Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium

Geslaagd symposium Waddenacademie

Naar aanleiding van het verschijnen van de integrale kennisagenda hield de Waddenacademie op 1 en 2 juli 2009 een tweedaags symposium in 't Aljemint in Leeuwarden.

Ondanks het prachtige weer  waren zo'n 150 mensen aanwezig. Het symposium werd gemodereerd door Monique Boskma.

De inhoudelijke opening werd gedaan door de voorzitter van de Waddenacademie, professor Pavel Kabat. De Waddenacademie had professor Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, bereid gevonden om de key-note-lecture te verzorgen.

Namens de bij het waddengebied betrokken departementen  reageerde ir. Hendrik Oosterveld, regiodirecteur Noord van het Ministerie van LNV, op de kennisagenda.

Het programma voor de pauze eindigde met een paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van een aantal grote onderzoeksinstellingen, die allen hun steun uitspraken voor de in de kennisagenda gemaakte keuzes.

Het panel op het podium, van links naar rechts: Maarten Hajer (PBL), Rien Herber (ZKO/NWO), Bas Ibelings (NIOO), Han Lindeboom (Imares), Herman Ridderinkhof (NIOZ), Kees van 't Veen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Piet de Wildt (KNMI).

Na de pauze hield allereerst professor Pier Vellinga, lid van de Adviescommissie Waddenfonds, een korte presentatie waarin hij inging op de stand van zaken met betrekking tot de derde tender van het Waddenfonds en de rol die de Waddenacademie in dit traject gaat vervullen.

Vervolgens kwam in een discussieforum de relatie tussen het Natuurherstelplan, Natura 2000 en de kennisagenda aan de orde. Vastgesteld werd dat de kennisagenda goede aanknopingspunten biedt om met name het Natuurherstelprogramma van een solide wetenschappelijke basis te voorzien.

De deelnemers aan het discussieforum op het podium vlnr:  A. de Hoop (burgemeester Ameland); M. van Leeuwe (Waddenvereniging); H. Oosterveld (Ministerie LNV);  H. Sas (Cie Meijer 2); S. Engelsman (ANWB Regio Noord); H.J. de Vries (secretaris themagroep klimaat NHP); H. Sips (vz. themagroep helderheid water NHP).

De eerste dag werd afgesloten met een nadere toespitsing van de kennisagenda voor de Noordelijke regio. In de discussie werd duidelijk dat de Waddenacademie nog een taak heeft om met name ook de lokale burgers en ondernemers bij haar werkzaamheden te betrekken.

De tweede dag stond in het teken van het geven van een eerste aanzet aan de uitwerking van de implementatieplannen. Nadat Pavel Kabat de 8 in de kennisagenda onderscheiden overkoepelende programma's/thema's nog even nader had toegelicht ging hij met name in op de vraag hoe elk van deze uitgewerkt zouden moeten worden in concreet implementatieplan, inclusief het beoogde tijdschema.

Na deze plenaire inleiding gingen de aanwezigen uit elkaar. In de ochtend waren er 5 parallelle sessies waarin de drie generieke kennisprogramma's en de twee randvoorwaardelijke thema's aan bod kwamen: Verleden Wadden, Wadden Monitor,  Wadden Toekomst,  Wadden Expert, Wereld Wadden.

In de middag waren 3 parallelle sessies over de onderzoekprogramma's geprogrammeerd: Waddenklimaat  Waddennatuur  en Waddenwelzijn.

Aan het einde van de tweede dag kwamen de aanwezigen weer plenair bij elkaar voor een korte terugkoppeling vanuit de verschillende sessies. Voor elk programma/thema werd aangegeven wie in de komende periode als trekkers zullen fungeren:

Verleden Wadden:
dr. H. Speelman Waddenacademie); prof.dr. P. de Boer (UU); prof.dr. S. Kroonenberg (TUD); prof.dr. H. Mol (Fryske Akademy), prof.dr. T. Spek (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed); dr. H. Verweij (TNO).

Wadden Monitor:
prof.dr. P. Herman (Waddenacademie); dr. M. Baptist (WUR/Van Hall); dr. M. Engelmoer (provincie Fryslân); dr. B.J. Ens (SOVON); prof.dr. H. Folmer (RUG); dr. R. Hutjes (WUR); dr. K. Philipart (NIOZ); dr. D. van der Wal (NIOO); dr. Z.B. Wang (Deltares).

Wadden Toekomst:
prof.dr. J. van Dijk (Waddenacademie); drs. W. Jonkhoff (TNO) dr. K. Kok (WUR); O. Koops (TNO); drs. V. Venhorst (RUG); dr. R. Wortelboer (PBL).

Wadden Expert:
prof.dr. P. Kabat (Waddenacademie); drs. D. Goldborough (WUR/Van Hall); prof.dr. G. Dewulf (UT).

Wereld Wadden: 
prof.dr. J. Bazelmans (Waddenacademie); dr. T.J. Bouma (NIOO-KNAW); dr. F. de Jong (CWSS); prof.dr. Th. Piersma (RUG/NIOZ); prof.dr. A. van der Veen (UT).

Wadden Klimaat: 
prof.dr. P. Kabat (Waddenacademie); prof.dr. P. Hoekstra (UU); dr. R.W.A. Hutjes (WUR); dr. A. Oost (Deltares); ir. R.E. Roggema (provincie Groningen); A. Woudstra (Waddenvereniging).

Wadden Natuur:
prof.dr. P. Herman (Waddenacademie); dr. L. van Duren (Deltares); dr. E.J. Lammerts (Staatsbosbeheer); ing. W. Schoorlemmer (Ministerie LNV).

Wadden Welzijn:
prof.dr. J. Bazelmans (Waddenacademie); prof.dr. J. van Dijk (Waddenacademie); A. de Hoop (burgemeester Ameland); prof.dr. R. Jorna (Fryske Akademy/RUG).

Namens de Waddenacademie sloot Pavel Kabat het symposium af. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun belangrijke inbreng en sloot het succesvolle symposium af met de vaststelling dat in een periode van nog geen jaar de Waddenacademie door velen wordt ervaren als iets van henzelf. Dat schept veel vertrouwen voor de toekomst.