Exploratory Modelling of Barrier Coast Dynamics

Door: Koen Reef
Datum: 3 maart 2022
Universiteit: Universiteit Twente

Barrièrekusten, zoals de Waddenzee, worden gekenmerkt door een schakeling van barrière-eilanden afgewisseld met zeegaten, die van het vaste land gescheiden worden door een getijdebekken. Dit kusttype beslaat ongeveer 10% van de wereldwijde kustlijn en laat een grote verscheidenheid aan vormen en schalen zien. Barrièrekusten zijn belangrijke ecologische systemen en zijn economisch belangrijk vanwege scheepvaart, grondstof winning en toerisme. Daarnaast verminderen ze het effect van stormen door het afschermen van het vaste land.

Hier tegenover staat de kwetsbaarheid van barrière-eilanden voor overstromingen door hun lage ligging nabijheid van de zee. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals in 2012, toen Orkaan Sandy drie doorbraken veroorzaakte in barrièreeilanden voor de kust van Long Island, New York.

Om de functionaliteiten van barrièrekusten te behouden en de natuurlijke dynamiek te beperken, worden barrièrekusten vaak beheerd en vinden menselijke ingrepen vaak plaats. Recente voorbeelden zijn het aanleggen van strekdammen ten bate van de scheepvaart, het uitbaggeren van vaarroutes, het opspuiten van zand op stranden om erosie tegen te gaan, en het kunstmatig openen en dichten van zeegaten. Ondanks het veelvuldig ingrijpen in deze systemen ontbreekt de noodzakelijke kennis om effectief lange-termijn beheer toe te passen. Dit leidt tot minder effectief en duurder korte-termijn beheer.

In zijn proefschrift ondersteunt Koen Reef de transitie van korte-termijn beheer naar lange-termijn beheer door de kennis over lange-termijn evolutie van barrièrekusten te vergroten door te onderzoeken:

  • Wat de invloed is van de geometrie van het getijde-bekken, en veranderingen hierin, op systemen van meerdere zeegaten;
  • Wat de impact is van stormdoorbraken op systemen van meerdere zeegaten, en hoe die wordt  beïnvloed door klimaatverandering
  • Hoe variaties in de geometrie van het getijde-bekken en storm karakteristieken stormvloeden in de Nederlandse Waddenzee beïnvloeden.

Download het proefschrift: Exploratory Modelling of Barrier Coast Dynamics via de website van de Universiteit Twente.