Waddenlezingen NIVON

In het voorjaar van 2020 presenteert het NIVON in Groningen vier lezingen waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, economie, cultuurhistorie en klimaatverandering van dit Werelderfgoed aan bod. Sprekers van de Waddenacademie verzorgen de lezingenreeks, die door NIVON en de Waddenacademie wordt aangeboden.

15 januari 2020: Ontstaan en dynamiek van het Waddengebied

Door Prof. dr. Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschappen & Klimaat bij de Waddenacademie en hoogleraar Fysische Geografie en voormalig decaan van de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

Vanwege de grote belangstelling werd voor deze lezing uitgeweken naar een andere locatie. De zaal in Het Heerenhuis was met 130 belangstellenden helemaal vol. Na een korte introductie door de penningmeester van het NIVON nam Piet Hoekstra de aanwezigen in een boeiend verhaal mee naar kilometers diepte onder het Waddengebied. In dit onderdeel van de lezing ging hij nader in op de geologische opbouw van het gebied en de relatie met de gas- en zoutvoorkomens in Noord-Nederland en specifiek het Waddengebied.Het fundament van het Waddengebied wordt gevormd door afzettingen uit de verschillende ijstijden. Gedurende deze koude perioden was er sprake van continentale condities; Noordzee en later de Waddenzee zijn pas ontstaan na het stijgen van de zeespiegel in het Holoceen. Met het stijgen van deze zeespiegel en de aanwezigheid van stromingen en golven konden zogenaamde barrière of waddeneilanden ontstaan. Achter deze eilanden ontstonden omvangrijke veengebieden die later weer zijn opgeruimd onder invloed van natuurlijke processen en menselijke activiteiten.

 

De huidige dynamiek in het gebied wordt sterk bepaald door de dagelijkse gang van het getij en het effect van wind en golven. De belangrijkste landschapseenheden zijn de eilanden, van elkaar gescheiden door grote zeegaten met buitendelta’s, de platen en geulen in de Waddenzee en de landwaarts gelegen slikken en kwelders. Al deze eenheden kennen onderling sterke interacties en beïnvloeden elkaar over en weer.
De lezing eindigde met een analyse van de mogelijke effecten van klimaatverandering in het Waddengebied. Een van de effecten van een (versterkte) zeespiegelstijging zal zijn dat er verzilting zal optreden in belangrijke agrarische gebieden. Maar ook het “verdrinken” van de Waddenzee kwam nog kort aan de orde.

In de pauze en na afloop van de lezing werden er nog vele vragen gesteld door goed ingevoerde belangstellenden. Dit gaf Hoekstra de gelegenheid om een nadere toelichting te geven over een aantal aspekten van de interessante lezing.

Bekijk hier de pdf van de lezing van Piet Hoekstra (pdf 15 Mb)

De volgende lezingen zijn op:

11 maart 2020, Jouke van Dijk:  Wonen, werken en recreëren in het Waddengebied
15 april 2020:, Meindert Schroor: Waddenzee-Waddenland, cultuurhistorische aspecten van het internationale Waddengebied
12 mei 2020 Pier Vellinga: Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Meer informatie vindt u in de kalender.