Biogeomorphology of Salt Marshes

Understanding the decadal salt marsh dynamics for flood defense

Auteur: Pim Willemsen
Datum: 22 januari 2021
Universiteit: University of Twente

De kustzone is wereldwijd het meest dichtbevolkte gebied en de economische activiteit is hoog. 70% van de megasteden ter wereld bevindt zich in dit gebied, en de bevolking groeit nog steeds. Kustbescherming is echter een eerste vereiste om in dit gebied te kunnen werken en wonen, vooral nu de zeespiegelstijging wordt voorspeld en extreme stormen frequenter en ernstiger worden. Kwelders kunnen bijdragen aan kustbescherming doordat ze zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, terwijl conventionele infrastructuur zoals dijken en zeeweringen in de loop van de tijd onveranderd blijven. Door conventionele kustinfrastructuur en ecosystemen te combineren in op de natuur gebaseerde waterkeringen, wordt kustbescherming duurzamer. De bijdrage van kwelders aan kustbescherming door het afzwakken van golven is afhankelijk van de grootte van de kwelder en daarmee de ligging van de kwelderrand. De centrale vraag van dit proefschrift is: Wat is de lange termijn (50 jaar) variabiliteit van de ligging van de kwelderrand en de gerelateerde variabiliteit van het golfdempend vermogen van kwelders?

Download  Biogeomorphology of Salt Marshes - Understanding the decadal salt marsh dynamics for flood defense via de website van University of Twente.