Opinieartikelen

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Hieronder vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad.

Moeten we bang zijn voor exoten in de Waddenzee?

Datum: 31 augustus 2020
Door: David Thieltges, senior-onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

In de Waddenzee is een nieuwe exotische worm gevonden, waarmee de lijst met exoten nog langer wordt. Elk jaar worden er gemiddeld zo wel één tot twee nieuwe exotische soorten in de Waddenzee gevonden. Maar moeten wij echt bang zijn voor exoten in de Waddenzee? Lees het volledige artikel Moeten we bang zijn voor exoten in de Waddenzee? in het Friesch Dagblad.

 

De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst

Datum: 1 augustus 2020
Door: John Dagevos, directeur van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling in Tilburg

De onlangs verschenen Waddenbalans 2019 leverde veel informatie op over de ontwikkeling per Waddengemeente vanuit duurzaamheidsperspectief. Nu zijn verdere stappen nodig om tot een integrale monitor voor het Waddengebied te komen, voor nu en in de toekomst. Lees het volledige artikel De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst in het Friesch Dagblad.

Op zoek naar een weerbare Waddenkust

Datum: 30 juni 2020
Door: Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent bij de Water Systems and Global Change Group van de Wageningen Universiteit

Waterveiligheid en landgebruik staan onder druk nu de zeespiegel steeds meer gaat stijgen. Het wordt tijd om nu oplossingen te vinden voor toekomstige bedreigingen. Lees het volledige artikel: Op zoek naar een weerbare Waddenkust in het Friesch Dagblad.

Corona, kans voor een reset van het Waddentoerisme

Datum: 31 mei 2020
Door: Sjon de Haan, Coördinator Waddenzee Werelderfgoed

De laatste jaren klonk de roep om een rem op het toerisme op de eilanden steeds luider, het begrip overtoerisme werd vaak gehoord. Eilanden ontwikkelden visies om duurzamer om te gaan met toerisme, niet groei maar leefbaarheid werd het devies. En opeens was er corona. Sjon de Haan schetst de mogelijkheden voor een transitie naar duurzaam toerisme. Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Corona, kans voor een reset van het Waddentoerisme

Hoe de bezoekerseconomie weer op gang kan komen na het coronavirus

Datum: 30 april 2020
Door: Stefan Hartman, programmamanager European Tourism Futures Instiute (ETFI) bij NHL Stenden Hogeschool en lid van Young Wadden Academy

De bezoekerseconomie ligt door de coronacrisis op zijn gat. De klap komt vooral hard aan op de Waddeneilanden. Duurzaamheid moet voorop staan als alles straks weer aantrekt. Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Hoe de bezoekerseconomie weer op gang kan komen na het coronavirus.

Hele wereld moet het wad kunnen beleven

Datum: 19 maart 2020
Door: Niek Kuizinga, directeur/bestuurder van de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee

De Waddenzee is een unieke plek op de wereld. Zij geeft ons veel. En nu heeft zij ons nodig. Om bezoekers van over de hele wereld te doordringen van haar kracht, haar schoonheid en van de noodzaak haar te beschermen.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Hele wereld moet het wad kunnen beleven

Garnalenvisserij: geen gepolder op het wad

Datum: 9 maart 2020
Door: Ingrid Tulp, onderzoeker van Wageningen Marine Research

De Waddenzee is Natura 2000-gebied en daarom mag de garnalenvisserij de natuurdoelen niet in de weg staan. Maar wat weten we eigenlijk van de effecten van de garnalenvisserij in dit gebied dat al zo lang en intensief wordt bevist?

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad : Garnalenvisserij: geen gepolder op het wad

Stop met het tuinieren in de Waddenzee

Datum: 1 februari 2020
Door: Eelke Folmer, ecoloog en lid Young Wadden Academy

Menselijk ingrijpen heeft veel invloed op de natuur in de Waddenzee. Projecten voor herstel moeten biodiversiteitsverlies opvangen. De praktijk laat echter zien dat dit lang niet altijd is te sturen.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad : Stop met het tuinieren in de Waddenzee

Eind aan kommer en kwel in de Waddenzee

Datum: 8 januari 2020
Door: Bas Eenhoorn

Om het Werelderfgoedgebied van de Waddenzee goed te beheren is er een betere regie noodzakelijk. Er zijn grote bedreigingen volgens het boek Het Waddengebied bij nader inzien. Een Waddendrost zou met daadkracht aan de slag moeten.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Eind aan kommer en kwel in de Waddenzee

Benut wetenschappelijke kennis bij het nemen van beslissingen over de Waddenzee

Datum: 7 december 2019
Door: Allert Bijleveld, wetenschapper bij het NIOZ

De Waddenzee is een uniek natuurgebied. Toch vinden er schadelijke activiteiten plaats, waarvan de effecten moeilijk te meten zijn. Door maatschappelijke vraagstukken in te bedden in wetenschappelijke programma’s kunnen die effecten in kaart worden gebracht.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Benut wetenschappelijke kennis bij het nemen van beslissingen over de Waddenzee

Wacht niet langer met het beter beschermen van de Waddenzee

Datum: 29 oktober 2019
Door: Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging

Pas volgend voorjaar publiceert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn rapport over de ramp met Msc Zoe. Veel moties in de Tweede Kamer zijn aangehouden tot dat moment. Maar er zijn voldoende feiten bekend om de wetgeving rond scheepvaart nu al aan te passen.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Wacht niet langer met het beter beschermen van de Waddenzee

Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Datum: 7 oktober 2019
Door: Floris van Benthum, werkzaam bij Rijkswaterstaat en trekker van de Community Plasticvrije Waddenzee in samenwerking met bureau de Lynx

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start: een grote groep personen en organisaties die de plastic vervuiling in de Waddenzee en aan de Waddenkust wil aanpakken.

Lees het volledige artikel in het Friesch Dagblad: Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Een goede boer is op de toekomst voorbereid

Datum: 4 september 2019
Door: Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat en water bij de Waddenacademie

Het werd lang als lokaal probleem gezien: de verzilting van laag Nederland. Tot de zomer van 2018, toen door de droogte zout grondwater oprukte. Kennis van nieuwe teeltmethoden voor zouttolerante gewassen is daarom hard nodig.

Lees het volledige artikel: Een goede boer is op de toekomst voorbereid op de website van het Friesch Dagblad.

Werelderfgoed Waddenzee verdient beter

Datum 12 augustus 2019
Door: Arjen Kok (Natuurmonumenten/Coalitie Wadden Natuurlijk), mede namens Verbond Vaarrecreatie Waddenzee, Waddenzeehavens, havenbedrijvenverenigingen en Samenwerkende Waddenvisserij organisaties

In juni 2019 zonden de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Carola Schouten hun lang verwachte voorstel voor de invulling van de beheerautoriteit voor de Waddenzee. Gaat het Waddengebied wat aan dit voorstel hebben?

Lees het volledige artikel: Werelderfgoed Waddenzee verdient beter op de website van het Friesch Dagblad.

 

Laat het Waddengebied vaker natuur zijn

Datum: 19 juni 2019
Door: Gerard Janssen, oud-hoogleraar Ecologie van de zandige kust en het Waddengebied

Het Waddengebied viert dit jaar zijn tienjarige erkenning als Werelderfgoed. Dat is een mooi moment om eens stil te staan bij wat die erkenning de natuur van het Waddengebied heeft gebracht.

Lees het volledige artikel: Laat het Waddengebied vaker natuur zijn op de website van het Friesch Dagblad.

Is bodemdaling door gas- of zoutwinning nadelig voor wadvogels?

Datum: 29 mei 2019
Door: Bruno Ens, teamleider kust, wad en water bij Sovon Vogelonderzoek Nederland

Winning van gas en zout uit de diepe ondergrond van de Waddenzee leidt tot bodemdaling. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen daarvan voor de vogels die de Waddenzee bevolken. Zijn die zorgen terecht?

