Skip to main content

Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’ verschenen

De Waddenacademie heeft een reflectie en vijftien beleidsaanbevelingen uitgebracht naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’.

Cover Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’

Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’

Vijftien beleidsaanbevelingen Reflectie nav de Europees- en internationaalrechtelijke status Waddenzee

Vijftien beleidsaanbevelingen Reflectie nav de Europees- en internationaalrechtelijke status Waddenzee.

Laatstgenoemd rapport, uitgebracht als preprint december 2023, gaf een overzicht van de doelen, verplichtingen en verboden die voortvloeien uit voor de Waddenzee geldende internationale verdragen en EU-richtlijnen op het gebied van natuur en water. In het slothoofdstuk (hoofdstuk 15) van het rapport werd, op basis van de beschrijvingen van de 13 juridische systemen, een uitvoerig integraal beeld geschetst van de internationaal- en EU-rechtelijke bescherming van de Waddenzee.

Het 2023-rapport ging niet diep in op de implementatie en naleving van de besproken regimes in Nederland. De nu uitgebrachte reflectie beoogt meer helderheid te bieden over wat de bevindingen van het eerder uitgebrachte rapport zouden moeten of kunnen betekenen voor de Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk ten aanzien van de Waddenzee. Het gaat in op de belangrijkste rode draden en conclusies van het onderzoek en vertaalt deze naar concrete beleidsaanbevelingen.

Geconstateerd wordt dat in Nederland met name verdragen te weinig aandacht krijgen in alle schakels van de beleidscyclus (wetgeving, beleid, uitvoering). Ook de uitvoering van EU-richtlijnen op het gebied van natuur en water vraagt om verbetering. Het gaat onder meer om het beter verankeren van beginselen en verplichtingen uit verdragen in de Nederlandse wetgeving, een explicietere doorwerking van verdragen in het beleid voor de Waddenzee en het waarborgen dat menselijke activiteiten niet alleen aan EU-recht maar ook aan verdragen worden getoetst.

De Waddenacademie is een onafhankelijke en zelfstandige kennisregisseur voor de Wadden, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds. De Waddenacademie is als Kennisregisseur Waddengebied verantwoordelijk voor de versterking van integrale kennis over dit gebied en de directe omgeving om, op basis van onafhankelijke en objectieve informatie, bij te dragen aan een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap, alsmede aan een duurzame ontwikkeling (‘veilig, vitaal en veerkrachtig’) van het Waddengebied.

Auteurs Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’:
Prof. Kees Bastmeijer, Portefeuillehouder Natuur & Recht van de Waddenacademie en Hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën, Rijksuniversiteit Groningen
Mr. Luuk Boerema, zelfstandig juridisch adviseur natuur en landschap
Dr. Herman Kasper Gilissen, Universitair hoofddocent omgevingsrecht, Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
Dr. Fred Kistenkas, Wageningen University & Research
Mr. Linde Miltenburg, LLM Utrecht University en advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen
Prof. Marleen van Rijswick, Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
Prof. Arie Trouwborst, Hoogleraar natuurbeschermingsrecht, Tilburg University
Prof. Jonathan Verschuuren, Hoogleraar Internationaal en Europees milieurecht, Tilburg University
Mr. Wienke Zwier, PhD kandidaat Rijksuniversiteit Groningen en advocaat AKD

Download het rapport Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’

Meer informatie:
Kees Bastmeijer
tel: 058 233 90 30
mail: secretariaat@waddenacademie.nl