Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium

Kort verslag van het symposium op 21 en 22 juni 2011

Ruim 140 mensen waren in Groningen aanwezig bij het zesde symposium van de Waddenacademie, dat werd georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Gebiedontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. Centraal tijdens het symposium stond de vraag of het waddentoerisme langs de vastelandskust van Noord Nederland kansen heeft, zonder het landschap te verrommelen.

De eerste dag werd gehouden in het bioscoopcomplex ForumImages.  Na de opening door professor Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, werd de inhoudelijke aftrap verricht door Jos Bosman, lector Ruimtelijke transformaties. Vervolgens was er een korte film van Paul Sixta, die een goede impressie gaf van het Noordelijk kustgebied.

De dagvoorzitter, Jaap Jepma nam vervolgens op soepele wijze het publiek mee door het ochtendprogramma, dat vanwege de buitenlandse sprekers in het Engels werd gehouden. Lezingen werden gegeven door achtereenvolgens professor Norbert Fischer over de dijk als symbool, professor Stephan Günzel over de dijk als grenservaring en professor Hans Mommaas over de strategie om te komen tot een 'sterk verhaal'.

De ochtend werd feestelijk afgesloten met de overhandiging van het eerste exemplaar van Een wereld van verschil, veertig jaar beleid in het waddengebied door Pavel Kabat aan auteur ir. Hendrik Oosterveld.

Na de lunch stond de praktijk centraal. Allereerst legden achtereenvolgens ir. Peter de Ruijter van Atelier Fryslan, Theo Hoek van de provincie Groningen en ir. Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap hun visies neer op het ruimtelijk beleid. Daarna werd nog meer ingezoomd. Khoji Wesselius gaf aan hoe hij de betrokkenheid van burgers bij opgaven van ruimtelijke ordening had weten te versterken, waarna Henk de Vries het ecologisch belang van Noord Nederland, en met name van Fryslân, benadrukte.

Een verhalend perspectief werd ingebracht door Annemarie Kok, hoofdredacteur van Noorderbreedte, die het publiek de vraag voorhield of er wel behoefte was aan het 'sterke verhaal' dat in het symposium centraal stond . Het inhoudelijk gedeelte van de eerste dag werd besloten door Eric Neef, die vanuit zijn rijke ervaring vertelde over het toeristisch perspectief van de Eems-Dollard regio.

De dag werd op een plezierige wijze voortgezet met een diner in het Groninger Museum. Na een woord van welkom door museumdirecteur Kees van Twist werd door de aanwezigen onder het genot van een strijkje lekker en gezellig gegeten.

Voor ruim 30 'die-hards' was er om 21.00 uur in ForumImages een lezing door Dr. Jean Lefebvre van het Theodor Storm Zentrum uit Husum, wiens lezing begeleid werd door de parallelle vertoning van twee filmversies van Der Schimmelreiter  (regie Alfred Weidemann, 1977/78, West-Duitsland en regie Klaus Gendries, 1984/85 DDR/Polen) op basis van het gelijknamige boek van Theodor Storm (1888).

Dag 2: 22 juni 2011

De tweede dag van het symposium vond plaats op het Atriumcomplex bij de Hanzehogeschool. Een dertigtal deelnemers aan het symposium was daar overigens niet bij, zij hadden gekozen voor een excursie naar de Eems-Dollard onder leiding van Jaap Postma.
Na een algemene introductie over de dag door Jos Bosman gingen de deelnemers uiteen voor een drietal parallelle werksessies. In elke werksessie werd, onder leiding van een gespreksleider, op de planvorming voor toerisme als integrale ontwikkelingskans voor het waddengebied ingegaan.

In de eerste werksessie, die onder leiding stond van Nynke Bout, stond het toeristisch perspectief van Noord-West Friesland centraal.

De tweede sessie, onder leiding van Marcel Koenis, ging over de Eemshaven en de mogelijkheden om dit gebied met culturele componenten te versterken.

De derde werksessie stond onder leiding van Jaap Jepma en behandelde de toeristische mogelijkheden voor de Eems-Dollard.

Na de lunch was er het afsluitende plenaire gedeelte, dat onder leiding stond van professor Jouke van Dijk, bestuurslid van de Waddenacademie. De drie gespreksleiders presenteerden de inzichten uit hun respectievelijke sessies en discussieerden daarover met de aanwezigen in de zaal. De dag werd inhoudelijk afgesloten met een presentatie door Danny van Kessel, student bouwkunde aan de TU Eindhoven, over een mogelijk nieuwe toeristische attractie in het waddengebied.

Het succesvolle symposium werd formeel afgesloten door vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Han de Ruiter en Pavel Kabat namens de Waddenacademie, waarna  er nog een geanimeerde receptie plaatsvond. Over de tweede symposiumdag verscheen in het Dagblad van het Noorden het volgende bericht