Lees het volledige artikel: Is bodemdaling door gas- of zoutwinning nadelig voor wadvogels? op de website van het Friesch Dagblad.

Natuurgebied Eems-Dollard staat onder druk

Datum: 13 mei 2019
Door: Jaap Siemons, programma-manager bij Eems-Dollard 2050.

Te veel slib in het water bedreigt het natuurgebied Eems-Dollard. Door de vertroebeling heeft de flora en fauna het er zwaar. Er moet een gezamenlijke aanpak komen.

Lees het volledige artikel: Natuurgebied Eems-Dollard staat onder druk op de website van het Friesch Dagblad.

 

De Fries-Groningse ‘onderonsjes’ duren voort

Datum: 8 april 2019
Door: Albert Buursma, auteur en historicus

Op 23 mei is de afsluiting van de Lauwerszee vijftig jaar geleden. Die verliep niet zonder slag of stoot. Terugblikkend op de geschiedenis rond de Lauwers als grensrivier tussen Friesland en Groningen blijkt dat er al eeuwenlang geschillen rond die scheiding zijn; onenigheden tot op heden.

Lees het volledige artikel: De Fries-Groningse ‘onderonsjes’ duren voort op de website van het Friesch Dagblad.

Gevolgen van de containerramp; we kunnen alleen maar hopen dat het meevalt

Datum: 3 maart 2019
Door: Katja Philippart, vicevoorzitter en portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie, marien ecoloog bij Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bijzonder hoogleraar productiviteit van mariene kustsystemen bij de universiteit van Utrecht.

Wat zijn de gevolgen van de door MSC Zoe verloren containers voor de Waddenzee? De informatie over wat er precies overboord ging, hoeveel en waar is nog vrij summier. Laten we ervoor zorgen dat bij een onverhoopt volgend incident deze informatie snel beschikbaar komt.

Lees het volledige artikel Gevolgen van de containerramp; we kunnen alleen maar hopen dat het meevalt op de website van het Friesch Dagblad.

De zee is geen afvalputje

Datum: 28 januari 2019
Door: Albert de Hoop

Het containerschip MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019, boven de Waddeneilanden, 291 containers, waarvan er slechts achttien zijn aangespoeld en dus nog 273 containers op de zeebodem liggen. Wanneer leren we uit eerdere ongelukken en wanneer nemen we kritische aanbevelingen over van deskundigen? Want zoals het niet normaal is dat er dagelijks lading van vrachtauto’s afvalt, zo is het ook niet normaal dat er containers overboord vallen.

Lees het volledige artikel: De zee is geen afvalputje op op de website van het Friesch Dagblad.

Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land’

Datum: 4 januari 2019
Door: Peter de Ruyter, landschapsarchitect en directeur Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

Niet iedere dag nemen vijf dorpen het initiatief om na te denken over de toekomst van hun landschap. Sterker: dat Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich een masterplan voor de Marneslenk hebben opgesteld, is uniek en toont de kracht en betrokkenheid van de mienskip.

Lees het volledige artikel: Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land op de website van het Friesch Dagblad.

Hebben we voldoende kennis van het Waddengebied?

Datum: 27 november 2018
Door: Bas Eenhoorn, tot 15 november 2018 voorzitter van het Regiecollege Waddengebied

In het Waddengebied spelen diverse belangen een rol. Maar hoe verhouden die zich tot de natuur? Hoe beter onze kennis en hoe steviger het beleid voor de Wadden, des te trotser we met z’n allen kunnen zijn op dit onvervangbare natuurgebied.

Lees het volledige artikel: Hebben we voldoende kennis van het Waddengebied? op de website van het Friesch Dagblad.

Terpen en wierden: geschiedenis met toekomst

Datum: 31 oktober 2018
Door: Karin Sjoukes, van Landschapsbeheer Groningen en projectleider ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’, een samenwerking van het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen en Museum Wierdenland

Elke terp heeft zijn eigen verhaal, een eigen geschiedenis. Laten we gebruik maken van de kennis die in de sporen van die geschiedenis verborgen zit. Zo kunnen we de verbondenheid met het landschap behouden en zorgen dragen voor de kwaliteit ervan. Lees het volledige artikel  Terpen en wierden: geschiedenis met toekomst op de website van het Friesch Dagblad.

Ondanks krimp tevredenheid over leefbaarheid

Datum: 24 september 2018
Door: Wilma senior onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau. Zij onderzoekt demografische ontwikkelingen en leefbaarheid in Fryslân.

De bevolking in het Noorden krimpt en er is sprake van ontgroening en vergrijzing. Krimp en een achteruitgang van de leefbaarheid worden vaak in één adem genoemd. Dit lijkt echter wel mee te vallen. De meeste noorderlingen geven de leefbaarheid bijna een 8 als rapportcijfer.

Lees het volledige artikel Ondanks krimp tevredenheid over leefbaarheid op de website van het Friesch Dagblad

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Datum: 5 september 2018
Door: Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Lees het volledige artikel: Documentaire biedt inkijk in eilander leven op de website van het Friesch Dagblad.

Duurzame ontwikkeling start van binnenuit

Datum: 3 augustus 2018
Door: Martin Cnossen en Roger Davids, resp. directeur Merk Fryslân en regisseur Waddenbrede campagne

Om de economische kansen van Werelderfgoed Waddenzee te verzilveren, heeft het Waddengebied grote behoefte aan stevige, geïntegreerde en overkoepelende marketing. De marketingorganisaties Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam hebben afgelopen maand hun aanvraag bevestigd gekregen van het Waddenfonds, zodat gestart kan worden met een integrale waddenbrede (kust, Waddenzee en eilanden) vermarkting van Werelderfgoed Waddenzee.

Lees het volledige artikel: Duurzame ontwikkeling start van binnenuit op de website van het Friesch Dagblad.

Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

Datum: 29 juni 2018
Door: Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker

Met kunst kan wetenschap worden gevisualiseerd. En dat maakt bij mensen soms meer los dan wetenschappelijke rapporten. De Land-art-installatie die onlangs te zien was tijdens het ISISIA congres en Oerol op Terschelling is daarvan een voorbeeld.

Lees het volledige artikel Kunst maakt wetenschap inzichtelijk in het Friesch Dagblad.

Meer kennis van het Waddengebied maakt besluiten niet makkelijker

Datum: 5 juni 2018
Door: Judith Floor, milieukunde docent aan de Open Universiteit in Heerlen en op 13 april 2018 gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit op het proefschrift 'Knowledge uncertainties in nature conservation - Analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea'

In het waddengebied moeten moeilijke besluiten genomen worden, bijvoorbeeld over gaswinning en visserij in het beschermde natuurgebied. Ondanks hoge verwachtingen dat meer kennis deze besluiten vergemakkelijken blijkt dit niet uit het promotieonderzoek van Judith Floor.

Lees het volledige artikel: Meer kennis van het Waddengebied maakt besluiten niet makkelijker in het Friesch Dagblad.

Kunst kan dorpen veerkrachtiger maken

Datum: 30 april 2018
Door: Gwenda van der Vaart, op 26 maart gepromoveerd op het proefschrift Arts & Resilience in a Rural Community.

Veel dorpen zien zich gesteld voor uitdagingen op sociaal en economisch vlak, zoals sluiting van lokale voorzieningen, krimp, een vergrijzende bevolking en een stijgende werkloosheid. Hierbij rijst de vraag hoe dorpen veerkrachtig kunnen worden, dan wel blijven. In het beleid en de praktijk rondom veerkracht is vaak weinig aandacht voor sociaal-culturele aspecten, terwijl zaken zoals bijvoorbeeld sociale verbondenheid ook van belang zijn in de opbouw van veerkracht. Voor haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Gwenda van der Vaart de waarde van kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten voor het opbouwen van veerkracht onderzocht.

Lees het volledige artikel Kunst kan dorpen veerkrachtiger maken in het Friesch Dagblad.

