Nieuws

Verzilting in landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in…

Lees meer

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie, hield op 19 januari zijn afscheidscollege als hoogleraar…

Lees meer

Eind 2022 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland de Waddenacademie gevraagd te reflecteren op een Passende Beoordeling (opgesteld in juli 2022) t.b.v.…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Bosch,…

Lees meer

Tot nu toe heeft alle wetgeving niet kunnen voorkomen dat de kwaliteit van ecosystemen, de ecologische toestand van dieren in het wild en de kwaliteit…

Lees meer

Op 20 december bood Meindert Schroor de door hem geschreven landschapsbiografie van het Waddengebied aan aan Avine Fokkens (voorzitter Stuurgroep…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. Lutz Jacobi neemt deze maand afscheid als directeur van de Waddenverenging, in een poitiek gezien rumoerige…

Lees meer

2,8 miljoen voor onderzoek naar de Waddenzee en de Westerschelde

Lees meer

Podcast met Katja Philippart, directeur en portefeuillehouder Ecologie Waddenacademie over de aankomende Biodiversiteitstop, hoe de Zuiderzeeharing…

Lees meer

Deltares en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van Rijkswaterstaat gekeken naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard.…

Lees meer

Frans J. Sijtsma wordt per 1 februari 2023 wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development (de netwerkorganisatie…

Lees meer
Drooggevallen Wad. Foto: Jorien Bakker

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorien…

Lees meer

Zoute aquacultuur binnendijks in het Waddengebied is fysisch mogelijk. Dat is de belangrijkste conclusie uit de technische verkenning die…

Lees meer

De Leeuwarder Courant interviewde Katja Philippart, directeur bij de Waddenacademie over de nieuwe rol die de Waddenacademie vanaf 2023 gaat vervullen…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Waddenacademie een aanvullend advies over basismonitoring voor vogels…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kathleen…

Lees meer

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie binnen de Waddenacademie, heeft vandaag in het Stadhuis in Harlingen het eerste exemplaar van de…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 10 oktober jl. dr. Heleen van Londen benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 10 oktober jl. unaniem besloten om drs.ing. Hendrikus Venema te benoemen tot…

Lees meer

Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggert Rijkswaterstaat drie aanhangwagens met zand en slib om de vaargeul diep genoeg te houden.…

Lees meer
Opvettende Rosse Grutto’s foerageren op slijkgarnaaltjes in de Waddenzee, bij Balgzand. Foto: NIOZ

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Roeland Bom…

Lees meer

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft vandaag in het Friese Nes het eerste exemplaar van ‘Wadden in Beeld 2021’ in ontvangst…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. Door de droogtes blijven de sluizen in de Afsluitdijk steeds vaker dicht, wat de Waddenzee dan berooft van…

Lees meer

Waddenacademie brengt op World Cleanup Day de quickscan “Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën” uit.

Lees meer

Op donderdag 15 september 2022 is prof. dr. Jouke van Dijk koninklijk onderscheiden, op voordracht van de RUG. Dat vond plaats tijdens zijn…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tineke de…

Lees meer

Net als in 2018 en 2019, vindt ook nu vlak na een hittegolf een massasterfte van kokkels op de wadplaten van de Waddenzee plaats.

Lees meer

De bijna 40 jaar oude ‘Herdershut’ van de Faculty of Science and Engineering (FSE) heeft plaatsgemaakt voor een modern en duurzaam gebouw met…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. In gesprek met scholieren op Texel, zag Heleen Aalderink (22) dat er veel zorgen zijn over de stijgende…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van André…

Lees meer