten verkregen in dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van de natuurlijke transportpaden op buitendelta’s, en leiden daarmee tot een betere onderbouwing van kustbeherende en -beschermende maatregelen.

Download het proefschrift Bedforms and their effect on sediment transport on ebb-tidal deltas via de repository van de Universiteit Utrecht.

Bron: Universiteit Utrecht