Breed optimisme over Friese Waddenkust

Datum: 31 maart 2018
Door: Chris Bakker en Klaas Laansma; respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker Zilte Vitaliteit bij It Fryske Gea

In 2016 lanceerde It Fryske Gea zijn visie Zilte Vitaliteit waarin we de kansen verkenden om natuur en andere belangen langs de Waddenkust op elkaar af te stemmen. Dat was niet alleen ons idee, we probeerden weer te geven wat we om ons heen hoorden en wat It Fryske Gea kon bijdragen.

De urgentie voor de natuur was groot: er was te weinig broedgebied langs de randen van de Waddenzee, paai- en opgroeigebieden zijn door de dijken onbereikbaar geworden voor vis. Nu we na twee jaar de tussenstand opmaken, is er dan reden tot optimisme? Bestaan de kansen echt?

Lees het volledige artikel: Breed optimisme over Friese Waddenkust in het Friesch Dagblad.

Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij?

Datum: 3 maart 2018
Door: Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog sinds 1980 en verbonden aan Wageningen University & Research

Het Europees parlement stemde in januari voor een verbod op pulsvisserij. De stemming volgde op protesten van vooral Franse en Engelse kustvissers en een agressieve campagne van de Franse milieuorganisatie Bloom die de pulsvisserij met elektrocutie vergeleek. De buitenlandse vissers verwijten de pulsvissers dat zij hun visgronden leegvissen en in een kerkhof veranderen. Zo stelt een Belgische garnalenvisser ,,nadat pulsvissers passeren, vangen we enkel dode vis met brandwonden, dode tong en gebroken kabeljauw”. Maar ook in Nederland is er kritiek. Garnalenvissers vrezen dat de stroomstoten de voortplanting van eidragende garnalen verstoort en voor extra sterfte zorgt.

Lees het volledige artikel: Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij? in het Friesch Dagblad.

Investeringskader Waddengebied geeft focus

Datum: 19 januari 2018
Door: Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie

Sinds 2012 valt het Waddenfonds onder verantwoordelijkheid van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Van de oorspronkelijke 600 miljoen euro is nu nog ruim 270 miljoen euro beschikbaar. Tot op heden heeft het Waddenfonds primair losse projecten gefinancierd. Hoewel op zichzelf veelal nuttige projecten, ligt het gevaar van versnippering en verdelende rechtvaardigheid altijd op de loer. Het is goed dat de Waddenprovincies het gevaar van versnippering hebben onderkend en in het najaar van 2016 het initiatief hebben genomen voor het Investeringskader Waddengebied 2016-2026, betoogt Jouke van Dijk.

Lees het volledige artikel: Investeringskader Waddengebied geeft focus op de website van het Friesch Dagblad.

Wees voorzichtig met die grote zandbak

Datum: 23 december 2017
Door: Lies Leewis, gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als ecoloog en projectleider bij Eurofins AquaSense

In promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gefinancierd door Rijkswaterstaat, is onderzocht op welke manier menselijke activiteiten het strandecosysteem beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat bodemdieren en planten op stranden negatief worden beïnvloed door de directe gevolgen van zandsuppleties en mechanisch strandreinigen.

Lees het volledige artikel Wees voorzichtig met die grote zandbak op de website van het Friesch Dagblad. 

Kunstmaand levert Ameland veel op

Datum: 2 december 2017
Door: Pieter Smit, directeur Kunstmaand Ameland

Aanzet tot het idee van Kunstmaand Ameland was dat er bij het ontstaan in 1996 veel gesproken werd over seizoensverlenging. Het toerisme-seizoen eindigde in die tijd begin september, dan kwam de herfstvakantie nog en daarna werd het stil. Een novemberkunstmaand zou dan ook een goede economische impuls zijn en waarschijnlijk een andere doelgroep naar het eiland trekken.

Lees het volledige artikel Kunstmaand levert Ameland veel op op de website van het Friesch Dagblad. 

Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

Datum: 3 november 2017
Door: Martin Baptist, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research

Martin Baptist prijst zichzelf gelukkig dat er in het Waddengebied geld beschikbaar is voor dit magnifieke natuurgebied van wereldklasse. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich af of we wel weten wat we aan het doen zijn. Doorgronden we het complexe ecosysteem van de Waddenzee voldoende om te weten wat er aan fysieke maatregelen nodig is? Of erger nog, maken we niet meer kapot dan ons lief is?

Lees het volledige artikel Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint op de website van het Friesch Dagblad.

Waaien we weg of waaien we uit?

Datum: 3 oktober 2017
Door: Joop Mulder, initiator van Sense of Place

Starend vanaf de weg bij Ferwert naar de dijk is de horizon afgesneden. Een rechte lijn doet verbeelden dat de wereld daar ophoudt. Nergens in de wereld is de horizon zo dichtbij, het is een van die unieke ervaringen in het bijzondere dijkenlandschap van Noord-Nederland.

Lees het volledige artikel 'Waaien we weg of waaien we uit?' op de website van het Friesch Dagblad.

Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee

Datum: 29 augustus 2017
Door: Petra de Goeij, verbonden aan de Werkgroep Lepelaar en Project Metawad

Lepelaars in het Waddengebied kennen steeds minder broedsucces: ze brengen de laatste jaren geen twee kuikens meer groot, maar meestal één. Dat komt door voedselgebrek, blijkt uit onderzoek. De Waddenzee zou weer rijk aan kleine vis moeten worden om het tij te keren.

Lees het volledige artikel Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad.

Onszelf tegen de zee beschermen en tegelijk unieke kustnatuur behouden

Datum: 1 juli 2017
Door: Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat meet jaarlijks de ligging van de kustlijn en bepaalt op basis daarvan waar het opspuiten van zand nodig is. Daarbij onderzoeken we ook waarom erosie optreedt en hoe het (toegevoegde) zand zich langs de kust verplaatst. Het beheer en onderhoud van de zandige kust is dus gebaseerd op kennis van fysische processen zoals golven, getij en stormen. Soms willen we de processen afremmen, maar we kunnen ze ook gebruiken.

Lees het volledige artikel: Onszelf tegen de zee beschermen en tegelijk unieke kustnatuur behouden op de website van het Friesch Dagblad.

Help werelderfgoed Waddenzee vooruit met keuze voor kennis

Datum: 6 juni 2017
Door: Rick Hoeksema, projectleider kernteam Basismonitoring bij Rijkswaterstaat

Alleen Rijkswaterstaat al heeft meer dan honderd jaar aan monitoringsgegevens van de Waddenzee. Door samen te werken en feiten gezamenlijk vast te stellen, kan het prachtige werelderfgoed Waddenzee vanuit zijn woeste, natuurlijke kracht het mooiste natuurgebied van Nederland blijven.

Lees het volledige artikel Help werelderfgoed Waddenzee vooruit met keuze voor kennis op de website van het Friesch Dagblad.

Economie en natuur kunnen elkaar versterken

Datum: 2 mei 2017
Door: Olga van der Valk, onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de Universiteit van Wageningen en hoofdauteur van het rapport Balanceren op het Wad

We moeten af van het uitgangspunt dat mensen en natuur elkaar beconcurreren om ruimte, ook in het Waddengebied. Beiden - mensen en natuur - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, betoogt onderzoeker Olga van der Valk.

Lees het volledige artikel Economie en natuur kunnen elkaar versterken op de website van het Friesch Dagblad. 

Verzilting als kans voor Nederland

Datum: 30 maart 2017
Door: Arjen de Vos, hoofd Onderzoek en ontwikkeling Ziltproefbedrijf

Door diverse factoren zal verzilting in Nederland toenemen. Het huidige beleid is om deze verzilting zo actief mogelijk te bestrijden. Maar is dat op termijn houdbaar? En is het wel noodzakelijk? Het Zilt Proefbedrijf op Texel toont aan dat er meer mogelijk is onder zilte omstandigheden dat vaak wordt aangenomen. Dit is vooral een kans om wereldwijd verzilte gebieden weer productief te maken en een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid.

Lees het volledige artikel: Verzilting als kans voor Nederland op de website van het Friesch Dagblad.

