Links

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven.
Ga direct naar de thema's visserij, toerisme en recreactie en sociaal-economisch op waddenzee.nl.

Planbureau voor de Leefomgeving
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft als doel:
-Het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het evalueren van het gevoerde beleid.
-Het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het evalueren van mogelijke beleidsopties.
-Het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor milieu, natuur en ruimte.
-Het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte.

SER Noord-Nederland
De SER Noord-Nederland is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de drie noordelijke provincies i.c. het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en derden over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal- economisch en ruimtelijk economisch beleid. In de SER Noord-Nederland zijn werkgeversen werknemersorganisaties vertegenwoordigd en leden-deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, innovaties,  arbeidsmarkt en scholing, regionale economie en mondialisering.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau
is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973
Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.
Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten bestemd voor het professionele en bestuurlijke kader in de quartaire sector, voor de wetenschap, én voor de individuele burger. SCP-rapporten zijn verkrijgbaar in boekvorm en kunnen gratis gedownload worden op de website.
Met artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews leveren de medewerkers van het SCP bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat.

Het CPB is opgericht als een inhoudelijk onafhankelijke organisatie en heeft een eigen extern adviesorgaan.
Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.
Het CPB informeert met zijn analyses niet alleen politici en beleidsmakers, maar ook maatschappelijke organisaties, wetenschap en het algemeen publiek.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Sinds 1992 is de samenwerking in het Noorden vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. In dit samenwerkingsverband hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen sinds 2007 een belangrijke adviesrol.

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
De drie noordelijke provincies hebben de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en de Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte gevraagd het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland op te richten.

Dit netwerk is van en voor de drie noordelijke provincies (Fryslân, Groningen en Drenthe) en gericht op kennisdeling, bedoeld om kennis te halen en te brengen, en waar nodig deze kennis te vergroten en te verdiepen. Het netwerk is gericht op de demografische ontwikkelingen in Noord-Nederland, zowel in kwantitatieve en kwalitatieve zin, alsook op de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de kwaliteit van leven en leefomgeving. Daarnaast richt het netwerk zich op de initiatieven en ingrepen om de negatieve gevolgen op te vangen en kansen te pakken.

Kening fan 'e Greide
Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. In het initiatief, waarin burgers optrekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Een multidisciplinaire aanpak met de thema's Ecologie, Economie, Sociaal-Cultureel.