Nieuwsarchief

The event is postponed to 30 November - 03 December 2021

Lees meer

Richard Rijnks promoveert op 8 oktober op het proefschrift 'Subjective well-being in a spatial context'

Lees meer

Interview Platform31 met Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Waddenacademie en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse,…

Lees meer

Het tijdschrift geografie heeft in nauwe samenwerking met de Waddenacademie een special uitgegeven over het Waddengebied.

Lees meer

De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen vertegenwoordigen de inwoners van de Waddenprovincies en bepalen mede het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van het zwerfafval dat is…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David…

Lees meer
Kwelders langs de noordkust van Groningen. Foto: TS

In recent onderzoek van Wageningen Marine Research is de lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee in de periode 1960-2018 in beeld…

Lees meer

Met toepassing van innovatieve technieken is een eerste volledige zoute ecotopenkaart van de Waddenzee opgeleverd, die jaarlijks wordt geüpdatet.

Lees meer

Op 7 mei 2020 overleed geheel onverwacht professor dr. Victor N. de Jonge. Hij was als marien ecoloog betrokken bij het onderzoek in het Waddengebied.…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Lees meer

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Lees meer

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het…

Lees meer

Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen…

Lees meer

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer
Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

In opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie een onderzoek uit laten voeren naar economische kansen voor het Eems-Dollard…

Lees meer

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Lees meer

Voor de eerste maal verschijnt de Waddenbalans, een integrale gebiedsmonitor ten aanzien van de duurzaamheid van het Waddengebied in twee delen.

Lees meer