Op naar een gezonde visstand in Waddenzee

Datum: 3 maart 2017
Door: Paddy Walker, adviseur bij Programma naar een Rijke Waddenzee en lector Kust en Zee bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Ondanks de grote hoeveelheid vissoorten in de Waddenzee, gaat het met een aantal niet goed. Vooral de vissen die er de eerste fase van hun levenscyclus in de Waddenzee doorbrengen, zijn achteruitgegaan en de grote roofvissen ontbreken vrijwel. Waarom dit zo is, is niet bekend, maar het is niet goed.

Lees het volledige artikel: Op naar een gezonde visstand in Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad.

Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

Datum: 30 januari 2017
Door: Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Het is niet nodig om één nieuwe organisatie op te tuigen voor het beheer van de Waddenzee. Laat de huidige beheerders van de zee beter en slimmer met elkaar samenwerken, vindt Franke van der Molen. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance.

Lees het volledige artikel Het Waddenbeheer moet vooral slimmer op de website van het Friesch Dagblad.

Het proefschrift van Franke van der Molen is te vinden in het overzicht waddengerelateerde proefschriften.

Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

Datum: 30 december 2016
Door: Luca van Duuren, senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond

Van waddenslib kun je erg smerig worden. Toch hoort slib van nature bij de Waddenzee. Voor een ecosysteem is slib ook helemaal niet vies, het is zelfs belangrijk voor de natuur. Maar ook hier geldt: teveel is niet goed.
Omdat mensen de hoeveelheid slib in het water beïnvloeden heeft Rijkswaterstaat aan Deltares en Wageningen Marine Research gevraagd de gevolgen van die beïnvloeding voor de natuur te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat activiteiten zoals baggeren, verspreiden van baggerslib en bodemberoerende visserij, lokaal effect hebben op de helderheid van het water en de bodemsamenstelling. Echter, voor de Waddenzee als geheel zijn deze effecten vrij klein, zeker in vergelijking met wat de natuurlijke getijstroming en de golven teweeg brengen. Lees het volledige artikel: Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot op de website van het Friesch Dagblad.

De identiteit van het Waddenland

Datum: 29 november 2016
Door: Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie

Natuurbeschermers, biologen en ecologen hebben de Waddenzee de afgelopen halve eeuw op de kaart gezet. Het resulteerde in de door Unesco verleende erkenning als Wereld-erfgoed in 2009. De laatste jaren is het besef gegroeid dat niet alleen de eilanden, maar ook de vaste wal en dan met name de kleistreken, die zich van Den Helder tot het Deense Esbjerg uitstrekken, tot het Waddengebied behoren. Lees het volledige artikel: De identiteit van het Waddenland.

Donkere hemel voor het waddengebied

Datum: 29 oktober 2016
Door: Jaap Verhulst, regio-ambassadeur van het ministerie van Economische Zaken en siteholder van Werelderfgoed Waddenzee.

Wanneer zag u voor het laatste een vallende ster? Zodra het in Nederland donker wordt, gaat overal het licht aan. Daardoor wordt de sterrenhemel steeds meer aan ons oog onttrokken. In de Randstad meer dan op de wadden. Maar ook daar is het ´s nachts niet helemaal donker. Zaterdagnacht werd tijdens de Nacht van de Nacht een intentieverklaring getekend voor een Dark Sky voor het hele waddengebied. Lees het volledige artikel: Donkere hemel voor het waddengebied op de website van het Friesch Dagblad.

Waddengebied kan niet zonder visserij

Datum: 1 oktober 2016
Door: Pim Visser, directeur van visserijorganisatie VisNed

Visserij en Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Visserij heeft er altijd bij gehoord, past prima in het menselijk medegebruik van een natuurgebied en kan en zal er dus altijd blijven. De Waddenvisserij kent een grote variëteit aan combinaties van vissers, vistuigen en schepen. De garnalenvisserij met de klossenpees is de dominante soort. Maar er is ook spieringvisserij in sluiskommen en er zijn vele vormen van visserij met vaste vistuigen op droogvallende platen. Ook zijn er handkokkelaars en zogenoemde ´geïntegreerde vissers´.

Lees het volledige artikel Waddengebied kan niet zonder visserij op de website van het Friesch Dagblad.

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

Datum: 1 september 2016
Door: Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens.

De Waddenzeehavens zorgen voor veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het waddengebied. Ze zijn op afstand de grootste banenmotor, vooral de industriehavens Delfzijl, Eemshaven, Harlingen en Den Helder. In het waddengebied zijn in totaal ongeveer honderdduizend banen, waarvan ruim dertigduizend mede zijn te danken aan de havens.

Lees het volledige artikel Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht op de website van het Friesch Dagblad.

Veilig van mosselen en oesters genieten

Datum: 3 augustus 2016
Door: Nathalie Steins, Programma Manager IMARES Wageningen Universiteit & Research

„Gif in mosselen en oesters uit Oosterschelde” berichtten verschillende media de afgelopen weken. En dus slaan veel consumenten het eten van een gezellig pannetje mosselen over. Jammer, want Nederlandse mosselen en oesters die via de supermarkt, detailhandel of horeca worden verkocht kun je met een gerust hart eten. Hoe zit het nu eigenlijk met die stof die gevonden is en hoe wordt de voedselveiligheid gewaarborgd?

Lees het volledige artikel Veilig van mosselen en oesters genieten op de website van het Friesch Dagblad.

Kunst, wetenschap en de wadden

Datum 5 juli 2016
Door: Marelie van Rongen, algemeen directeur Terschellings Oerol Festival

Tien dagen lang ontmoetten kunst, natuur en wetenschap elkaar op Terschelling.Er werd gedanst bij eb en een recordaantal kaarten (135.000) gekocht voor voornamelijk nieuw werk van nog onbekende (theater)makers. Daarmee bevestigde Oerol zijn naam als groots locatietheater festival voor een avontuurlijk publiek. Belangrijker nog dan het aantal bezoekers, was de kwaliteit van de ontmoeting; het lijkt wel of hoe grimmiger de wereld wordt hoe saamhoriger en opener het publiek op Oerol. Behalve theater en muziek werden ook de Oerol-colleges met wetenschappers en kunstenaars - een samenwerking met de Waddenacademie - druk bezocht.

Lees het volledige artikel: Kunst, wetenschap en de wadden op de website van het Friesch Dagblad.

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme


Datum: 3 juni 2016
Door: Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies op Stenden Hogeschool/ETFI en programmaleider Toerisme, werelderfgoed en educatie bij de Waddenvereniging.

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud van het werelderfgoed Waddenzee; de nadelige gevolgen tot een minimum beperken; bijdragen aan bewustzijn, begrip en steun voor de bescherming van het gebied.De uitgangspunten van de strategie voor duurzaam toerisme in het waddengebied, zoals geformuleerd door de drie waddenlanden, zijn helder. Maar zeven jaar na de aanwijzing van de internationale Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed is ook duidelijk dat de werelderfgoedstatus van de Waddenzee niet vanzelf leidt tot een duurzame groei van het toerisme.

Lees het volledige artikel: Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme op de website van het Friesch Dagblad.

Wadden voortaan beter in beeld

Datum: 2 mei 2016
Door: Rick Hoeksema, werkzaam bij Rijkswaterstaat namens het Kernteam Basismonitoring, onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied. De vele vragen zijn het best te beantwoorden als alle betrokken instanties hun kennis delen en één onbetwist beeld hebben van wat zich in het waddengebied afspeelt.

Lees het volledige artikel: Wadden voortaan beter in beeld op de website van het Friesch Dagblad.

Drones en de Waddenzee

Datum: 2 april 2016
Door: Jannes Heusinkveld, werkzaam bij The Fieldwork Company, een bedrijf dat is gespecialiseerd in dataverzameling binnen ecologisch onderzoek

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met deze groei van markt en techniek komen ook allerlei airborne-toepassingen ineens binnen handbereik, en dat geldt zeker ook voor ecologisch onderzoek.

