Nieuws

Jouke van Dijk. Foto: Erikjan Koopmans

Volgens het CPB is de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie: een stijgende werkloosheid en een oplopende staatsschuld. Ook de…

Lees meer
Publicatie: Het Waddengebied en stikstofdepositie

Hoe relevant is de stikstofproblematiek voor het Waddengebied? Is er actie nodig, en zo ja, door wie? Om deze vragen te beantwoorden heeft de…

Lees meer
De kwelders van Het Hogeland ‘mien laifste stee’

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Niek…

Lees meer
Het huis voor de Wadden in Leeuwarden

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is het Huis voor de Wadden tot nader order gesloten.

Lees meer
Cover rapport Hydromorfologische ontwikkeling Eems-Dollard

Wat betekent de zeespiegelstijging in 2050 voor de zandige platen, slibrijke platen en kwelders in het Eems-Dollard-gebied? In opdracht van…

Lees meer
Garnalenkotters in de haven van Harlingen. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ingrid Tulp,…

Lees meer
Werkbezoek aan het Waddenzeecentrum in het Deense Ribe. Foto: Henk Postma

Tijdens een werkbezoek aan het Deense Ribe zijn ruim twintig organisaties en overheden uit Groningen en Friesland het “akkoord van Ribe” aangegaan.…

Lees meer
Kleine plastic bolletjes zijn na het verlies van de containers aangespoeld op de eilanden

Op 21 februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tussenrapport van het onderzoek naar ecologische effecten van het MSC Zoe…

Lees meer
WetenschapOnderzoekers op het Wad. Foto NIOZpers op het Wad. Foto NIOZ

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de…

Lees meer
Swimway conference report available

Van 24 tot 26 september 2019 vond de internationale conferentie: “SWIMWAYs: Understanding connectivity within the life cycles of coastal fish” plaats…

Lees meer