Impact of atmospheic nitrogen deposition on lichen-rich, coastal dune grasslands

Auteur: Eva Remke
Promotiedatum: 14 januari 2010
Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen

Ook weinig stikstof bedreigt duingrasland
De luchtverontreiniging met zuren en meststoffen (stikstofverbindingen) wordt sinds de tachtiger jaren onderkend als een groot probleem, toen bossen in Europa op grote schaal begonnen af te sterven. Sindsdien zijn in een aantal ecosystemen (heiden, kalkgraslanden) de gevolgen van de luchtvervuiling onderzocht.

In dit onderzoek van Eva Remke is de kwetsbaarheid van korstmosrijke duingraslanden voor vermesting vanuit de lucht vastgesteld. Zij bekeek de effecten van stikstofdepositie in zowel sterk aangetaste gebieden als Terschelling als op nagenoeg intacte locaties rondom de Oostzee. De aantasting van de soortenrijke graslanden blijkt al bij veel lagere stikstof-doses op te treden dan voorheen werd gedacht. De korstmossen blijken het meest gevoelig: aanvankelijk nemen ze de stikstof op, maar daarna sterven ze snel af. Om de Europese doelstelling voor het behoud van dergelijke duingraslanden te behalen, zou de stikstofdepositie teruggebracht moeten worden van de huidige 20 kg/ha/jaar naar 5-10 kg/ha/jaar.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 4,7 Mb)

Eva Remke (Ibbenbüren, Duitsland, 1976) studeerde biologie in Duitsland met specialisaties landschapsecologie en fysische geografie. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het programma van het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel werkt Remke als onderzoeker bij de stichting Bargerveen. Gras- en duinlandschappen lopen als een rode draad door haar cv.