Lees het volledige artikel: Drones en de Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad.

Hoe komt dat plastic toch in en uit de zee?

Datum: 1 maart 2016
Door: Nienke Dijkstra, schipper en innovator Waddenzee en betrokken bij het programma "Naar een Rijke Waddenzee".

De Waddenzee is relatief kwetsbaar voor vervuiling door plastic. Door zijn ligging belandt zowel uit de Noordzee als uit rivieren en kanalen veel rommel in het waddengebied. Zoals mensen plastic in het milieu brengen, zo kunnen mensen er ook voor zorgen dat het eruit gehaald wordt en er niet meer in komt. Ons Werelderfgoed Waddenzee is daarbij van mensen afhankelijk.

Lees het volledige artikel: Hoe komt dat plastic toch in en uit de zee? op de website van het Friesch Dagblad.

Academie werft jong bloed voor waddenonderzoek

Datum: 25 januari 2016
Door: Klaas Deen/Erik Betten

De Jonge Waddenacademie, zo heet een nieuwe denktank die door de Waddenacademie in Leeuwarden wordt gelanceerd. Met dit initiatief wil het kennisinstituut stimuleren dat jonge onderzoekers zich op het Waddengebied blijven richten. ,,Meer wetenschappelijke kennis is noodzakelijk om de unieke natuurwaarden van dit Unesco-werelderfgoed in stand te houden door goed beheer”, zegt secretaris Klaas Deen.

Lees het volledige artikel: Academie werft jong bloed voor waddenonderzoek op de website van het Friesch Dagblad. 

Herstel van de visstand in de Waddenzee met kunstmatige riffen

Datum: 24 december 2015
Door: Christiaan Kooistra, Michiel Firet en Vincent Tiel Groenestege, werkzaam voor het Programma naar een Rijke Waddenzee.

De dalende visstand in de Waddenzee was voor het Programma naar een Rijke Waddenzee reden om onlangs een steen in de vijver te gooien met de dialoogbijeenkomst over harde structuren in de Waddenzee. Moeten wij als mensen kunstmatig riffen aanleggen om de visstand te verbeteren? Of is de Waddenzee en de visstand juist gebaat met zoveel mogelijk rust?

Lees het volledige artikel: Herstel van de visstand in de Waddenzee met kunstmatige riffen op de website van het Friesch Dagblad.

Internationale Waddenbibliotheek

Datum: 30 november 2015
Door: Syds Wiersma, coördinator bij het Fries Film Archief

Tresoar en de Waddenacademie hebben onlangs een bijzonder project aangekondigd op het symposium ‘Wadden op de Kaart’, dat op 15 oktober bij Tresoar werd gehouden. Het verbaasde Syds Wiersma dat het idee in de uithoek van het symposium werd gelanceerd, want hier wordt een belangrijke weg ingeslagen en het is goed nieuws dat twee 'noordelijke' kennisinstellingen het voortouw nemen om een parelzee voor duikers naar digitale waddenkennis te realiseren.

Lees het volledige artikel Internationale Waddenbibliotheek.

Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

Datum: 29 oktober 2015
Door: Henk van der Veer, werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en met name geïnteresseerd in het belang van Waddenzee en kustzone als opgroeigebied voor jonge vis. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Met de kop boven dit artikel werd onlangs weer de landelijke dagbladen gehaald. Directe aanleiding was de klacht van kustvissers dat hun vangsten terugliepen door de zandsuppleties voor de kust. In de discussie die toen op gang kwam, werd ook de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee meegenomen en gesuggereerd dat hier ook van een negatief effect van zandsuppletie sprake zou kunnen zijn.

Lees het volledige artikel Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad

Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

Datum: 1 oktober 2015
Door: Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging

Afgelopen zomer volgden we een theaterstuk over het wad langs de hele kust. Daarbij viel het mij op hoeveel bewoners zich nog sterk verbonden voelen met het wad, maar er in hun dagelijks leven nauwelijks meer komen.
In het waddengebied praten bewoners, professionals en beschermers al jaren langs elkaar heen. Dat is jammer, want natuurbescherming kan niet zonder lokale betrokkenheid. Nu de Waddenzee is erkend als Werelderfgoed en de regionale economie duidelijk draait op de rust, ruimte en natuur wordt het tijd om oude strijdbijlen te begraven, de handen ineen te slaan en zo de barrière te doorbreken.

Lees het volledige artikel Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer op de website van het Friesch Dagblad.

Terug naar een gezonde Eems-Dollard

Datum: 3 september 2015
Door: Wilfred Alblas, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Nederland

Natuurorganisaties willen weer toe naar een minder diep, breder, langer maar vooral gezondere Eems-Dollard. Het dumpen van gebaggerd slib moet stoppen. Aan de randen van het gebied kan gewerkt aan het opvangen van vloedbewegingen. Hierdoor wordt het water minder troebel en kan zuurstof en licht het water weer verrijken. Daarmee ontstaan voor trekvissen weer mogelijkheden hun paaigebied te bereiken. Ook is het belangrijk, dat zijriviertjes via een brakke zone weer bereikbaar worden voor trekvissen en andere dieren.

Lees het volledige artikel Terug naar een gezonde Eems-Dollard  op de website van het Friesch Dagblad.

Beroering door de garnalenvisserij

Datum: 6 augustus 2015
Door: Katja Philippart portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Het herstel van de stand van de garnalen in de Waddenzee kan alleen door gebieden langdurig te sluiten. Ook de andere natuurwaarden in dat gebied zullen daarvan profiteren. Over vormen van economische compensatie moet echter nog wel worden nagedacht.

Lees het volledige artikel Beroering door de garnalenvisserij  op de website van het Friesch Dagblad.

Inzicht in troebel water

Datum: 29 juni 2015
Door: Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares.

De Eems-Dollard is van grote waarde voor Groningen en Duitsland. Het gebied is rijk aan natuur en het levert met drie grote havens ook veel werkgelegenheid op. Maar het water van de Eems-Dollard en Eems-rivier wordt troebeler, zo blijkt uit metingen van de afgelopen 25 jaar.

Lees het volledige artikel Inzicht in troebel water op de website van het Friesch Dagblad.

Meer werk per hectare in het waddengebied

Datum: 1 juni 2015
Door: Pier Vellinga, Pier Vellinga, hoogleraar Water en Klimaat en portefeuillehouder Klimaat van de Waddenacademie.

De werkgelegenheid in het waddengebied staat onder druk. Per hectare zijn er steeds minder mensen nodig in de landbouw. Kan het ook anders?

Lees het volledige artikel Meer werk per hectare in het waddengebied op de website van het Friesch Dagblad. 

Waddenbeheer moet focussen op kwesties

Datum: 24 april 2015
Door: Lucien Hanssen, directeur van Deining Maatschappelijke Communicatie & Governance en als onderzoeker verbonden aan het WaLTER-project.

Besturen en beheren van de wadden is geen sine cure. In het waddengebied spelen veel en verschillende belangen, die ook nog eens tegenstrijdig kunnen zijn.

Lees het volledige artikel: Waddenbeheer moet focussen op kwesties op de website van het Friesch Dagblad.

Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering

Datum: 31 maart 2015
Door: Sjon de Haan, coördinator Waddenzee werelderfgoed namens alle Waddengemeenten, de drie Waddenprovincies en het ministerie van Economische Zaken.

Zowel natuur als samenleving en toerisme moeten beter worden van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Dat is sneller opgeschreven dan uitgevoerd.

Lees het volledige artikel: Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering op de website van het Friesch Dagblad.

We moeten het wadleven leren begrijpen

Datum: 23 februari 2015
Door: Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.

De zeegrasvelden en mosselbanken van weleer in de Waddenzee herstellen niet vanzelf. Vrijwilligers van het project Waddensleutels helpen de natuur een handje. Zo leren we het wadleven steeds beter begrijpen.

Lees het volledige artikel: We moeten het wadleven leren begrijpen op de website van het Friesch Dagblad.

