Spring naar hoofd-inhoud

Hoogleraren en lectoren waddengebied

Hieronder vindt u een overzicht van hoogleraren en lectoren  met leerstoelen die zich (ook) richten op onderzoek in het waddengebied. Ook entreeredes en oraties zijn hierbij vermeld.

Geowetenschap
Piet Hoekstra UU: Fysische geografie
Suzanne Hulscher UT: Watersystemen
Jack Middelburg UU: Geochemie
Zheng Wang TUD/Deltares: Morfodynamiek

Ecologie
Jan Bakker RUG: Ecologie
Henk Brinkhuis UU/NIOZ: Mariene Palynologie en Paleoecologie
Tjeerd Bouma NIOZ/RUG: Biogeomorphological changes and ecosystem services of coastal areas
Kuke Bijlsma RUGL Population and Conservation Genetics
Ellen van Donk UU/NIOO: Aquatische ecologie
Britas Klemens Eriksson RUG: Benthic ecology
Peter Herman RU/NIOZ: Estuariene ecologie
Victor de Jonge University of Hull: Mariene biologie
Johan van de Koppel RUG: De ruimtelijke ecologie van getijdesystemen
Bas Kooijman VU: Toegepaste theoretische biologie
Han Lindeboom WUR: Mariene ecologie
Jaap van der Meer VU/NIOZ: Marine Population Ecology
Tinka Murk WIR: Mariene dierecologie
Han Olff RUG: Ecologie en Natuurbeheer
Jeanine L. Olsen RUG: Marine ecological and evolutionary genomics
Theunis Piersma RUG/NIOZ: Trekvogelecologie
Peter Reijnders WUR: Ecology and Management of Marine Mammals
Hens Runhaar UU/WUR: Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap
Adriaan Rijnsdorp WUR: Populatie ecologie vis
Marten Scheffer WUR: Aquatic Ecology and Water Quality Management
Aad Smaal WUR: Schelpdier cultures
Lucas Stal UvA: Mariene microbiologie
Michiel Wallis de Vries WUR: Ecology & Conservation of Insects

Economie
Gregory Asworth RUG: Heritage management and urban tourism
Geert Dewulf UT: Planning en ontwikkeling
Jouke van Dijk RUG/Waddenacademie: Regionale arbeidsmarktanalyse
Maarten Duijvendak RUG: Economische, Sociale & Regionale geschiedenis
P. Kooij RUG: Economic and social history
Dirk Strijker RUG: Plattelandsontwikkeling
Jan van Tatenhove WUR: Marine governance

Cultuurhistorie
Jos Bazelmans VU/RCE: Archeologische monumentenzorg
Agnes van den Berg RUG/WUR: Belevening en waardering natuur en landschap
Rene Cappers RUG: Archeologie
Paulus Huigen RUG: Culturele geografie
Goffe Jensma RUG: Fries
Yme Kuiper RUG: Historische buitenplaatsen en landgoederen
Gilles de Langen RUG/Provincie Fryslân: Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap
Hans Mol Fryske akademy/UL: Geschiedenis van Fryslân
Daan Raemaekers RUG: Archeologie
Theo Spek RUG: Landschapsgeschiedenis

Klimaat en Water
Cees Buisman WUR/Wetsus: Biologische Kringlooptechnologie
Peter Driessen UU: Environmental Governance
Pavel Kabat WUR/IIASA: Klimaat en Water
Kitty Nijmeijer UT: Membraanwetenschappen
Dano Roelvink IHE/Deltares: Coastal engineering and port development
Marcel Stive TUD: Kustwaterbouwkunde
Pier Vellinga WUR/Waddenacademie: Klimaat en Water

Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap

Datum: 20 maart 2012
Prof.dr. G.J. de Langen
Leeropdracht: Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap.
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
 Faculteit: Letteren

Prof.dr. G.J. de Langen, hield zijn oratie op 20 maart 2012 in de Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Zijn oratie was getiteld:  Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek.Hoogleraar De Langen stelt dat groter maatschappelijk draagvlak nodig is om terpen en wierden in stand te houden.

Landschapsgeschiedenis

Datum: 13 maart 2012
prof.dr.ir. M. Spek
Leeropdracht: Landschapsgeschiedenis
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit: Letteren

prof.dr.ir. M. Spek hield zijn oratie op 13 maart 2012 in Groningen. Zijn oratie was getiteld: Het verleden heden: landschapsgeschiedenis op het snijvlak van wetenschap en maatschappij.In het publieke en politieke debat is de kwaliteit van natuur en landschap de afgelopen jaren in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De Rijksuniversiteit Groningen kent sinds eind 2010 het Kenniscentrum Landschap. In zijn oratie ontvouwde prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, de ambitieuze agenda voor dit nieuwe centrum.

Scenarioplanning

Datum: 20 januari 2012
Lector: Albert Postma
Leerstoel: Scenarioplanning
Stenden hogeschool

Om een duurzame groei van recreatie te stimuleren is het European Tourism Futures Institute opgericht. Dit kenniscentrum is verbonden aan de Stenden School for Leisure and Tourism en wil zich ontwikkelen tot hèt Europese expertise centrum op het gebied van toekomststudies en  scenarioplanning in de sector van vrijetijd, recreatie en toerisme. Bekijk de pdf van de lectorale rede van Albert Postma, getiteld 'It komt dochs altyd oars'.

Ecologie van de zandige kust en het waddengebied

datum: 4 december 2008
prof. dr. G.J.M. Janssen
Leerstoel: Ecologie van de zandige kust en het waddengebied
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit: Aard- en Levenswetenschappen

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ecologie van de zandige kust en het waddengebied- vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds- bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 4 december 2008. Bekijk de pdf van deze rede getiteld: 'Strand meer dan zand'. 

Marine Ecosystems Management

Datum: 26 mei 2008
Lector: dr. ir. Martin J. Baptist
Leerstoel: Marine Ecosystems Management
Hogeschool Van Hall Larenstein

Tijdens het symposium Klimaatverandering en duurzaam kustbeheer, dat op 26 mei 2008 op Hogeschool Van Hall Larenstein werd georganiseerd sprak Martin Baptist zijn inaugurele rede uit bij zijn benoeming tot buitengewoon lector Marine Ecosystems Management.
Bekijk de pdf van zijn rede getiteld De polarisatie in kust- en zeebeheer.