Spring naar hoofd-inhoud

Programma symposium Nederland verbrakt

Download hier de pdf versie van het programma van het symposium Nederland verbrakt.

Bekijk hieronder de beschrijvingen van de workshops:

Workshop Vismigratierivier

De workshop Vismigratierivier richt zich op de technische voorziening voor vismigratie van de Waddenzee naar het Rijnstroomgebied. Bijzonder is dat de voorziening zo is vormgegeven dat ook getijdemigranten er gebruik van kunnen maken, zonder dat zoutindringing naar het IJsselmeer optreedt. Ook elders op de Afsluitdijk zijn maatregelen genomen voor visvriendelijk (sluis)beheer. De workshop gaat vooral in op de technische en ecologische aspecten. Ook wordt het onderzoek en de monitoring na realisatie behandeld.

De Vismigratierivier zelf is weer inspiratie voor de beoogde verbetering van de verbinding Waddenzee - IJsselmeer bij Den Oever (Wieringerhoek) en praktische beheervraagstukken die daar spelen. Denk aan zoetwaterinname voor drinkwater in Noord Holland. De verschillende initiatieven voor herstel van de verbinding Waddenzee-IJsselmeer-IJssel-Rijn hebben overeenkomsten met de initiatieven van het Haringvliet (Kierbesluit).

In de workshop wordt ingegaan op het technische ontwerp, de realisatie en het komende onderzoek en bijbehorende monitoring? Welke ervaringen brengt u mee die u met de casushouder wilt delen. En welke vragen heeft u voor de wetenschap? Na de korte inleidingen kunt u hierover in gesprek met de casushouder en wetenschapper.

Workshop Lauwerskust

De workshop Lauwerskust richt zich op het Lauwersmeer, de verbinding met de Waddenzee en de stroomgebieden van Reitdiep-Hunze-Drentse Aa en Friese Boezem. De toekomst van het Lauwersmeergebied is een onderwerp dat velen bezighoudt. Ondernemers hebben in een manifest een appel gedaan op regionale bestuurders om de ontwikkeling van het gebied voortvarend ter hand te nemen. “Dit vanuit de overtuiging dat de unieke kwaliteiten van de Lauwerskust een uitstekende basis vormen om tot een sterke, gebiedseigen economie te komen, met de ecologische draagkracht als basis.”

In deze workshop wordt ingegaan op hoe kansen voor de regionale economie te combineren zijn met kansen en (Natura2000) eisen vanuit het natuur- en waterbeheer. Hoe gaan we om met de eisen van Natura 2000 voor Lauwersmeer én Waddenzee? Welke zoet-zout overgangen zijn het slimst, ook als we kijken naar andere gebieden? Hoe kunnen ondernemers daar op inspelen? Ook praktische zaken als het peilbeheer komen aan de orde. Na de korte inleidingen kunt u hierover in gesprek met de casushouder en wetenschapper.

Workshop Holwerd aan Zee

De workshop Holwerd aan Zee richt zich op de beoogde ontwikkelingen rond Holwerd waar een bevaarbare doorgang door de kwelder en een schutsluis in de zeedijk is gepland. Hierdoor ontstaat een binnendijks getijdengebied met toeristische voorzieningen, natuurbeleving, vogelbroedeilanden, vismigratie, ruimte voor zout adaptieve landbouw en een boulevard met havenvoorzieningen. Op initiatief van Holwerd aan Zee zijn elf boeren en twee natuurbeheerders reeds aan de slag gegaan met het project Boeren Meten Water. Boeren meten zelf het grondwater en bedenken met hulp van Wetterskip Fryslân en Acacia Water oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw, die lokaal het hoofd biedt aan wereldwijde verzilting van landbouwgronden in laaggelegen kustgebieden.
Holwerd aan Zee is tevens een proeftuin waar onderwijs en omgeving samenwerken aan de ontwikkeling van de Waddenkust. Studenten van MBO, HBO en WO, overheden, burgers, ondernemers, milieuorganisaties en kennisinstellingen onderzoeken samen hoe de ambities van Holwerd aan Zee verwezenlijkt kunnen worden en hoe de Waddenkust hiervan kan profteren. Sinds 2013 hebben zich al ruim 500 studenten ingezet voor het Living Lab voor de Ontwikkeling van de Waddenkust. Het dynamische onderzoeksprogramma sluit aan bij onderwijsambities gericht op praktijkgestuurd onderwijs van bijvoorbeeld NHL/Stenden, Inholland, Van Hall Larenstein, de RUG, Friesland College en Nordwin College.
In de workshop wordt ingegaan op de vragen die spelen rond deze verzilting en de rol die de verschillende partijen (waaronder onderwijsinstellingen) kunnen spelen bij het zoeken naar oplossingen hoe hiermee om te gaan. Na korte inleidingen kunt u hierover van gedachten wisselen met de casushouder en de wetenschapper.

Worskhop Zuidwestelijke Delta

De workshop Zuidwestelijke Delta richt zich op het Haringvliet (Kierbesluit) en de Grevelingen, twee bekkens waar veel ontwikkelingen gaande zijn. Bij het Haringvliet staan we stil bij het Kierbesluit Haringvlietsluizen. Daarmee wordt de ecologische verbinding van de Noordzee met het stroomgebied van de Rijn hersteld. De harde barrière tussen zoet en zout wordt weggenomen. Om zoetwatervoorziening te borgen, zijn de innamepunten hiervoor naar het oosten verplaatst. Omgaan met onzekerheden staat centraal in het project. Daarin is het project uniek. In de workshop wordt het daarvoor ontwikkelde kennisprogramma ‘lerend implementeren’ voor zowel ecologie als zoutverspreiding toegelicht. Het Haringvliet loopt daarbij tegen zaken aan die ook bij het IJsselmeer spelen. Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat is ‘casushouder’.

Het programma Getij Grevelingen heeft tot doel de ecologische kwaliteit van dit zoute bekken te verbeteren door de verbinding met de Noordzee te herstellen. Aan de orde komt waarom dit nodig is en welke praktische zaken er bij komen kijken. Toelaten van getij betekent verlies van waardevolle, op de niet-dynamisch situatie ontstane waardevolle natuur. Hoe gaan we daar mee om in het licht van (Europese) kaders? Christine Lammerts van Staatsbosbeheer is ‘casushouder’.

Workshop ronde 1 (van 13:45 tot 14:45) zal ingaan op het Haringvliet en Workshop ronde 2 (van 15:15 tot 16:15) zal ingaan op de Grevelingen. In beide blokken zullen beide casushouders aanwezig zijn, en zal Pieter van Beukering van de Vrije Universiteit zijn visie geven op de ontwikkelingen en hoe je naar ‘de dynamische Delta’ kunt kijken vanuit socio-economische perspectieven. Na de korte inleidingen kunt u hierover in gesprek met de casushouders en wetenschapper.