Benut alle kennis die je hebt voor het wad

Datum: 27 januari 2015
Door: Judith Floor (Universiteit Wageningen) en Franke van der Molen (Rijksuniversiteit Groningen), beiden doen  promotieonderzoek naar de rol van kennis in besluitvorming in het waddengebied.

De huidige discussie over de zoutwinning onder de Waddenzee laat zien dat het niet eenvoudig is om kennis in beleid te vertalen. Beleidsmakers en politici hebben kennis nodig om besluiten over het waddengebied te kunnen nemen, maar wanneer wordt de juiste kennis gebruikt?

Lees het volledige artikel: Benut alle kennis die je hebt voor het wad op de website van het Friesch Dagblad.

Investeren in sociale economie Wad is nodig

Datum: 16 december 2014
Door: Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Via het Programma Rijke Waddenzee zijn al belangrijke stappen gezet op het terrein van de ecologie. De resultaten voor de versterking van de economie blijven daar sterk bij achter.
En toch is er alle aanleiding om daar in te investeren, want met name het kustgebied kampt met serieuze sociaal-economische problemen.

Lees het volledige artikel: Investeren in sociale economie Wad is nodig op de website van het Friesch Dagblad.

Klein maritiem erfgoed sterkt identiteit wad

Datum: 27 november 2014
Door: Egge Knol, conservator archeologie en geschiedenis bij het Groninger Museum en betrokken bij de Stichting Verdronken Geschiedenis.

Naast de eerbiedwaardige hoge vuurtorens kent het waddengebied ook klein maritiem erfgoed. Het verdween helaas op grote schaal in de jaren zeventig als gevolg van moderne navigatie en communicatiemiddelen. Helaas, want deze bouwwerken dragen bij aan de kenmerkende identiteit van het waddengebied. Een identiteit die niet alleen ontleend wordt aan het rijke natuurleven, maar ook door de aanwezigheid van de mens, nu al zeker 2,5 duizend jaar.

Lees het volledige artikel Klein maritiem erfgoed sterkt identiteit wad op de website van het Friesch Dagblad.

Groot alarm over visstand in de Waddenzee

Datum: 3 november 2014
Door: Jaap van der Meer, bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Milieu- en natuurorganisaties hebben groot alarm geslagen over de visstand in de Waddenzee. De visstand moet zich binnen tien jaar herstellen, want anders zou de Werelderfgoedstatus van het gebied wel eens ingetrokken kunnen worden, zo waarschuwen deze clubs. Het liefst zien ze dat grote delen van de Waddenzee gesloten worden voor de visserij. Maar ligt de oplossing van het probleem wel in de Waddenzee?

Lees het volledige artikel: Groot alarm over visstand in de Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad. 

Daling wad is geen kwaliteitsverbetering

Datum: 26 september 2014
Door: Sjoerd Duijns, promovendus bij het Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee.

Ondanks de protesten van Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland heeft het kabinet onlangs besloten zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Met de hand aan kraan, dat wel. Maar waarom wordt niet meteen duidelijk gemaakt hoe dat dan precies in zijn werk zal gaan, en op grond van welke gegevens en welke criteria?

Lees het volledige artikel: Daling wad is geen kwaliteitsverbetering

Er is veel energiedomheid

Datum: 8 september 2014
Door: Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA).

Fryslân moet in 2020 beschikken over 530 megawatt (MW) aan opgesteld windvermogen. Dat betekent zo'n 150 windturbines van 3 of 5 MW, de meeste tot honderd tot 150 meter hoog. In het open Friese landschap is dat geen feest. Wouter van Dieren betoogt dat wind- en zonne-energie een belangrijke en zelfs dominante rol zullen gaan vervullen. Maar als de onderliggende systeemfouten niet worden aangepakt dan is iedere extra windmolen bovenop de Friese meren een teken van bestuurlijk onvermogen.

Lees het volledige artikel: Er is veel energiedomheid.

Provincies, werk samen aan windplan

Datum: 22 juli 2014
Door: Josje Fens, projectleider Klimaat en Energie Waddenvereniging 

'In de Waddenzee horen geen windmolens thuis, daar is iedereen het over eens', zegt Josje Fens, projectleider Klimaat en Energie van de Waddenvereniging.

Toch lijken de randen van het wad in het beleid vogelvrij te zijn. Windmolens kunnen aan de randen van het waddengebied grote invloed op het landschap en de natuur hebben. Een oproep tot samenwerking van de Waddenprovincies.

Lees het volledige artikel: Provincies, werk samen aan windplan

De unieke bekoring van eilanden

Datum: 13 juni 2014
Interview van Erik Betten met Godfrey Baldacchino

In juni 2014 werd voor de tweede keer rondom Oerol een congres gehouden met als thema Sense of place. Daarbij draaide alles om de relatie tussen mens en omgeving. Professor Godfrey Baldacchino opende het congres. Hij ging daarbij in op de bijzondere positie van eilanden.

Lees het volledige artikel: De unieke bekoring van eilanden.

Zit de burger te wachten op krimpsubsidie?

Datum: 7 juni 2014
Door: Tialda Haartsen, sociaal geograaf en actief betrokken bij het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

De leefbaarheid in krimpregio's verbeter je niet door er gewoon maar veel overheidssubsidie in te pompen. Leefbaarheid gaat namelijk om hoe mensen - de inwoners - het leven in hun omgeving ervaren.


Lees het volledige artikel: Zit de burger te wachten op krimpsubsidie? op de website van het Friesch Dagblad.

Windenergie? Overheid, bemoei je er niet mee

Datum: 25 april 2014
Door: Chris Westra, deskundige en adviseur op het gebied van schone energie.

De (lokale) overheid moet zich niet bemoeien met windenergie. Als omwonenden van (toekomstige) windparken naast de lasten ook de lusten krijgen, komt er vanzelf draagvlak.

Lees het volledige artikel: Windenergie? Overheid, bemoei je er niet mee op de website van het Friesch Dagblad

Weg met de Afsluitdijk?

Datum: 24 maart 2014
Door: Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten.

Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee? Een utopisch toekomstbeeld is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de IJsselmeerregio, waarmee de auteurs een lans willen breken voor een duurzamere omgang met de Nederlandse delta.

Lees het volledige artikel: "Weg met de Afsluitdijk?" op de website van het Friesch Dagblad.

Als de alarmbellen gaan rinkelen

Datum: 25 februari 2014
Door: Katja Philippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie

Meetgegevens over de natuur in het waddengebied combineren is lastig, net als het afwegen van natuur-, socio-economische en andere belangen. Het WaLTER-programma en de Waddenbarometer moeten daarbij helpen.

Lees het volledige artikel "Als de alarmbellen gaan rinkelen" op de website van het Friesch Dagblad.

Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

Datum: 27 januari 2014
Door: Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, hij schreef dit artikel namens vijftig natuurorganisaties.

De nieuwe Wet natuurbescherming kan alleen bijdragen aan natuurbehoud als er een duidelijke visie uit spreekt. Het moet een wet worden die de intrinsieke waarde van natuur erkent. 

Lees het volledige artikel: Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet op de website van het Friesch Dagblad.

Meer samen doen om samen meer te doen

Datum: 24 december 2013
Door: Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter Regiecollege Waddengebied

Er is veel discussie over het beheer van het Waddengebied. Er gaat niet één rechte weg van A naar B bij de uitvoering van waddenbeleid en waddenbeheer. Bas Eenhoorn pleit als uitgangspunt voor ‘samen doen’ dat je eigenlijk wilt werken alsof je één beheerder bent. Om zo, samen met de bewoners, te kijken welke stappen je kunt zetten in de goede richting.

Lees het volledige artikel: 'Meer samen doen om samen meer te doen.' op de website van het Friesch Dagblad.

Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen

Datum: 11 november 2013
Door: Ernst Bruinsma, literatuurwetenschapper, hoofdredacteur van de Moanne en werkzaam bij de Afûk

Academisch onderzoek in Fryslân heeft weinig aanzien en staat vaak te ver van actuele maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Een reorganisatie is nodig betoogt Bruinsma.

