Links

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven.
Ga direct naar de thema's visserij, toerisme en recreactie en sociaal-economisch op waddenzee.nl.

Planbureau voor de Leefomgeving
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

SER Noord-Nederland
De SER Noord-Nederland is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de drie noordelijke provincies i.c. het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en derden over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal- economisch en ruimtelijk economisch beleid. In de SER Noord-Nederland zijn werkgeversen werknemersorganisaties vertegenwoordigd en leden-deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, innovaties,  arbeidsmarkt en scholing, regionale economie en mondialisering.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. Op de website kunt u de onderzoeken van het SCP inzien.

Het Centraal Planbureau (CPB) is het economische onderzoeksinstituut van Nederland.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Sinds 1992 is de samenwerking in het Noorden vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. In dit samenwerkingsverband hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen sinds 2007 een belangrijke adviesrol.

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland
De drie noordelijke provincies hebben de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en de Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte gevraagd het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland op te richten.

Dit netwerk is van en voor de drie noordelijke provincies (Fryslân, Groningen en Drenthe) en gericht op kennisdeling, bedoeld om kennis te halen en te brengen, en waar nodig deze kennis te vergroten en te verdiepen. Het netwerk is gericht op de demografische ontwikkelingen in Noord-Nederland, zowel in kwantitatieve en kwalitatieve zin, alsook op de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de kwaliteit van leven en leefomgeving. Daarnaast richt het netwerk zich op de initiatieven en ingrepen om de negatieve gevolgen op te vangen en kansen te pakken.

Kening fan 'e Greide
Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. In het initiatief, waarin burgers optrekken met wetenschappers, natuur- en cultuurliefhebbers en vertegenwoordigers van groene organisaties. Een multidisciplinaire aanpak met de thema's Ecologie, Economie, Sociaal-Cultureel.