Herkauwende runderen op de kwelder. Foto: Petra Daniëls

Veel kweldergebieden in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt ontwikkelt zich in veel gevallen een…

Lees meer
Clavaria zollingeri, een opvallend paars gekleurde ametistknotszwam. Bron: Wikimedia

Door de sterke afwisseling van leefomstandigheden zijn in het waddengebied allerlei micro-habitats ontstaan waar soms hele zeldzame planten kunnen…

Lees meer
Zicht op de Eemshaven vanaf een zandplaat in de Eems-Dollard

De bouw- en de baggerwereld zijn in rep en roer door de verontreiniging van grond en slib met PFAS. Deze stoffen, die schadelijke effecten hebben op…

Lees meer
Dode kokkels op het wad bij Noordpolderzijl in de zomer van 2018. Foto: Adriana Faber.

Al eeuwen lang komen kokkels langs de Nederlandse kust voor, in wisselende hoeveelheden. In 2018 en 2019 waren de hoeveelheden extreem laag,…

Lees meer
Tapuit. Foto: Ron Knight via wikimedia

De Waddeneilanden zijn belangrijke broedgebieden voor de tapuit. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende…

Lees meer
In het Vlieland Bekken bevindt zich de Zuidwal vulkaan op ca. 2000 meter onder maaiveld. Bron: Ven Bergen en Sissingh 2007

Het is een van de vele geheimen van het waddengebied: onder de Waddenzee ligt een vulkaan. Op twee kilometer diepte bevindt zich de Zuidwalvulkaan, nu…

Lees meer
Duinroos (Rosa pimpinellifolia) is uitstekend aangepast aan stuivend zand. Foto: Ben Kruijsen.

Langs de Nederlandse kust ligt een groot areaal duingebied waar de vegetatie is vergrast en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het aanleggen van…

Lees meer
Jonge visdief wachtend op voedsel. Foto: Wikimedia

Het gaat niet goed met de broedvogels in het Nederlandse waddengebied. Door verstoring en toenemende predatie, verlies van geschikte broedgebieden en…

Lees meer
Ecotopenkaart van de trilaterale Waddenzee. Baptist et al, 2019

Onderzoekers hebben een voor iedereen digitaal beschikbare ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in…

Lees meer
Scholekster met jongen. Foto Saxifraga-Piet Munsterman

Doordat het klimaat op aarde verandert, stijgt de zeespiegel van de Waddenzee en zijn er meer zomerstormen, waardoor nesten van broedvogels op de lage…

Lees meer