Lees het volledige artikel Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen op de website van het Friesch Dagblad.

De zee biedt legio kansen voor Nederland

Datum: 25 oktober
Door: Tammo Bult, directeur van IMARES Wageningen UR.
 
De zee heeft Nederland gevormd: de kust, ons land, de polders, onze economie, onze mentaliteit. Dat de zee zo'n invloed heeft kunnen hebben, en nog steeds heeft, heeft alles te maken met de kansen die dit gebied aan mensen bood.

Lees het volledige artikel 'De zee biedt legio kansen voor Nederland' op de website van het Friesch Dagblad.

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

Datum: 24 september 2013
Door: Hanno Brand, per begin december 2013 directeur-bestuurder van de Fryske Akademy

De Fryske Akademy vierde op 6 september in een volle Harmonie in Leeuwarden haar 75-jarig bestaan. Het was een dag van wetenschap beleven met een knipoog, maar ook een van bezinning en vooruitblikken. Met een nieuwe directeur op komst in een periode waarin het wetenschappelijk onderzoek door bezuinigingen zwaar onder druk staat, is de vraag naar de positie van de FA in de provincie en in wetenschappelijk Nederland zeer relevant.

Lees het volledige artikel 'Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit'.

Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed

Datum: 21 augustus 2013
Door: Klaas Sietse Spoelstra, mede-initiatiefnemer en aanvoerder van Kening fan ’e Greide

Deze zomer bestaat het initiatief Kening fan ’e Greide een jaar. Intussen is het duidelijk dat het om meer gaat dan een reddingsplan voor de grutto. Eerder is er sprake van een ‘beweging’, die steeds breder gedragen wordt.

Lees het volledige artikel: Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed.

University Campus staat in een Friese traditie

Datum: 26 juni 2013
Door: Bert Looper, directeur Tresoar

De University Campus Fryslân, een moderne netwerkuniversiteit, lijkt voor sommige mensen er wat aan de haren bijgesleept. Maar die staat in een Friese kennistraditie die teruggaat tot de zestiende eeuw.

Lees het volledige artikel:  University Campus staat in een Friese traditie

Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort

Datum: 1 juni 2013
Door: Jorien Bakker, communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer en Michiel Firet, programmamanager Wadden bij Staatsbosbeheer

Twintigduizend Oerol-kaartjes verkocht in één uur. Negen miljoen euro voor innovatie bij bedrijven in het waddengebied. De waddenregio bruist van de activiteiten. Vaak is Staatsbosbeheer als beheerder van grote delen van het gebied daarin partner, met mooie resultaten en soms lastige vragen.

Lees het volledige artikel:  Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort.

Onbekend maakt onbemind

Datum: 13 mei 2013
Door: Arjan Gittenberger, CEO/directeur bij GiMaRIS, universitair docent bij Leiden universiteit, gastonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.

Het vinden van nieuwe soorten planten, dieren, bacteriën en virussen voor een gebied zoals de Waddenzee maakt reacties los, variërend van verbazing en enthousiasme tot angst en onrust. Over nieuwe planten en dieren met een aantrekkelijk uiterlijk maakt men zich meestal niet meteen zorgen.

Lees het volledige artikel: Onbekend maakt onbemind op de site van het Friesch Dagblad.

Natuur beschermen en beleven tegelijk

Datum: 29 maart 2013
Door: Peter Herman, estuarien ecoloog (NIOZ, Waddenacademie, Radboud Universiteit)

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een veelbelovend begin gemaakt met een nieuw natuurbeleid. Ze moet op zoek naar de balans tussen draagvlak en ecologie.
Het wonder van Nederland is dat het nog natuur heeft.

Lees het volledige artikel Natuur beschermen en beleven tegelijk op de site van het Friesch Dagblad.

Als reactie op bovenstaand artikel verscheen in het Friesch Dagblad van 8 april 2013 een opiniestuk van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging getiteld: "Natuur van het Wad kan samen met toerisme".

Kening fan ’e greide verdient een paleis

Datum: 21 februari 2013
Door: Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum Fryslân

Het Natuurmuseum Fryslân organiseert de grootste tentoonstelling ooit rondom de grutto. Het is voor de 'kening fan 'e greide een seconde voor twaalf. Anders dreigt deze weidevogel daadwerkelijk een museumstuk te worden.

Lees het volledige artikel Kening fan ’e greide verdient een paleis op de site van het Friesch Dagblad.

Het land was te klein voor een bultrug

Datum: 17 januari 2013
Door: Mardik Leopold, marien bioloog bij IMARES op Texel

Nederland ligt aan zee en in zee leven zeezoogdieren. Alles wat leeft gaat een keer dood, zo ook zoogdieren. Toch was er een hoop commotie toen er in december 2012 opeens een bultrug strandde op de Razende Bol bij Texel.

Lees het volledige artikel Het land was te klein voor een bultrug op de site van het Friesch Dagblad.

Uit de fuik van bestuurlijke spaghetti

Datum: 20 december 2012
Door: Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging

Het beheer en bestuur van de wadden is enorm versnipperd. Zo werd Arjan Berkhuysen voor een simpel aanvraagje voor een visonderzoek op Terschelling van het kastje naar de muur gestuurd.

Lees het volledige artikel Uit de fuik van bestuurlijke spaghetti op de site van het Friesch Dagblad.

Het werelderfgoed kent geen grenzen

Datum: 21 november 2012
Door: Jens Enemark, secretaris bij het Internationale Waddenzeesecretariaat CWSS

Onderzoek naar het werelderfgoed Waddenzee zal steeds vaker over de landsgrenzen moeten strekken. Hetzelfde geldt voor de bescherming en het beheer van het gebied. De vraag is hoe.

Lees het volledige artikel Het werelderfgoed kent geen grenzen op de site van het Friesch Dagblad.

Kulturele haadstêd: it begjin fan nije fleur

Datum: 25 oktober 2012
Door: Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Op 8 oktober 2012 presenteerde kandidaat culturele hoofdstad Leeuwarden het officiële bidbook. Waarom is het ook voor de wetenschap van belang dat Leeuwarden zich in 2018 Kulturele haadstêd mag noemen?

Lees het volledige artikel (in het Fries) Kulturele haadstêd: it begjin fan nije fleur.

Wadonderzoeker laat te weinig van zich horen

Datum: 20 september 2012
Door: Tjisse van der Heide, projectleider Waddensleutels en winnaar van Heineken Young Scientists Award

De afgelopen 2,5 jaar zijn er 378 wetenschappelijke publicaties over de Waddenzee verschenen, waarvan 112 door Nederlandse wetenschappers. Niet bepaald weinig, zou je zeggen. Maar hoeveel hebt u van die publicaties vernomen?

Lees het volledige artikel: Wadonderzoeker laat te weinig van zich horen.

Beheer waddengebied vergt lef en slagkracht

Datum: 29 augustus 2012
Door: Liesbeth Meijer, sociaal geograaf en waddenprofessional.

Met alle organisaties en overheden die bij de Waddenzee betrokken zijn, is afstemming van beleid en beheer noodzakelijk. Die afstemming lijkt nog geborgd, maar samen nieuw beleid uitzetten niet. Wie hakt straks de knopen door?

Lees het volledige artikel Beheer waddengebied vergt lef en slagkracht.

De ruzie is voorbij, nu kunnen we aan de slag

Datum: 28 juli 2012
Door: Kees van Es

De Waddenzee is een uniek gebied en de UNESCO heeft het gebied niet voor niets in 2010 tot Werelderfgoed uitgeroepen. Tegelijk is er veel rijkdom verloren gegaan en staat het gebied onder druk.

Lees het volledige artikel De ruzie is voorbij, nu kunnen we aan de slag.

