Spring naar hoofd-inhoud

Op 9 februari 2015 organiseerden de Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Holwerd een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee'. Bij de bijeenkomst waren ruim 160 bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en (potentiële) investeerders aanwezig.

De kern van het plan “Holwerd aan Zee'” is om dit historische dorpje weer aan het water te leggen. Dit moet gerealiseerd worden door een opening in de dijk, zodat er weer een rechtstreekse verbinding is met de Waddenzee. Cruciale onderdelen in het plan zijn het valmeer, de mogelijkheid om de kosten voor het baggeren flink te reduceren en het concept Hotel Holwerd (waarbij de hotelkamers in verschillende panden kriskras door het historisch centrum zijn verspreid).

Centraal tijdens het middagsymposium stond de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma Waddengebied. Het haalbaarheidsonderzoek, dat  werd toegelicht door procesbegeleider Canisius Smit namens het Programma naar een Rijke Waddenzee, richtte zich op drie criteria: duurzaamheid, samenwerking en financiële en maatschappelijke haalbaarheid.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat op alle criteria het project overwegend positief scoort. Wel blijkt dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van de mate waarin enerzijds kosten kunnen worden bespaard op het baggeren van de vaargeul en anderzijds de toename van de opbrengsten uit recreatie en toerisme. Omdat deze cruciaal zijn voor het slagen van het plan, beveelt de haalbaarheidsstudie aan op deze punten het plan verder door te rekenen.

In het haalbaarheidsonderzoek is ook een raming van de kosten gemaakt op basis van een voorlopige schets. Daar zijn 15 werkzaamheden in opgenomen, zoals: de aanleg van een dijklichaam en een valmeer, de aanleg van een promenade, zes bruggen, nieuwe vaarwegen en een ontsluitingsweg van Holwerd naar de pier. In totaal worden de aanlegkosten van Holwerd aan Zee geraamd op 148 miljoen euro.

Het haalbaarheidsonderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen. Zo moet er een budget vrijkomen van circa 3 miljoen euro om de plannen verder door te rekenen. Dit zou moeten worden gedaan door de meest belanghebbende partijen. Verder waarschuwen de onderzoekers voor cherry-picking, omdat de kracht van Holwerd aan Zee ligt in het totaalpakket.

Aan het einde van het symposium riep Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, op om vanaf nu te stoppen met het afgeven van geloofsbelijdenissen over de potentie van het project ‘Holwerd aan Zee’ en gezamenlijk te komen tot een concreet actieplan om het project daadwerkelijk te realiseren. Deze oproep werd door alle aanwezigen met groot applaus onderschreven.

Bekijk hier alle presentaties en een foto impressie van het symposium.

RTV Noordoost-Friesland maakte onderstaande sfeerimpressie

De vernieuwde website van Holwerd aan zee is op 11 februari online gegaan.

Ook in de pers verschenen diverse berichten over het symposium.

Wietske Jonker-ter Veld maakte tijdens het symposium tekeningen van de sprekers en panelleden.