Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium december 2013

Praktijk, kennis en beleid voor de zoute kustwateren

Op dinsdag 17 december vond in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog  het 11e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium werd deze keer georganiseerd in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het  Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit).

Overkoepelend thema van het symposium was de vraag hoe te komen tot een optimaal beheer van de zoute kustwateren. Hiervoor is een goede en intensieve samenwerking tussen praktijk, kennis en beleid noodzakelijk. Een mogelijke vorm om deze samenwerking concrete invulling te geven is door de werkwijze van het Kennisnetwerk Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit (OBN) te hanteren.

Katja Philippart, bestuurslid Ecologie en dagvoorzitter verwelkomde de ruim 125 deelnemers en lichtte kort de achtergrond en de opzet van het symposium toe. De eerste spreker was Wim Wiersinga, beleid coördinator van het OBN, die inging op het ontstaan, doel, werkwijze, financiering, resultaten en meerwaarde van het OBN.

Daarna werden twee case studies van het OBN voor het voetlicht gebracht. Allereerst vertelde Bas Arens van Arens Bureau voor strand- en Duinonderzoek over Westerschouwen (Zeeland), waarna Evert Jan Lammerts van het deskundigenteam Duin- en kustlandschap inzoomde op kustlijnzorg en natuurbeheer in het duin- en kustlandschap.

In de paneldiscussie werd de meerwaarde van de OBN werkwijze voor het beheer bediscussieerd met Arjan Berkhuysen (directeur Waddenvereniging), Mirjam Kuzee (projectleider Natura 2000 provincie Zeeland), Albert Oost (onderzoeker Deltares) en Henk de Vries (directeur It Fryske Gea). Tijdens deze discussie kwam ook de ingezonden brief van emeritus hoogleraar Wim Wolff aan de orde met een pleidooi voor niets doen als uitgangspunt voor het herstel en beheer van de Waddenzee. Een belangrijke conclusie was dat goede en gedegen kennis over het waddensysteem noodzakelijk is alvorens tot ingrijpende beheermaatregelen wordt besloten. De natuur van de Wadden moet de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, en de beheerders moeten vooral kennis vergaren over ‘de effecten van het niets doen’, zo was de conclusie van het panel.

In het middagprogramma werd een aantal voorbeeldcases voor de zoute kustwateren gepresenteerd. Mosselen kwamen aan de orde in de lezing van Piet Hoekstra (Universiteit Utrecht). Paddy Walker (Van Hall/Larenstein en Programma naar een Rijke Waddenzee) pleitte voor grensoverschrijdende aandacht voor vis in de Waddenzee in haar lezing over duurzame visserij. Als laatste voorbeeld gaf Marieke van Katwijk een presentatie over het onderzoek aan zeegrasherstel.

Het panel bestaande uit Jouke van Dijk (voorzitter Waddenacademie), Kees van Es (programma-manager Rijke Waddenzee), Waldina Hulshoff (secretaris Regiecollege Waddengebied) en Bram van de Klundert (directeur Waddenfonds) boog zich over de vraag of de OBN-werkwijze ook op de Waddenzee toegepast zou kunnen worden. De conclusie was dat feitelijk de achter de tafel zittende bestaande partijen gezamenlijk deze werkwijze voor hun rekening zouden moeten nemen, met de Waddenacademie als regisseur. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, gaf aan dat de Waddenacademie bereid was om deze rol op zich te nemen.

Aan het einde van het symposium stond, inmiddels traditioneel, de Waddenacademieprijs op de agenda. Juryvoorzitter Hessel Speelman deelde mee dat voor de Waddenacademieprijs 2013 voor beste Wadden gerelateerde proefschrift deze keer slechts drie nominaties waren binnengekomen. Die proefschriften waren degelijk en goed, maar niet van zo uitzonderlijk niveau dat het de toekenning van de Waddenacademieprijs rechtvaardigde. Wel kon hij melden dat de Waddenacademie met ingang van 1 januari 2014 een stimuleringsfonds voor het omwerken van 'grijze literatuur' tot peer-reviewed artikelen zal instellen. Om 16.45 uur sloot dagvoorzitter Katja Philippart het 11e symposium van de Waddenacademie, met dankzegging aan allen die dit symposium tot een succes hadden gemaakt.

Fotografie: Zwanette Jager, ZiltWater Advies