Subsidiestroom maakt het wad kapot

Datum: 29 juni 2012
Door: Geurt Busser, waddenschilder

Met miljoeneninvesteringen worden zandtoeristen naar de Waddenzee gelokt. Maar het gebied heeft veel meer aan de sliktoerist. En die jaag je zo juist weg, stelt waddenschilder Geurt Busser. Er is te veel geld en dat wordt als een nieuwe laag bovenop het landschap gelegd .

Lees het volledige artikel Subsidiestroom maakt het wad kapot.

Nieuw kabinet moet waddenvisie formuleren

Datum: 29 mei 2012
Door: Henk Folmer, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen 

Nu het kabinet is gevallen, moet nagedacht worden over een natuur- en milieu-agenda van het nieuwe kabinet. Voor het waddengebied moet er een goede visie ontwikkeld worden om de status van natuurlijk werelderfgoed recht te doen. 

Lees het volledige artikel Nieuw kabinet moet waddenvisie formuleren.

Voorkomen is ook op het wad beter dan genezen

Datum: 18 april 2012
Door: Wierd Koops is lector Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheids-management aan de NHL hogeschool in Leeuwarden.

De Waddenzee is een zeer gevoelig en kwetsbaar gebied. Om calamiteiten te voorkomen is het beter als de overheid de mogelijkheden tot strengere preventieve maatregelen benut, dan dat er achteraf dure technische ingrepen moeten komen. 

Lees het volledige artikel Voorkomen is ook op het wad beter dan genezen.

De kansen van het Waddenfonds nieuwe stijl

Datum: 15 maart 2012
Door: Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid van de Waddenacademie met de portefeuille Ruimtelijke en Sociale Economie.

De drie kustprovincies mogen het Waddenfonds voortaan beheren. Bij de uitvoering van de plannen die met die miljoenen worden betaald, zou onderzoek een centrale rol moeten spelen. Want we hebben nog lang niet alle kennis in huis, vindt Jouke van Dijk.

Lees het volledige artikel: De kansen van het Waddenfonds nieuwe stijl.

Wadvissen met de regels van anderen

Datum: 16 februari 2012
Door: Jan Rotgans, schipper van de WR 130, MS Johanna II

Het Wadvissersgilde combineert wadexcursies met kleinschalige visserij, om de beleving van het wad zo compleet mogelijk te maken. De vissers dragen wel de lasten van hun status, maar hebben niet de lusten. Het is tijd om een uitzondering te maken.  Dat betoogt Jan Rotgans, schipper van de WR 130, MS Johanna II.

Bekijk het volledige artikel Wadvissen met de regels van anderen

De Waddenzee is Nederlandse topnatuur

Datum: 7 januari 2012
Door: Theunis Piersma, hoogleraar aan de vakgroep Dierecologie, Centrum voor Evolutionaire en Ecologische Studies (CEES) van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dat we voorzichtig moeten omspringen met ons waddengebied, wereldwijd uniek, staat buiten kijf. Het is Nederlandse topnatuur die verbindt. Als je, passend in het huidige tijdsgewricht, met een pistool op je hoofd zou moeten aanwijzen welk stuk Nederland nou echt beschermd moet blijven, dan zal het voor de meesten zonneklaar zijn dat het de Waddenzee wordt. 

Bekijk het volledige artikel: De Waddenzee is Nederlandse topnatuur.

Koelwater door een vissenoog bekeken

Datum: 17 december 2011
Auteur: Dr. Ir. Zwanette Jager, werkzaam bij ZiltWater Advies, dat zich bezighoudt met de relaties tussen estuariene watersystemen en menselijk gebruik.

Er kan veel vissterfte worden voorkomen door innovatieve water- en visontziende koelwatertechnologie toe te passen. Dus waar is het wachten op? 
Er is discussie over de in aanbouw zijnde centrales in de Eemshaven. Staatssecretaris Henk Bleeker schreef op 23 november aan de Tweede Kamer dat extra onderzoek naar de lozing van koelwater en vispopulaties niet nodig is. Zwanette Jager zet de koelwaterproblematiek in (vissenoog)perspectief en pleit voor heroverweging van het besluit van Bleeker.

Bekijk het volledige artikel: Koelwater door een vissenoog bekeken.

Raad voor de Wadden is nog niet klaar

Datum: 19 november 2011
Auteur: Jan Bakker, hoogleraar Natuurbeheer van Kustsystemen, Rijksuniversiteit Groningen, en lid van de Raad voor de Wadden.

Wat het kabinet betreft is de Raad voor de Wadden een overbodig adviesorgaan, want er wordt al te veel door elkaar heen gepraat over het waddengebied. Hoogleraar Jan Bakker, lid van de raad, vindt dat de raad nog wel degelijk wat te doen heeft.

Bekijk het volledige artikel: Raad voor de Wadden is nog niet klaar.

De nieuwe Wet natuur mist elke wetenschappelijke basis

Datum: 18 oktober 2011
Auteur: Han Olff, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen

De wetgeving rond natuur wordt drastisch anders. Niet het belang van de natuur maar dat van de economie staat straks voorop. Waar is de wetenschappelijke basis voor de nieuwe wet? 

Bekijk het volledige artikel De nieuwe Wet natuur mist elke wetenschappelijke basis

Reactie Aaldrik Pot, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe: "De nieuwe Natuurwet: dag das..."

Op zondag 27 november 2011 werd Han Olff in het KRO-programma Brandpunt geïnterviewd over het natuurbeleid van het huidige kabinet. Zie http://player.omroep.nl/?aflID=13439326. Het item over het natuurbeleid begint op 27:57.

Wat is er zo belangrijk aan een kolencentrale?

Datum: donderdag 22 september 2011
Auteur: Prof. dr. H. C. Mol, voorzitter van het Centrum voor Energie en Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 1997 lid van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen, die adviseert over beroep en bezwaar, ingediend bij de provincie.

De provincie Groningen gaat ervan uit dat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven er komt, ondanks de vernietigende uitspraak van de Raad van State. Een voorbarige stellingname.

Bekijk het volledige artikel Wat is er zo belangrijk aan een kolencentrale?

Powerboatraces, kan dat in een natuurgebied?

Datum: 30 augustus 2011
Auteur: Han Lindeboom, buitengewoon hoogleraar Mariene ecologie aan Wageningen University en directielid wetenschap van IMARES.

De wetenschap en de rechtspraak moesten de vraag beantwoorden of het houden van powerboatraces in de Waddenzee bij Den Helder wel door de beugel kan. Maar de vraag is net zo goed of je zo'n druk gebied wel natuurgebied moet laten zijn. 

Bekijk het volledige artikel Powerboatraces, kan dat in een natuurgebied?

Kennis van onze verre voorouders is nuttig

Datum: 19 juli 2011
Interview met archeoloog Gilles de Langen, provinciaal archeoloog van Fryslân en tevens bijzonder hoogleraar Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Volgens de Langen is archeologie voor veel amateurs een leuke hobby, voor cultuurtoeristen een bezoekje waard. Maar uiteindelijk is het vooral een wetenschap die leert hoe wij mensen in elkaar steken.

Bekijk het volledige artikel Kennis van onze verre voorouders is nuttig.

Van harte welkom, dijktoeristen!

Datum: 21 juni 2011
Auteur:  Jos Bosman, lector Ruimtelijke Transformaties van de Hanzehogeschool Groningen. 

Aan de vastelandskust van Fryslân passen nog heel wat sfeerproevers, voordat het punt van 'extreem rustig' verstoord raakt. De dijktoerist biedt nieuwe economische kansen voor de dorpen.

Bekijk het volledige artikel: Van harte welkom, dijktoeristen!

Er zijn plenty garnalen voor de vissers

Datum: 25 mei 2011
Auteur: Jaap van der Meer, ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en bijzonder hoogleraar populatie-ecologie van het mariene milieu aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Garnalenvissers hopen dat ecologen zullen verklaren dat het slecht gaat met de garnaal. Dan wordt de NMa misschien soepeler. Maar het gaat juist goed.

Bekijk het volledige artikel: Er zijn plenty garnalen voor de vissers