Links

Nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO)
Het ZKO richt zich op een versterking van inzicht en kennis van de kustontwikkeling, de rol van kringlopen en stofstromen in relatie tot waterkwaliteit, draagkracht voor een duurzame opbrengst van het ecosysteem, verandering in de biodiversiteit, de rol van zee en oceaan in klimaatverandering en de effecten daarvan op het mariene systeem. Dit inzicht moet de basis leggen voor eventuele voorspellingen. Het ZKO wil de samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen op dit gebied bevorderen.

Programma naar een Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar.

Wadden en Delta centrre
De website van het NIOZ Wadden en Delta Centre geeft een overzicht van de wetenschappelijke expertise, de faciliteiten en de diensten die het centrum biedt.

Metawad
Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in kaart gebracht, met nadruk op wat er in de Nederlandse Waddenzee gebeurt.

SIBES
Voor het Synoptic Intertidal Benthic Survey (SIBES) onderzoek gaat een team van het NIOZ elke zomer tussen de zes en de acht weken het wad op om op bijna 5000 plekken bodemmonsters te nemen. Informatie over het SIBES project is te vinden op de website van het NIOZ, met een filmpje over het veldwerk en de gepubliceerde resulaten.

Waddenzee Vismonitor
Welke vissen zwemmen er in de Waddenzee? Wat zijn hun eigenschappen en hoe vaak komt de soort er voor? Neemt hij in aantal af of toe? Ontdek het op deze site, project van Waddenvereniging, NIOZ en Sportvisserij Nederland.

Deltaprogramma Deelprogramma Waddengebied
In dit programma wordt gekeken wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de veiligheid van de Waddeneilanden en de Nederlandse noordkust. En wat moet er gebeuren om het Waddengebied veilig te houden zonder dat de natuur in gevaar komt.

Kening fan 'e Greide
Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. In het initiatief, waarin burgers optrekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Een multidisciplinaire aanpak met de thema's Ecologie, Economie, Sociaal-Cultureel.