Sand-Mud Morphodynamics

Auteur: Ana Colina Alonso
Datum: 1 maart 2024
Universiteit: TuDelft

De kusten en delta’s van de wereld bieden een veelheid aan waardevolle ecosysteemdiensten, die veiligheid tegen overstromingen en economische voordelen bieden. Veel van deze systemen staan echter onder druk door klimaatverandering en toenemende menselijke activiteiten. Het beschermen van deze systemen en het behoud van hun verschillende functies vereist een grondig begrip van hun morfodynamische gedrag. De sedimentbodem in veel kustsystemen over de hele wereld bestaat uit twee soorten sediment: zand en slib. Hoewel het meeste eerdere onderzoek zich richtte op de individuele sedimentdynamiek van zand en modder, is er nog weinig bekend over hoe de gecombineerde zand-slibmorfodynamiek verschilt van de som van individuele sedimentfracties. Om de impact van antropogene interventies en klimaatverandering te kunnen beoordelen, moeten we de morfodynamiek van zand-slib dus beter begrijpen.

Met dit onderzoek wilde Colina Alonso de morfodynamica van zand-slib getijdesystemen beter begrijpen, en heeft ze gekeken naar 1)sedimentbudgetten, maar ook naar 2) de drivers achter de bodemsamenstelling (die depositie-gedreven blijkt te zijn) en 3) naar de effecten van kleinschalige zand-slibinteractie op de grootschalige evolutie van kustsystemen (en hoe dit meegenomen moet worden in numerieke modellen). De Waddenzee stond in dit werk centraal.

Download het proefschrift Sand-Mud Morphodynamics via de repository van de TUDelft.