Links

Bodemdata.nl
Deze website bevat actuele informatie over bodem, terreinvormen en grondwaterspiegel in Nederland, verzameld door Wageningen Environmental Research in het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland. Bodemprofielen, basiskaarten over bodem, geomorfologie, grondwaterkarakteristieken en themakaarten van bodem en terreinvormen in Nederland

DINOLoket/Basis Registratie Ondergrond
Centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens.

NLOG
NL Olie- en Gasportaal. Deze site geeft informatie over opsporing en winning van olie en gas in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat.
Doelstelling is om de door de rijksoverheid verstrekte informatie op dit gebied op eenvoudige en overzichtelijke wijze te ontsluiten.
De site wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beheerd door TNO, Geological Survey of the Netherlands.

Nationaal Georegister
Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

AHN- Actueel Hoogtebestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Ook als open data beschikbaar.

HISGIS
HISGIS staat voor HIStorisch Geografisch Informatiesysteem. Kaarten op het scherm zijn gekoppeld met achterliggende informatie. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832).
HISGIS is bedoeld voor ieder met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit. Voor serieuze wetenschappelijke studies wordt op aanvraag toegang verleend tot de basisdata en de vectorbestanden.

NWO ENW
NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onder meer de aard-en levenswetenschappen.

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld, afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven.

Geopark de Hondsrug
De Hondsrug heeft de status van Europees Geopark en hoort daarmee tot het European Geoparks Network en het Global Geoparks Network. Beide netwerken staan onder toezicht van Unesco. Elk Geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed was bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied.

www.kennislink.nl
Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied. Op de website en via andere activiteiten wordt wetenschappelijke informatie op een heldere manier uitgelegd.
kennislink.nl besteedt extra aandacht aan het waddengebied en hanteert hierbij de door de Waddenacademie uitgebrachte verkenningen als referentieliteratuur. Het eerste artikel is getiteld: "Waddengebied: ondergrond, ontstaan en klimaatverandering".

Spaceoffice.nl - Satellietdataportal