Geowetenschap en Klimaat

Al duizenden jaren kent de Waddenzee een natuurlijke dynamiek. Geen dag is hetzelfde, alles is voortdurend in beweging. Maar de laatste decennia drukt vooral de mens een steeds duidelijker stempel op het gebied. Met name door de winning van delfstoffen en de verandering van het klimaat. Is de Waddenzee hiertegen bestand? En hebben we straks nog wel een Waddenzee?

Klimaatverandering

Portefeuillehouder Piet Hoekstra: “Klimaatverandering is zonder enige twijfel de grootste bedreiging voor het Waddengebied. Het proces zal zich veelal sluipenderwijs voltrekken maar grote gevolgen hebben voor mens en natuur in het Waddengebied”

Klimaatverandering in het Waddengebied impliceert allereerst veranderingen in lokale windcondities, lucht- en water temperatuur, neerslag en verdamping. Maar bovenal is klimaatverandering, in combinatie met bodemdaling verantwoordelijk voor zeespiegelstijging en het mogelijk op termijn “verdrinken” van de Waddenzee. Geul-plaat patronen in de Waddenzee gaan veranderen en deze morfologische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor bestaande habitats en organismen in het gebied. Daarmee raakt klimaatverandering aan tal van functies en beleidsterreinen in het Waddengebied, zoals ecologie, natuur en visserij, kustveiligheid, zoetwatervoorziening in relatie tot landbouw en recreatie, toerisme en gezondheid.

“Maar ook de huidige dynamiek van de Waddenzee en Waddenkust plaatst ons voor tal van vragen zoals de bereikbaarheid van Waddenhavens en eilanden, de invloed van de aanleg van electriciteitskabels in het kader van de energietransitie en de effecten van gas- en zoutwinning. In hoeverre kunnen we ingrijpen in het kwetsbare Wadden systeem en wat zijn dan de gevolgen ? En op welke wijze en in welke mate kan het Waddengebied zich aanpassen aan de veranderende klimatologische condities ? En hoe gaan we in dit verband om met toekomstige klimatologische (en sociaal-economische) onzekerheden in de vorm van scenario’s”.

Bekijk een korte introductiefilm over het thema

Draagvlak en kennnis

Wat de keuzes ook zullen zijn, draagvlak is ongelofelijk belangrijk. De bewoners zijn erg begaan met het gebied en moet je dus zoveel mogelijk betrekken. De Waddenacademie is dan ook actief betrokken in veel overlegorganen. Het biedt ons de mogelijkheid om wetenschappelijke kennis te ontsluiten en beschikbaar te maken voor niet-specialisten. Vaak maken we dan ook een vertaalslag voor bijvoorbeeld beleidsmakers. Als kennisregisseur voor het Waddengebied verkeren we bovendien in de positie dat we ons kunnen richten op zowel korte- als lange termijn vraagstukken en belangrijke ontwikkelingen tijdig kunnen signaleren.

Publicaties

Bekijk hier de publicaties van de Waddenacademie voor het thema Geowetenschap en Klimaat.

Een overzicht van rapporten en memo´s van Deltares en RWS inzake de morfologie van de Waddenzee.

Portefeuillehouder

Prof.dr. Piet Hoekstra

Hoogleraar Fysische Geografie – Kustmorfologie; specialisatie Kust en deltasystemen, Universiteit Utrecht.